Nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1159/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1159/2003
          ze dne 30. června 2003,
          kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 680/2002 [2], a zejména na čl. 22 odst. 2, čl. 26 odst. 1, čl. 38 odst. 6, čl. 39 odst. 6 a čl. 41 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [3], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 1 odst. 1 Protokolu 3 o cukru AKT (dále jen "Protokol AKT") připojeného k příloze V Dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 [4] (dále jen "Dohoda o partnerství AKT-ES") a čl. 1 odst. 1 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru [5] (dále jen "Dohoda s Indií") se Společenství zavazuje, že nakoupí a doveze za zaručené ceny určitá množství třtinového cukru, který pochází ze států AKT a z Indie a který se uvedené státy zavazují Společenství dodat.
          (2) Čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že s cílem zajistit dostatečné zásobování rafinerií Společenství se během hospodářských roků 2001/02 až 2005/06 vybírá zvláštní clo se sníženou sazbou za dovoz surového třtinového cukru pocházejícího ze států, s nimiž Společenství uzavřelo dohody o dodávkách za preferenčních podmínek. V současné době jsou na základě rozhodnutí Rady 2001/870/ES [6] tyto dohody uzavřeny s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (zeměmi AKT), které jsou stranami protokolu AKT, na straně jedné, a s Indií na straně druhé.
          (3) V důsledku přistoupení Finska, Rakouska a Švédska a v rámci ukončení jednání o čl. XXIV GATT se Společenství zavázalo, že od 1. ledna 1996 doveze ze třetích zemí určité množství surového třtinového cukru určeného k rafinaci s celní sazbou 98 EUR za tunu.
          (4) Zkušenosti získané při používání nařízení Komise (EHS) č. 2782/76 ze dne 17. listopadu 1976, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz preferenčního cukru [7], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2665/98 [8], nařízení Komise (ES) č. 2513/2001 ze dne 20. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz surového třtinového cukru určeného k rafinaci v rámci preferenčních dohod o celních kvótách [9], a nařízení Komise (ES) č. 1507/96 ze dne 29. července 1996 o otevření a správě některých dovozních celních kvót pro dodávky surového třtinového cukru do rafinérií Společenství [10], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1250/97 [11], ukazují, že je třeba přijmout společná pravidla pro otevírání a správu dovozů uskutečňovaných v rámci kvót nebo dotyčných dohod. Uvedená nařízení je tudíž třeba zrušit a nahradit je jediným aktem.
          (5) Je nezbytné použít obecná pravidla týkající se dovozních licencí, stanovená nařízením Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [12], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 325/2003 [13], jakož i zvláštní pravidla použitelná v odvětví cukru podle nařízení Komise (ES) č. 1464/95 [14] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 995/2002 [15]. Má-li být usnadněno řízení dovozů podle tohoto nařízení a zajištěno dodržování ročních limitů, je třeba stanovit podrobná pravidla týkající se dovozních licencí pro surový cukr vyjádřený jako ekvivalent bílého cukru.
          (6) S ohledem na skutečnost, že při stanovení celkových celních kvót uvedených v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1095/96 nepřijala Rada žádné ustanovení týkající se překročení těchto množství, musí být na všechna množství přepočtená na ekvivalent bílého cukru, která se dovezou nad rámec množství uvedených v dovozní licenci, použita plná celní sazba podle společného celního sazebníku. Aby se zabránilo nadměrným dovozům surového cukru z méně rozvinutých zemí do Společenství, je třeba přijmout ustanovení s cílem zajistit, aby množství dováženého cukru byla skutečně dovezena a rafinována před koncem dotyčného hospodářského roku nebo před termínem stanoveným členským státem.
          (7) S ohledem na maximální potřeby rafinace stanovené pro každý členský stát a na nutnost zajistit co možná nejefektivnější kontrolu rozdělování množství dováženého surového cukru je třeba stanovit, aby vydávání dovozních licencí a jejich převod byly omezeny pouze na provozovatele rafinerií, které zpracovávají cukr dovezený v rámci celních kvót uvedených v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1095/96.
          (8) Vzhledem k tomu, že mezi naložením zásilky cukru a jejím dodáním může dojít k nepředvídatelným prodlevám, je třeba k těmto prodlevám přihlédnout a povolit určitou přípustnou odchylku. Kromě toho v případě preferenčního cukru uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1260/2001, na který se podle dotyčných dohod vztahuje povinnost dodávky, nikoliv však celní kvóty, je třeba v souladu se stávající obchodní praxí stanovit určitou přípustnou odchylku, která se použije na celková množství dodaná během jedné dodací lhůty, jakož i na první den této lhůty.
          (9) Článek 7 Protokolu AKT a článek 7 Dohody s Indií obsahují ustanovení, která se použijí v případě, že jeden z dotyčných států nesplní v dané dodací lhůtě svůj závazek dodávky. Za účelem provádění těchto ustanovení je třeba stanovit způsob stanovení termínu pro dodávku zásilky preferenčního cukru.
