Nařízení Komise (ES) č. 1158/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odvozené intervenční ceny bílého cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1158/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1158/2003
          ze dne 30. června 2003,
          kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odvozené intervenční ceny bílého cukru
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 680/2002 [2], a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 stanoví pro hospodářské roky 2001/02 až 2005/2006 intervenční cenu bílého cukru pro nedeficitní oblasti ve výši 63,19 EUR za 100 kilogramů.
          (2) Čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že odvozené intervenční ceny bílého cukru se stanoví každý rok pro každou z deficitních oblastí. Při stanovování těchto cen je třeba brát v úvahu regionální rozdíly v ceně cukru, které lze v případě normální sklizně a při volném pohybu cukru očekávat, a to na základě přirozených podmínek tvorby tržních cen a s ohledem na dosavadní zkušenosti a náklady na dopravu cukru z přebytkových oblastí do oblastí deficitních.
          (3) Má-li být zjištěna deficitní situace určité oblasti, je třeba provést odhady založené na údajích sdělených členskými státy, jež se týkají jak běžného hospodářského roku, pokud jde o vývoj spotřeby, tak i výhledů pro příští hospodářský rok, pokud jde o vývoj disponibilní produkce. V důsledku toho lze oblast uznat za deficitní pouze tehdy, pokud tyto odhady jasně ukáží, že deficit nastane.
          (4) S ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že deficitními oblastmi budou produkční oblasti ve Španělsku, Irsku a Spojeném království, Itálii, Portugalsku a Finsku.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro deficitní oblasti Společenství se odvozená intervenční cena bílého cukru pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví ve výši:
          a) 64,88 EUR za 100 kilogramů pro všechny oblasti ve Španělsku;
          b) 64,65 EUR za 100 kilogramů pro všechny oblasti v Irsku a Spojeném království;
          c) 65,53 EUR za 100 kilogramů pro všechny oblasti v Itálii;
          d) 64,65 EUR za 100 kilogramů pro všechny oblasti v Portugalsku;
          e) 64,65 EUR za 100 kilogramů pro všechny oblasti ve Finsku.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 104, 20.4.2002, s. 26.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.