Nařízení Komise (ES) č. 1160/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v Evropských dohodách s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1160/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1160/2003
          ze dne 30. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v Evropských dohodách s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Maďarskem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [1], a zejména s ohledem na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/298/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [2], a zejména s ohledem na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/299/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Slovenskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [3], a zejména s ohledem na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/18/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [4], a zejména s ohledem na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/263/ES ze dne 27. března 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Polskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [5], a zejména s ohledem na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/285/ES ze dne 18. března 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Maďarskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [6], a zejména s ohledem na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutími 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES se zrušují nařízení (ES) č. 2290/2000 [7], (ES) č. 2433/2000 [8], (ES) č. 2434/2000 [9], (ES) č. 2435/2000 [10], (ES) č. 2851/2000 [11] a (ES) č. 1408/2002 [12], přičemž posledně uvedeným nařízením bylo dříve zrušeno nařízení (ES) č. 1727/2000 [13].
          (2) V důsledku zrušení nařízení (ES) č. 2292/2000, 2433/2000, 2434/2000, 2435/2000, 2851/2000 a 1727/2000 je třeba zrušit odkazy na tyto akty v nařízení Komise (ES) č. 1898/97 [14], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 1877/2002 [15].
          (3) Pro roční období začínající dnem 1. července je třeba v souladu s ustanoveními o produktech z vepřového masa stanovenými v rozhodnutích 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES upravit též nařízení (ES) č. 1898/97.
          (4) Nařízení (ES) č. 1898/97 je tudíž třeba změnit.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1898/97 se mění takto:
          1. V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "Při každém dovozu produktů spadajících do skupin 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 a 17 uvedených v příloze I tohoto nařízení, uskutečněném podle režimu stanoveného v rozhodnutích 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES musí být předložena dovozní licence."
          2. Příloha I nařízení (ES) č. 1898/97 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. června 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          [2] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12.
          [3] Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.
          [4] Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.
          [5] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 53.
          [6] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 32.
          [7] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 9.
          [10] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 17.
          [11] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 7.
          [12] Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 9.
          [13] Úř. věst. L 198, 4.8.2002, s. 6.
          [14] Úř. věst. L 267, 30.9.1997, s. 58.
          [15] Úř. věst. L 284, 22.10.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA I
          Na dovozy níže uvedených produktů do Společenství se vztahují níže stanovené koncese:
          A. PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z MAĎARSKA
          Pořad. č. | Skupina č. | Kód KN | Popis zboží | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2003 (v tunách) | Roční nárůst (v tunách) | Zvláštní ustanovení |
          09.4705 | 1 | 1601009116010099 | Uzenky a salámy, suché, tepelně neopracované, nebo ostatní | bez | 11375 | 875 | |
          09.4706 | 2 | 1602411016024210160249111602491316024915160249191602493016024950 | Jiné přípravky a konzervy z vepřového masa | bez | 1170 | 90 | |
          09.4704 | 3 | 02101111021012110210194002101951 | Vepřové maso, solené nebo ve slaném nálevu | bez | 1300 | 100 | |
          09.4708 | 4 | ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | bez | 52000 | 4000 | |
          09.4727 | H1 | 15010019 | Vepřový tuk (včetně sádla), ostatní | bez | 3170 | 290 | |
          Pořad. č. | Skupina č. | Kód KN | Popis zboží | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2003 (v tunách) | Roční nárůst (v tunách) | Zvláštní ustanovení |
          09.4806 | 7 | 160100 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků, s výjimkou kódu KN 16010010 | bez | 20800 | 1600 | |
          ex1602 | Jiné přípravky a konzervy z vepřového masa, drobů nebo krve: |
          160241 | —kýty a jejich části |
          160242 | —plece a jejich části |
          160249 | —ostatní, včetně směsí, s výjimkou kódu KN 16024990 |
          09.4820 | 8 | 01039219 | Živá prasata, domácí druhy | bez | 1750 | | |
          09.4809 | 9 | ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | bez | 39000 | 3000 | |
          ex0210 | Vepřové maso: | |
          021011 | —kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné |
          021012 | —boky prorostlé a kusy z nich |
          021009 | —ostatní |
          Pořad. č. | Skupina č. | Kód KN | Popis zboží | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2003 (v tunách) | Roční nárůst (v tunách) | Zvláštní ustanovení |
          09.4625 | T1 | 0103911001039219 | Živá prasata, domácí druhy | 20 | 1500 | 0 | |
          09.4626 | T2 | ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | bez | 14500 | 1500 | |
          0210 11 až 0210 19 | Vepřové maso, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | |
          09.4629 | T3 | 160100 | Uzenky, salámy a podobné výrobky | bez | 4370 | 690 | |
          1602 41 až 1602 49 | Přípravky nebo konzervy z vepřového masa |
          Pořad. č. | Skupina č. | Kód KN | Popis zboží | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2003 (v tunách) | Roční nárůst (v tunách) | Zvláštní ustanovení |
          09.4632 | S1 | ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | bez | 3000 | 300 | |
          0210 11 až 0210 19 | Vepřové maso, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | |
          09.4634 | S2 | 160100 | Uzenky, salámy a podobné výrobky | bez | 350 | 50 | |
          1602 41 až 1602 49 | Přípravky nebo konzervy z vepřového masa |
          Pořad. č. | Skupina č. | Kód KN | Popis zboží | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2003 (v tunách) | Roční nárůst (v tunách) | Zvláštní ustanovení |
          09.4671 | B1 | ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | bez | 3000 | 500 | |
          021011021012021019 | Vepřové maso, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené |
          160100 | Uzenky, salámy a podobné výrobky |
          160241160242160249 | Přípravky nebo konzervy z vepřového masa, drobů nebo krve |
          Pořad. č. | Skupina č. | Kód KN | Popis zboží | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2003 (v tunách) | Roční nárůst (v tunách) | Zvláštní ustanovení |
          09.4751 | 15 | 1601009116010099 | Uzenky a salámy, jiné než z jater | 20 | 1125 | 0 | |
          09.4752 | 16 | 1602411016024210160249111602491316024915160249191602493016024950 | Konzervy z vepřového masa | 20 | 2125 | 0 | |
          09.4756 | 17 | ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 20 | 15625 | 0 | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.