          (10) Ustanovení týkající se dokladu o původu obsažená v článku 14 Protokolu 1 k příloze V Dohody o partnerství AKT-ES a v článku 47 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [16], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 881/2003 [17], se použijí s cílem prokázat, že jsou plněna ustanovení obsažená v uvedených nařízeních a týkající se původu produktů dovážených na základě tohoto nařízení.
          (11) Mají-li být respektovány tradiční dovozní toky množství, na něž se vztahuje celní kvóta stanovená v článku 1 nařízení (ES) č. 1095/96, je třeba, vzhledem ke zkušenostem získaným během doby používání nařízení (ES) č. 1057/96, aby rozdělování kvóty ve výši 85463 tun mezi země původu bylo zahájeno dnem 1. července 2003 na základě stejného systému rozdělování.
          (12) Má-li být zajištěno účinné řízení preferenčních dovozů uskutečněných podle tohoto nařízení, je nezbytné stanovit opatření, která členským státům umožní vést záznamy o příslušných údajích a sdělovat je Komisi.
          (13) Ustanovení tohoto nařízení, která upravují vydávání a řízení dovozních licencí pro preferenční cukr AKT-Indie, nahrazují ustanovení obsažená v čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 779/96 [18] ve znění nařízení (ES) č. 995/2002 a v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1464/95. Zmíněné odstavce je tudíž třeba zrušit a dotyčná nařízení musí být podle toho změněna.
          (14) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 1
          Toto nařízení stanoví pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru, na nějž se vztahují celní kvóty nebo preferenční dohody uvedené v:
          a) článku 35 nařízení (ES) č. 1260/2001;
          b) článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001;
          c) článku 1 nařízení (ES) č. 1095/96.
          Článek 2
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "provozovatelem rafinerie" každá osoba, která dováží zboží za účelem zásobování rafinerie ve smyslu čl. 7 odst. 4 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1260/2001;
          b) "preferenčním cukrem AKT-Indie" třtinový cukr uvedený v čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001;
          c) "zvláštním preferenčním cukrem" surový třtinový cukr uvedený v čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001;
          d) "koncesním cukrem CXL" surový třtinový cukr, který je na seznamu "CXL - Evropská společenství" uvedeném v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1095/96;
          e) "Protokolem AKT" Protokol 3 o cukru AKT přílohy V Dohody o partnerství AKT-ES;
          f) "Dohodou s Indií" Dohoda mezi Společenstvím a Indií o třtinovém cukru;
          g) "dodací lhůtou" doba stanovená v rámci závazků týkajících se preferenčního cukru AKT-Indie;
          h) "zásilkou" množství cukru na palubě určitého plavidla, které je skutečně vyloženo ve stanoveném evropském přístavu Společenství;
          i) "hmotností tel quel" hmotnost cukru v nezměněném stavu;
          j) "uvedeným stupněm polarizace" skutečná polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru, kterou případně ověřily příslušné vnitrostátní orgány pomocí polarimetrické metody a která je vyjádřená ve stupních na šest desetinných míst.
          Článek 3
          Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení, při dovozu uskutečňovaném v rámci dohod nebo celních kvót uvedených v článku 1 je nezbytné předložit dovozní licenci vydanou podle nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1464/95.
          Článek 4
          1. Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušného subjektu v dotyčném dovážejícím členském státě.
          Licence se mohou vydávat pouze do výše povinných dodávek stanovených na základě článku 9 a do výše kvót uvedených v článcích 16 a 22.
          2. Jistota u licencí činí 0,30 EUR na 100 kg množství cukru uvedené v licenci v kolonce 17.
          3. Lhůta, během níž lze podávat žádosti o dovozní licence, začíná tři týdny před prvním dnem dotyčného hospodářského roku.
          Odchylně od prvního pododstavce, pokud u preferenčního cukru AKT-Indie a v dané dodací lhůtě dosáhne některá z vyvážejících zemí limitu povinné dodávky, pak lhůta, během níž lze podávat žádosti o dovozní licence na následující dodací lhůtu pro tuto zemi, začíná šest týdnů před prvním dnem dotyčného hospodářského roku. Tyto dovozní licence jsou platné ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          4. Dovozní licence vydaná na základě žádosti uvedené v odst. 3 prvním pododstavci je platná ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nebo od prvního dne dotyčného hospodářského roku, pokud je toto datum pozdější než první datum. Dovozní licence vydaná na základě žádostí uvedené v odst. 3 druhém pododstavci je platná ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000. V případě preferenčního cukru AKT-Indie jsou licence platné do konce třetího následujícího měsíce a v případě zvláštního preferenčního cukru a koncesního cukru CXL jsou platné do konce hospodářského roku, na který byly vydány.
          Článek 5
          1. Žádosti o dovozní licence lze podávat každý týden od pondělí do pátku. První pracovní den následujícího týdne členské státy sdělí Komisi množství bílého cukru nebo množství surového cukru, vyjádřená případně jako ekvivalent bílého cukru, na která byly podány během předchozího týdne žádosti o dovozní licenci, a uvedou dotyčný hospodářský rok, jakož i množství v členění podle zemí původu.
