Nařízení Komise (ES) č. 1157/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylky od uvedeného nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1157/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1157/2003
          ze dne 30. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylky od uvedeného nařízení
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 787/2003 [4] mimo jiné stanoví prováděcí pravidla k dovozním režimům v odvětví mléka a mléčných výrobků, které byly stanoveny v evropských dohodách mezi Společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a některými zeměmi střední a východní Evropy na straně druhé. Za účelem provádění koncesí stanovených v rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé [5], je třeba otevřít nové dovozní celní kvóty nebo zvýšit některé stávající celní kvóty.
          (2) Rozhodnutí Rady 2003/285/ES [6], kterým byl schválen protokol, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Maďarskou republikou na straně druhé za účelem zohlednění výsledků jednání mezi dotčenými stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích, zrušilo nařízení Rady (ES) č. 1408/2002 [7]. Je tudíž třeba nahradit odkazy na uvedené nařízení v nařízení (ES) č. 2535/2001.
          (3) Rozhodnutí Rady 2003/465/ES ze dne 16. června 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím týkající se některých zemědělských produktů [8] stanoví mimo jiné změny celních kvót pro sýry dovážené do Společenství. Dohoda se také týká nahrazení metody řízení těchto kvót, která je v současnosti založena na vydávání osvědčení IMA 1 podle hlavy II kapitoly III nařízení (ES) č. 2535/2001, metodou řízení pouze na základě dovozní licence stanovené v hlavě II kapitole I uvedeného nařízení.
          (4) Údaje týkající se vydávajícího subjektu pro Kanadu, uvedené v příloze XII nařízení (ES) č. 2535/2001, je třeba aktualizovat.
          (5) V důsledku toho je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 2535/2001.
          (6) Čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že žádosti o licence lze podat pouze během prvních deseti dnů každého půlročního období. Má-li se umožnit správné provádění tohoto nařízení a zajistit, aby všechny dotyčné hospodářské subjekty měly deset dnů na podání žádostí na druhou polovinu roku 2003, je třeba stanovit odchylku od výše uvedeného článku.
          (7) Článek 7 nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že žadatel o dovozní licence musí být předem schválen příslušným orgánem členského státu, v němž je usazen. Pro hospodářské subjekty, kteří chtějí mít v období od 1. července 2003 do 31. prosince 2003 přístup ke kvótám stanoveným v dohodě s Norskem, je třeba stanovit odchylku od uvedeného článku a od článku 11.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:
          1. Článek 5 se mění takto:
          a) písmeno b) se nahrazuje tímto:
          "b) kvót stanovených v nařízeních Rady (ES) č. 2475/2000 [9], (ES) č. 1151/2002 [10], (ES) č. 1361/2002 [11], (ES) č. 1362/2002 [12] a v rozhodnutích Rady 2003/18/ES [13], 2003/263/ES [14], 2003/285/ES [15], 2003/286/ES [16], 2003/298/ES [17] a 2003/299/ES [18];";
          b) vkládá se nové písmeno h), které zní:
          "h) kvót stanovených v rozhodnutí Rady 2003/465/ES [*] Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 48.."
          2. V čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "V případě kvót uvedených v čl. 5 písm. c), d), e), g) a h se však žádost o licenci vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené na každé období v souladu s článkem 6."
          3. V článku 19 se odstavec 1 mění takto:
          a) návětí se nahrazuje tímto:
          "Snížená celní sazba se použije pouze na základě předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu, k němuž se přiloží dovozní licence, a u níže uvedených dovozů doklad o původu vystavený na základě těchto listin:"
          b) doplňuje se nové písmeno h), které zní:
          "h) pravidel uvedených v bodě 10 dohody s Norskem."
          4. Článek 24 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno b);
          b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Použitelná cla a v případě dovozu uvedeného v odst. 1 písm. a) maximální roční množství, jež lze dovézt, jakož i rok dovozu jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení."
          5. Příloha I se mění takto:
          a) v části I.B se bod 6 nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
          b) znění přílohy II tohoto nařízení se doplňuje jako část H.
          6. V příloze III se zrušuje část B.
          7. V příloze XI se zrušují části G a H.
          8. Příloha XII se mění takto:
          a) údaje týkající se místa usazení v případě Kanady se nahrazují tímto:
          "Building 55, NCC Driveway
          Central Experimental Farm
          960 Carling Avenue
          Ottawa, Ontario
          K1A OZ2
          Telefon: 1(613) 792-2000
          Fax: 1 (613) 792-2009"
          b) údaje týkající se Norska se zrušují.
          Článek 2
          1. Odchylně od čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001, v případě kvót otevřených dne 1. července 2003 a uvedených v příloze I části B bodu 6 a v příloze I části H se žádosti o dovozní licence podávají během prvních deseti dnů následujících po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
          2. Odchylně od článku 7 nařízení (ES) č. 2535/2001, stanovené schválení se nevyžaduje pro období od 1. července do 31. prosince 2003 v případě kvót otevřených dne 1. července 2003 a uvedených v příloze I části H uvedeného nařízení.
          3. Pro období uvedené v odstavci 2 a odchylně od článku 11 nařízení (ES) č. 2535/2001 se žádosti o licence na kvóty uvedené ve výše zmíněném odstavci 2 podávají v členském státě, v němž je žadatel usazen.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.
          [4] Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 18.
          [5] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          [6] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 32.
          [7] Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 9.
          [8] Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 48.
          [9] Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 15.
          [10] Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 15.
          [11] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 1.
          [12] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 13.
          [13] Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.
          [14] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 53.
          [15] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 32.
          [16] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60
          [17] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12.
          [18] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "6. Produkty pocházející z Bulharska
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis1 | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2003 | Roční množství (v tunách) od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 | Množství otevřená dne 1. 7. 2003 | Množství otevřená dne 1. 1. 2004 | Roční zvýšení od 1. 7. 2004 |
          09.4675 | 040310110403101304031019040310310403103304031039 | | bez cla | 250 | 500 | 500 | 250 | 0 |
          09.4660 | 0406 | | bez cla | 6100 | 6400 | 3200 | 3200 | 300" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "I.H CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOHY I DOHODY S NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM
          Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Clo | Kvóta od 1. července do 30. června Množství v tunách od 1. 7. 2003 |
          roční | půlroční |
          09.4781 | ex04069023 | Norský eidam | bez cla | 3467 | 1733,5 |
          04069039 | Jarlsberg |
          ex04069078 | Norská gouda |
          040690860406908704069088 | Ostatní sýry |
          09.4782 | 040610 | Čerstvé sýry | bez cla | 533 | 266,5 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.