Nařízení Komise (ES) č. 1144/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, č. 1128/1999 a č. 1247/1999, pokud jde o některé celní kvóty pro živý skot a produkty z hovězího a telecího masa pocházející ze Slovenské republiky, Bulharské republiky a Polské republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1144/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1144/2003
          ze dne 27. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, č. 1128/1999 a č. 1247/1999, pokud jde o některé celní kvóty pro živý skot a produkty z hovězího a telecího masa pocházející ze Slovenské republiky, Bulharské republiky a Polské republiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutím Rady 2003/299/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Slovenskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [3], byly stanoveny nové koncese pro dovoz některých živých zvířat a produktů z hovězího a telecího masa v rámci celních kvót, které byly na základě této dohody otevřeny a které jsou použitelné od 1. května 2003.
          (2) V rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [4], byly stanoveny nové koncese týkající pro dovoz některých živých zvířat a produktů z hovězího a telecího masa v rámci celních kvót, které byly na základě této dohody otevřeny a které jsou použitelné od 1. června 2003.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené nařízeními Rady (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000 a (ES) č. 1408/2002 a rozhodnutími Rady 2003/18/ES a 2003/263/ES pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2003 [6], nařízení Komise (ES) č. 1128/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu telat o hmotnosti nejvýše 80 kg pocházejících ze třetích zemí [7], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2003, a nařízení Komise (ES) č. 1247/99 ze dne 16. června 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházejícího z některých třetích zemí [8], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2003, by proto měla být změněna.
          (4) Rozhodnutím Rady 2003/298/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [9], a rozhodnutím Rady 2003/285/ES ze dne 18. března 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Maďarskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [10], byla zrušena nařízení Rady (ES) č. 2433/2000 ze dne 17. října 2000, kterým se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Českou republikou [11], a nařízení Rady (ES) č. 1408/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Maďarskem [12]. V nařízení (ES) č. 1279/98 je tudíž třeba nahradit odkazy na tato nařízení.
          (5) S cílem zajistit pravidelný dovoz stanovených množství nařízení (ES) č. 1279/1998 stanovilo, že žádosti o dovozní licence mají být podávány čtvrtletně; ačkoli je tento cíl stále naplňován, zkušenost ukázala, že je třeba, aby žádosti o dovozní licence byly podávány v intervalu šesti měsíců a aby současně s tím byla příslušným způsobem prodloužena doba platnosti dovozních licencí. Nařízení je proto třeba podle toho změnit s účinkem od 1. července 2003.
          (6) Rozhodnutí 2003/299/ES stanoví nové koncese od 1. května 2003 a rozhodnutí 2003/286/ES stanoví nové koncese od 1. června 2003. Je proto třeba přijmout opatření k zajištění zpětné použitelnost těchto koncesí.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1279/98 se mění takto:
          1. Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku"
          ;
          2. V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "Na veškeré dovozy produktů podle přílohy I tohoto nařízení do Společenství, které se uskuteční v rámci kvót stanovených rozhodnutími Rady 2003/286/ES [13], 2003/298/ES [14], 2003/299/ES [15], 2003/18/ES [16], 2003/263/ES [17] a 2003/285/ES [18] pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku, se vztahuje povinnost předložit dovozní licenci."
          3. Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Množství podle článku 1 jsou na každé období uvedené v příloze I rozdělena takto:
          - 50 % na období od 1. července do 30. prosince,
          - 50 % na období od 1. ledna do 30. června.
          Pokud jsou množství, pro která jsou podány žádosti o dovozní licence v prvním období podle prvního pododstavce, nižší než množství dostupná, jsou zbývající množství přidána k množstvím dostupným pro druhé období."
          4. V čl. 3 odst. 1 písm. c) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Skupinou produktů ve smyslu písmene c) se rozumějí:
          - buď produkty kódů KN 0201 nebo 0202 pocházející z některé ze zemí uvedených v příloze I, nebo
          - produkty kódů KN 02061095, 02062991, 02102010, 02102090 pocházející ze Slovenské republiky a Maďarska a 02109951, 02109959 nebo 02109990 pocházející z Maďarska, nebo
          - produkty kódů KN 02061095, 02062991, 021020 nebo 02109951 pocházející z Rumunska, nebo
          - produkty kódů KN 16025010 pocházející z Polska, nebo
          - produkty kódů KN 160250 pocházející ze Slovenské republiky a Rumunska."
          5. V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Dovozní licence vydané podle tohoto nařízení jsou platné 180 dní ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [*] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1., naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 325/2003. Platnost licencí však končí 30. června následujícího po dni jejich vydání."
          6. Příloha I se mění takto:
          - u pořadového čísla 09.4824 se ve sloupci
          "Popis"
          v poslední odrážce doplňuje poznámka pod čarou č. 1, která zní:
          "Koeficient pro převod na čerstvé maso = 2,14 za předpokladu, že obsah masa je > 60 %.",
          - u pořadového čísla 09.4624 se údaj "20" ve sloupci "Použitelná celní sazba" nahrazuje slovy "osvobozeno",
          - u pořadového čísla 09.4651 se údaj "20" ve sloupci "Použitelná celní sazba" nahrazuje slovy "osvobozeno",
          - do přílohy I se vkládají tyto kvóty:
          "Země původu | Pořad.ové číslo | Kód KN | Popis | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 (tuny) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 (tuny) | Roční nárůst od 1. 7. 2004 (tuny) |
          Slovensko | 09.4644 | 0206109502062991021020 | hovězí maso (droby) | osvobozeno | 500 | 1000 | 0 |
          09.4648 | 160250 | jiné přípravky nebo konzervy z masa, drobů nebo krve, z hovězího dobytka | osvobozeno | 100 | 200 | 0." |
          Článek 2
          V článku 2 nařízení (ES) č. 1128/1999 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Pro množství uvedené v odstavci 1 se celní sazba:
          - snižuje o 80 % pro zvířata pocházející z České republiky, Slovenska, Estonska, Lotyšska a Litvy,
          - snižuje o 90 % pro zvířata pocházející z Bulharska, Maďarska a Rumunska,
          - zrušuje pro zvířata pocházející z Polska."
          Článek 3
          V článku 1 nařízení (ES) č. 1247/1999 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Pro množství uvedené v odstavci 1 se celní sazba:
          - snižuje o 80 % pro zvířata pocházející z České republiky, Slovenska, Estonska, Lotyšska a Litvy,
          - snižuje o 90 % pro zvířata pocházející z Bulharska, Maďarska a Rumunska,
          - zrušuje pro zvířata pocházející z Polska."
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 3 a 5 se použijí ode dne 1. července 2003.
          Ustanovení čl. 1 odst. 4 se použije ode dne 1. května 2003.
          Ustanovení čl. 1 odst. 6 se použije:
          - ode dne 1. dubna 2003 v případě pořadového čísla 09.4824,
          - ode dne 1. května 2003 v případě pořadových čísel 09.4624, 09.4644 a 09.4648,
          - ode dne 1. června 2003 v případě pořadového čísla 09.4651.
          Články 2 a 3 se použijí ode dne 1. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.
          [4] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          [5] Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12.
          [6] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 18.
          [7] Úř. věst. L 135, 29.5.1999, s. 50.
          [8] Úř. věst. L 150, 17.6.1999, s. 18.
          [9] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12.
          [10] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 32.
          [11] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 1.
          [12] Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 9.
          [13] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          [14] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12.
          [15] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.
          [16] Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.
          [17] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 53.
          [18] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 32.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.