          2. Pokud ze strany Komise nejsou námitky, licence se vydávají čtvrtý pracovní den následující po dni sdělení uvedeného v odstavci 1.
          3. Komise vypracuje týdenní úhrn množství, na která byly podány žádosti o dovozní licenci.
          Pokud množství, na něž se žádá o licence, přesáhnou v případě preferenčního cukru AKT- Indie množství povinné dodávky stanovené pro dotyčnou zemi na základě článku 9 nebo v případě zvláštního preferenčního cukru nebo koncesního cukru CXL dotyčnou kvótu, omezí Komise vydávání požadovaných licencí v poměru k disponibilnímu množství a vyrozumí členské státy, že dotyčného limitu bylo dosaženo.
          Článek 6
          1. Každý členský stát vede záznamy o množstvích bílého cukru a surového cukru skutečně dovezených na základě dovozních licencí uvedených v čl. 4 odst. 4 a případně převádí množství surového cukru na ekvivalent bílého cukru na základě udaného stupně polarizace pomocí metody definované v bodě II.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1260/2001.
          2. V souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 a aniž je dotčen čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení se plná sazba cla podle společného celního sazebníku platná v den propuštění do volného oběhu použije na všechna množství bílého cukru vyjádřená v hmotnosti tel quel, surového cukru vyjádřená v hmotnosti tel quel nebo surového cukru převedeného na ekvivalent bílého cukru, která se dovezou nad rámec množství uvedených v dotyčné dovozní licenci.
          Článek 7
          Všechny členské státy v případě preferenčního cukru AKT-Indie a členské státy uvedené v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 v případě zvláštního preferenčního cukru a koncesního cukru CXL sdělí Komisi samostatně pro každou kvótu nebo povinnou dodávku a pro každou zemi původu:
          1. do konce každého měsíce:
          a) množství cukru, na která byly vydány dovozní licence během předchozího měsíce;
          b) množství surového cukru nebo bílého cukru vyjádřená v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru, která byla během předchozího třetího měsíce skutečně dovezena;
          c) množství surového cukru vyjádřená v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru, která byla během předchozího třetího měsíce rafinována;
          2. do 1. listopadu za předchozí hospodářský rok:
          a) celkové množství skutečně dovezené za uvedený hospodářský rok:
          - ve formě bílého cukru,
          - ve formě surového cukru určeného k rafinaci a vyjádřeného v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru,
          - ve formě surového cukru určeného k přímé spotřebě a vyjádřeného v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru;
          b) množství surového cukru vyjádřeného v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru, které bylo skutečně rafinováno.
          Článek 8
          Sdělení uvedená v čl. 5 odst. 1 a v článku 7 se odesílají elektronickou cestou na formulářích, které za tím účelem Komise poskytuje členským státům.
          HLAVA II PREFERENČNÍ CUKR AKT-INDIE
          Článek 9
          1. Komise určí množství povinných dodávek pro každou dodací lhůtu a každou dotyčnou vyvážející zemi podle článků 3 a 7 Protokolu AKT, článků 3 a 7 Dohody s Indií, jakož i článků 11 a 12 tohoto nařízení.
          2. Na žádost členského státu nebo vyvážející země a s cílem vyřešit zvláštní, řádně odůvodněné případy může Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 změnit množství uvedená v odstavci 1. Změny se mohou týkat převodu těchto množství mezi dvěma po sobě následujícími dodacími lhůtami, pakliže tím nebude narušen režim zásobování uvedený v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001.
          3. V každé dodací lhůtě se celková množství povinných dodávek jednotlivých dotyčných vyvážejících zemí dovezou jako preferenční cukr AKT-Indie v rámci povinných dodávek s nulovým clem.
          V hospodářských letech 2003/04, 2004/05 a 2005/06 mají povinné dodávky toto pořadové číslo: "preferenční cukr AKT-Indie: č. 09.4321".
          Článek 10
          1. Úředním datem dodání zásilky preferenčního cukru AKT-Indie je:
          - datum předložení zásilky k celnímu řízení uvedené v článku 40 nařízení Rady (ES) č. 2913/92 [19] nebo
          - datum, k němuž je souhrnné celní prohlášení uvedené v článku 43 zmíněného nařízení předloženo celním orgánům.
          Úřední datum dodání se doloží předložením kopie doplňkového dokladu uvedeného v čl. 14 odst. 1, případně v čl. 15 odst. 2.
          2. Odchylně od ustanovení odstavce 1, pokud dovozce předloží prohlášení velitele plavidla, jež je potvrzeno příslušnou přístavní správou a v němž je uvedeno, že zásilka je připravena k vyložení v dotyčném přístavu, pak úředním datem dodání je datum uvedené ve zmíněném prohlášení, k němuž je zásilka připravena k vyložení.
          Článek 11
          1. Pokud je množství preferenčního cukru AKT-Indie, které představuje celé množství povinné dodávky nebo část tohoto množství, dodáno po uplynutí příslušné dodací lhůty, dodané množství se přesto započítá do uvedené lhůty, jestliže bylo ve vyvážejícím přístavu naloženo v řádném termínu s přihlédnutím k obvyklé době přepravy.
          Obvyklá doba přepravy je počet dnů, který se vypočte tak, že délka obvyklé trasy v námořních mílích mezi oběma dotyčnými přístavy se vydělí číslem 480.
          2. Odstavec 1 se nepoužije na množství, o němž rozhodla Komise na základě čl. 7 odst. 1 nebo 2 Protokolu AKT nebo čl. 7 odst. 1 nebo 2 Dohody s Indií.
          Článek 12
          1. Pokud je celkové množství preferenčního cukru AKT-Indie započítané u dané vyvážející země do určité dodací lhůty nižší než množství povinné dodávky, použijí se ustanovení článku 7 Protokolu AKT nebo článku 7 Dohody s Indií.
          2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud se rozdíl mezi množstvím povinné dodávky a celkovým započítaným množstvím preferenčního cukru AKT-Indie rovná nejvýše 5 % množství povinné dodávky nebo pokud se rovná nejvýše 5000 tun cukru vyjádřeného jako bílý cukr.
          3. Odchylně od článku 50 nařízení (ES) č. 1291/2000, množství dovezená v rámci kladné přípustné odchylky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou připuštěna do režimu preferenčního cukru AKT-Indie, pokud je k nim vystaveno osvědčení o původu uvedené v článku 14, popřípadě v článku 15 tohoto nařízení.
          4. Pokud se použijí ustanovení odstavce 2 a 3, příslušné rozdíly Komise přičte k množství povinné dodávky v následující dodací lhůtě, případně je od tohoto množství odečte.
          Článek 13
          V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:
          a) v kolonce 8: země původu (země uvedená v protokolu AKT nebo Indie);
          b) v kolonkách 17 a 18: množství cukru vyjádřené v ekvivalentu bílého cukru;
          c) v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          - Aplicación del Reglamento (CE) no 1159/2003, no … (azúcar preferente ACP-India: no 09.4321),
          - Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. … (præferencesukker AVS Indien: nr. 09.4321),
          - Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. … (Präferenzzucker AKP Indien: Nr. 09.4321),
          - Εφαρμογή του κανονισμού (EK) αριθ. 1159/2003, αριθ. … (προτιμησιακή ζάχαρη AKE-Ινδία: αριθ. 09.4321),
          - Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4321),
          - Application du règlement (CE) no 1159/2003, no … (sucre préférentiel ACP Inde: no 09.4321),
          - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321),
          - Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. … (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321),
          - Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o … (açúcar preferencial ACP Índia: n.o 09.4321),
          - Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro … (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321),
          - Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr … (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321).
          Odchylně od čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, dovozní licence, v jejichž kolonkách 15 a 16 je uveden popis a kód KN 17019910, mohou být případně použity pro dovoz cukru kódu KN 17011190.
          Článek 14
          1. Kromě dokladu o původu uvedeného v článku 14 protokolu 1 připojeného k příloze V Dohody o partnerství AKT-ES se předkládá doplňkový doklad, v němž se uvede:
          a) alespoň jeden z těchto údajů:
          - Aplicación del Reglamento (CE) no 1159/2003, no … (azúcar preferente ACP-India: no 09.4321),
          - Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. … (præferencesukker AVS Indien: nr. 09.4321),
          - Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. … (Präferenzzucker AKP Indien: Nr. 09.4321),
          - Εφαρμογή του κανονισμού (EK) αριθ. 1159/2003, αριθ. … (προτιμησιακή ζάχαρη AKE-Ινδία: αριθ. 09.4321),
          - Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4321),
          - Application du règlement (CE) no 1159/2003, no … (sucre préférentiel ACP Inde: no 09.4321),
          - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321),
          - Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. … (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321),
          - Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o … (açúcar preferencial ACP Índia: n.o 09.4321),
          - Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro … (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321),
          - Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr … (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321);
          b) datum nakládky zboží a dotyčná dodací lhůta, přičemž uvedená lhůta nemá při dovozu zboží vliv na platnost dokladu o původu;
          c) podpoložka KN odpovídající dotyčnému produktu.
          2. Doklad o původu a doplňkový doklad obsahující popis cukru kódu KN 17019910 mohou být případně použity pro dovoz cukru kódu KN 17011190.
          3. Pokud je to nutné za účelem kontroly, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu členského státu, v němž dochází k propuštění do volného oběhu, kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 1, v níž uvede:
          a) datum, k němuž byla podle příslušného námořního konosamentu dokončena nakládka cukru ve vyvážejícím přístavu;
          b) datum uvedené v čl. 10 odst. 1;
          c) údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství vyjádřená v hmotnosti tel quel.
          Článek 15
          1. Pro účely této hlavy se preferenční cukr AKT-Indie, jehož původ je stanoven v souladu s platnými předpisy Společenství a u nějž byl doklad o původu předložen ve formě osvědčení o původu vydaného podle článku 47 nařízení (EHS) č. 2454/93, považuje za cukr pocházející z Indie.
          2. Předkládá se doplňkový doklad, v němž se uvede:
          a) alespoň jeden z těchto údajů:
          - Aplicación del Reglamento (CE) no 1159/2003, no … (azúcar preferente ACP-India: no 09.4321),
          - Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. … (præferencesukker AVS Indien: nr. 09.4321),
          - Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. … (Präferenzzucker AKP Indien: Nr. 09.4321),
          - Εφαρμογή του κανονισμού (EK) αριθ. 1159/2003, αριθ. … (προτιμησιακή ζάχαρη AKE-Ινδία: αριθ. 09.4321),
          - Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4321),
          - Application du règlement (CE) no 1159/2003, no … (sucre préférentiel ACP Inde: no 09.4321),
          - Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321),
          - Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. … (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321),
          - Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o … (açúcar preferencial ACP Índia: n.o 09.4321),
          - Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro … (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321),
          - Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr … (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321);
          b) datum nakládky zboží a dotyčná dodací lhůta, přičemž uvedená lhůta nemá při dovozu zboží vliv na platnost dokladu o původu;
          c) podpoložka KN odpovídající dotyčnému produktu.
          3. Doklad o původu a doplňkový doklad obsahující popis cukru kódu KN 170199 mohou být případně použity pro dovoz cukru kódu KN 170111.
          4. Pokud je to nutné za účelem kontroly, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu členského státu, v němž dochází k propuštění do volného oběhu, kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 2, v níž uvede:
          a) datum, k němuž byla podle příslušného námořního konosamentu dokončena nakládka cukru ve vyvážejícím přístavu v Indii;
          b) datum uvedené v čl. 10 odst. 1;
          c) údaje týkající se daného dovozu, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství surového cukru.
          HLAVA III ZVLÁŠTNÍ PREFERENČNÍ CUKR
          Článek 16
          Postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví Komise chybějící množství uvedená v čl. 39 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1260/2001 pro každý hospodářský rok nebo část hospodářského roku na základě vyčerpávající předpokládané bilance Společenství týkající se zásobování surovým cukrem. Tato množství se dovezou jako zvláštní preferenční cukr v rámci celních kvót s nulovým clem a mohou být rozdělena mezi členské státy uvedené v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 na základě jejich maximálních předpokládaných potřeb.
          V hospodářských letech 2003/04, 2004/05 a 2005/06 mají povinné dodávky toto pořadové číslo: "zvláštní preferenční cukr AKT-Indie": č. 09.4322.
          Článek 17
          1. V případě dovozu uskutečněného v rámci kvót uvedených v článku 16 je nezbytné, aby provozovatelé rafinerií uhradili minimální kupní cenu surového cukru standardní jakosti (CIF vyplaceně z evropského přístavu Společenství).
          2. Minimální kupní cena pro každý hospodářský rok se vypočítá tak, že od intervenční ceny surového cukru uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 se odečte částka podpory na přizpůsobení rafinérského průmyslu použitelná pro dotyčný hospodářský rok, která se vynásobí výtěžností surového cukru ve výši 0,92.
          Článek 18
          1. Dovozní licence mohou být vydány pouze členskými státy uvedenými v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 a pouze provozovatelům rafinerií, kteří se v prohlášení připojeném k žádosti o licenci zaváží, že rafinaci dotyčného množství surového cukru provedou do konce hospodářského roku, během něhož bylo toto množství dovezeno.
          2. Provozovatelé rafinerií mohou své dovozní licence převést na jiné provozovatele rafinerií. V takovém případě zúčastněné strany neprodleně informují o této skutečnosti příslušný orgán členského státu, který licence vydal. Povinnosti týkající se dovozu a rafinace však převoditelné nejsou a nadále se použije článek 9 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          3. Pokud se propuštění do volného oběhu neuskuteční v členském státě, který vydal dovozní licenci, členský stát dovozu převezme osvědčení o původu a doplňkový doklad vyplněný způsobem stanoveným v článcích 20 a 21 a zašle jejich kopii členskému státu, který dovozní licenci vydal.
          4. Do tří měsíců po uplynutí lhůty pro rafinaci uvedené v odstavci 1 musí provozovatel rafinerie, který požádal o dovozní licenci, předložit členskému státu, který ji vydal, přijatelný důkaz, že rafinace byla provedena.
          5. Pokud k rafinaci cukru nedojde ve stanovené lhůtě, pak provozovatel rafinerie, který o licenci zažádal, uhradí částku ve výši plné celní sazby použitelné během dotyčného hospodářského roku pro surový cukr kódu KN 17011190, k níž se případně přičte nejvyšší dodatečná celní sazba zjištěná během uvedeného hospodářského roku.
          6. Pokud nebylo možné dodat určité množství cukru s dostatečným časovým předstihem, aby jeho rafinace mohla být provedena do konce dotyčného hospodářského roku, pak dovážející členský stát může na žádost provozovatele rafinerie prodloužit dobu platnosti licence o 30 dnů od počátku následujícího hospodářského roku. V tomto případě se dotyčné množství surového cukru započítá do celní kvóty pro předcházející hospodářský rok tak, aby celkový objem kvóty nebyl překročen.
          7. Pokud nebylo možné rafinovat určité množství cukru do konce dotyčného hospodářského roku, může dotyčný členský stát na žádost provozovatele rafinerie prodloužit lhůtu pro rafinaci maximálně o 90 dní od počátku následujícího hospodářského roku. V tomto případě se dotyčný surový cukr rafinuje v uvedené prodloužené lhůtě a započítá se do kvóty pro předchozí hospodářský rok tak, aby celkový objem kvóty nebyl překročen.
          Článek 19
          V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:
          a) v kolonce 8: země původu (země uvedená v protokolu AKT nebo Indie);
          b) v kolonkách 17 a 18: množství surového cukru vyjádřené v ekvivalentu bílého cukru;
          c) v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Azúcar preferente especial, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento (CE) no 1260/2001. Contingente no … (azúcar preferente especial: no 09.4322)"
          - ""Særligt præferencesukker", räsukker bestemt til raffinering, der indføres i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001, Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322)"
          - ""Sonderpräferenzzucker": gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 eingeführter Rohzucker zur Raffination, Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322)"
          - "Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/2001, ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη αριθ. 09.4322)"
          - "Special preferential sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 39(1) of Regulation (EC) No 1260/2001, Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322)"
          - ""Sucre préférentiel spécial", sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l‘article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, contingent no … (sucre référentiel spécial: no 09.4322)"
          - "Zucchero preferenziale speciale, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell‘articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322)"
          - ""Bijzondere preferentiële suiker", ruwe suiker bestemd om te worden geraffineerd, ingevoerd overeenkomstig artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001, contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322)"
          - ""Açúcar preferencial especial", açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, Contingente n.o … (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322)"
          - ""Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri", puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti, Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322)"
          - ""Särskilt förmånssocker", rasocker för raffinering som importeras i enlighet med artikel 39.1 i förordning (EG) nr 1260/2001, tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322)"
          Článek 20
          1. Kromě dokladu o původu uvedeného v článku 14 protokolu 1 připojeného k příloze V Dohody o partnerství AKT-ES se předkládá doplňkový doklad, který obsahuje:
          a) alespoň jeden z těchto údajů:
          - Contingente no … (azúcar preferente especial: no 09.4322) — Reglamento (CE) no 1159/2003,
          - Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), — forordning (EF) nr. 1159/2003,
          - Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) — Verordnung (EG) Nr. 1159/2003,
          - Ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) — κανονισμός (EK) αριθ. 1159/2003,
          - Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) — Regulation (EC) No 1159/2003,
          - Contingent no … (sucre préférentiel spécial: no 09.4322) — Règlement (CE) no 1159/2003,
          - Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) — regolamento (CE) n. 1159/2003,
          - Contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) — Verordening (EG) nr. 1159/2003,
          - Contingente n.o … (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) — regulamento (CE) n.o 1159/2003,
          - Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) — asetus (EY) N:o 1159/2003,
          - Tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), — förordning (EG) nr 1159/2003;
          b) kód KN 17011110.
          2. Pokud je to nutné za účelem kontroly, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu dovážejícího členského státu kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 1, v níž jsou uvedeny údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a množství vyjádřená v hmotnosti tel quel, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu.
          Článek 21
          1. Pro účely této hlavy se zvláštní preferenční cukr, jehož původ je stanoven v souladu s platnými předpisy Společenství a u nějž byl doklad o původu předložen ve formě osvědčení o původu vydaného podle článku 47 nařízení (EHS) č. 2454/93, považuje za cukr pocházející z Indie.
          2. Předkládá se doplňkový doklad, v němž je uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          - Contingente no … (azúcar preferente especial: no 09.4322) — Reglamento (CE) no 1159/2003,
          - Kontingent nr. … (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), — forordning (EF) nr. 1159/2003,
          - Kontingent Nr. … (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) — Verordnung (EG) Nr. 1159/2003,
          - Ποσόστωση αριθ. … (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) — κανονισμός (EK) αριθ. 1159/2003,
          - Quota No … (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) — Regulation (EC) No 1159/2003,
          - Contingent no … (sucre préférentiel spécial: no 09.4322) — Règlement (CE) no 1159/2003,
          - Contingente n. … (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) — regolamento (CE) n. 1159/2003,
          - Contingent nr. … (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) — Verordening (EG) nr. 1159/2003,
          - Contingente n.o … (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) — regulamento (CE) n.o 1159/2003,
          - Kiintiö nro … (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) — asetus (EY) N:o 1159/2003,
          - Tullkvot nr … (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), — förordning (EG) nr 1159/2003.
          3. Pokud je to nutné za účelem kontroly, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu dovážejícího členského státu kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 2, v němž jsou uvedeny údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství surového cukru.
          HLAVA IV KONCESNÍ CUKR CXL
          Článek 22
          1. V každém hospodářském roce a v rámci celních kvót se doveze množství 85463 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci kódu KN 17011110 jako koncesní cukr CXL s clem 98 EUR za tunu.
          V hospodářských letech 2003/04, 2004/05 a 2005/06 má povinná dodávka toto pořadové číslo: "koncesní cukr CXL": č. 09.4323.
          2. Množství uvedená v odstavci 1 se rozdělí mezi jednotlivé země původu takto:
          —Kuba: | 58969 tun, |
          —Brazílie: | 23930 tun, |
          —Ostatní třetí země: | 2564 tun. |
          Tato množství se přičtou k množstvím uvedeným v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 a vezmou se v úvahu pro účely použití odstavců 3 a 4 uvedeného článku.
          3. Clo ve výši 98 EUR za tunu se použije na surový cukr standardní jakosti definované v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 1260/2001.
          Pokud se polarizace dovezeného surového cukru nerovná 96 stupňům, clo ve výši 98 eur za tunu se zvýší, popřípadě sníží o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky.
          Článek 23
          1. Dovozní licence mohou být vydány pouze členskými státy uvedenými v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 a pouze provozovatelům rafinerií, kteří se v prohlášení připojeném k žádosti o licenci zaváží, že rafinaci dotyčného množství surového cukru provedou do konce hospodářského roku, během něhož bylo toto množství dovezeno.
          2. Provozovatelé rafinerií mohou své dovozní licence převést na jiné provozovatele rafinerií. V takovém případě zúčastněné strany neprodleně informují o této skutečnosti příslušný orgán členského státu, který licence vydal. Povinnosti týkající se dovozu a rafinace však převoditelné nejsou a nadále se použije článek 9 nařízení (ES) č. 1290/2000.
          3. Pokud se dovoz neuskuteční v členském státě, který vydal dovozní licenci, členský stát dovozu převezme doplňkový doklad vyplněný způsobem stanoveným v článku 25 a předá jeho kopii členskému státu, který dovozní licenci vydal.
          4. Do tří měsíců po uplynutí lhůty pro rafinaci uvedené v odstavci 1 musí provozovatel rafinerie, který požádal o dovozní licenci, předložit členskému státu, který ji vydal, přijatelný důkaz, že rafinace byla provedena.
          5. Pokud k rafinaci cukru nedojde ve stanovené lhůtě, pak provozovatel rafinerie, který o licenci zažádal, uhradí částku ve výši plné celní sazby použitelné během dotyčného hospodářského roku pro surový cukr kódu KN 17011190, k níž se případně přičte nejvyšší dodatečná celní sazba zjištěná během uvedeného hospodářského roku.
          6. Pokud nebylo možné dodat určité množství cukru s dostatečným časovým předstihem, aby jeho rafinace mohla být provedena do konce dotyčného hospodářského roku, pak dovážející členský stát může na žádost provozovatele rafinerie prodloužit dobu platnosti licence o 30 dnů od počátku následujícího hospodářského roku. V tomto případě se dotyčné množství surového cukru započítá do celní kvóty pro předcházející hospodářský rok tak, aby celkový objem kvóty nebyl překročen.
          7. Pokud nebylo možné rafinovat určité množství cukru do konce dotyčného hospodářského roku, může dotyčný členský stát na žádost provozovatele rafinerie prodloužit lhůtu pro rafinaci maximálně o 90 dní od počátku následujícího hospodářského roku. V tomto případě se dotyčný surový cukr rafinuje v uvedené prodloužené lhůtě a započítá se do kvóty pro předchozí hospodářský rok tak, aby celkový objem kvóty nebyl překročen.
          Článek 24
          V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:
          a) v kolonce 8: země původu (země, na něž se vztahuje zvláštní režim pro země uvedené v čl. 22 odst. 2);
          b) v kolonkách 17 a 18: množství surového cukru vyjádřené v hmotnosti tel quel;
          c) v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Azúcar concesiones CXL, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CE) no 1159/2003. Contingente no … (azúcar concesiones CXL: no 09.4323)"
          - ""CXL-indrommelsessukker", råsukker bestemt til raffinering, indfort i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003. Kontingent nr. … (CXL - indrommelsessukker: nr. 09.4323)"
          - ""Zucker Zugeständnisse CXL": gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 eingeführter Rohzucker zur Raffination. Kontingent Nr. … (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323)"
          - "Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (EK) αριθ. 1159/2003. Ποσόστωση αριθ. … (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323)"
          - "CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 22(1) of Regulation (EC) No 1159/2003. Quota No … (CXL concessions sugar: No 09.4323)"
          - ""Sucre concessions CXL", sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l‘article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003. Contingent no … (sucre concessions CXL: no 09.4323)"
          - "Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell‘articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003. Contingente n. … (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)"
          - ""Suiker CXL-concessies", voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003. Contingent nr. … (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323)"
          - ""Açúcar concessões CXL", açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003. Contingente n.o (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323)"
          - ""CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri", puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kiintiö nro … (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323)"
          - ;
          d) v kolonce 24 alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Importación sujeta a un derecho de 9,8 euros por 100 kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) no 1159/2003"
          - "Indførsel med en afgift på 9,8 EUR pr. 100 kg råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003"
          - "Einfuhr zum Zollsatz von 9,8 EUR je 100 kg Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"
          - "Εισαγωγή με δασμό 9,8 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου σε εφαρμογή του άρθρου 22, του κανονισμού (EK) αριθ. 1159/2003"
          - "Import at a duty of EUR 9,8 per 100 kilograms of standard quality raw sugar in accordance with Article 22 of Regulation (EC) No 1159/2003"
          - "Importation à droit de 9,8 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type en application de l‘article 22 du règlement (CE) no 1159/2003"
          - "Importazione con un dazio di 9,8 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell‘articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003"
          - "Invoerrecht van 9,8 euro per 100 kilogram ruwe suiker van standaardkwaliteit, overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1159/2003"
          - "Importação com direito de 9,8 euros por 100 quilogramas de açúcar bruto da qualidade-tipo, nos termos do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003"
          - "Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan mukaisesti 9,8 euron tullilla 100:aa kilogrammaa kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri"
          - "Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003"
          Článek 25
          1. Pro účely této hlavy se koncesní cukr CXL, jehož původ je stanoven v souladu s platnými předpisy Společenství a u nějž byl doklad o původu předložen ve formě osvědčení o původu vydaného podle článku 47 nařízení (EHS) č. 2454/93, považuje za cukr pocházející z Kuby a Brazílie.
          2. Předkládá se doplňkový doklad, který obsahuje alespoň jeden z těchto údajů:
          - "Contingente no … (azúcar concesiones CXL: no 09.4323) — Reglamento (CE) no 1159/2003"
          - "Kontingent nr. … (CXL-indrommelsessukker: nr. 09.4323) — forordning (EF) nr. 1159/2003"
          - "Kontingent Nr. … (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323) — Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"
          - "Ποσόστωση αριθ. … (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323) — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003"
          - "Quota No … (CXL concessions sugar: No 09.4323) — Regulation (EC) No 1159/2003"
          - "Contingent no … (sucre concessions CXL: no 09.4323) — règlement (CE) no 1159/2003"
          - "Contingente n. … (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323) — regolamento (CE) n. 1159/2003"
          - "Contingent nr. … (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323) — Verordening (EG) nr. 1159/2003"
          - "Contingente n.o … (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323) — Regulamento (CE) n.o 1159/2003"
          - "Kiintiö nro … (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323) — asetus (EY) N:o 1159/2003"
          - "Tullkvot nr … (socker enligt CXL-medgivande: nr 09.4323), — förordning (EG) nr 1159/2003"
          3. Pokud je to nutné za účelem kontroly, poskytne zúčastněná strana příslušnému orgánu dovážejícího členského státu kopii doplňkového dokladu uvedeného v odstavci 2, v němž jsou uvedeny údaje týkající se dovozní operace, zejména udávaná polarizace a skutečně dovezená množství surového cukru.
          Článek 26
          V případě množství týkajících se Kuby a Brazílie a uvedených v čl. 22 odst. 2, na která nebyly do 1. dubna běžného hospodářského roku vydány dovozní licence, Komise vezme v úvahu stávající dodávkové programy a rozhodne o tom, zda licence mohou být přiděleny ostatním třetím zemím uvedeným ve zmíněném článku.
          HLAVA V POZMĚŇUJÍCÍ, ZRUŠUJÍCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 27
          V článku 8 nařízení (ES) č. 779/96 se zrušuje odstavec 1.
          V článku 7 nařízení (ES) č. 1464/95 se zrušuje odstavec 1.
          Článek 28
          Zrušují se nařízení (EHS) č. 2782/76, (ES) č. 1507/96 a (ES) č. 2513/2001.
          Nadále se však použijí v případě dovozů, u nichž byla nakládka uskutečněna a/nebo u nichž byla přijata dovozní prohlášení ještě před počátkem použitelnosti tohoto nařízení.
          Článek 29
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 104, 20.4.2002, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 190, 23.7.1975, s. 36.
          [6] Úř. věst. L 325, 8.12.2001, s. 21.
          [7] Úř. věst. L 318, 18.11.1976, s. 13.
          [8] Úř. věst. L 336, 11.12.1998, s. 20.
          [9] Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 19.
          [10] Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 82.
          [11] Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 92.
          [12] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [13] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21.
          [14] Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 14.
          [15] Úř. věst. L 152, 12.6.2002, s. 11.
          [16] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [17] Úř. věst. L 134, 29.5.2003, s. 1.
          [18] Úř. věst. L 106, 30.4.1996, s. 9.
          [19] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.