Nařízení Komise (ES) č. 1174/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1174/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1174/2003
          ze dne 1. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)1, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1922/20022, a zejména na čl. 3 odst. 5 třetí pododstavec, čl. 3 odst. 6 a článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V článku 20 nařízení Komise (ES) č. 20/20023, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1215/20024, byly zjištěny určité nepřesné odkazy v ustanoveních o zpětném vývozu nezpracovaných nebo na místě zabalených produktů.
          (2) Příloha nařízení (ES) č. 20/2002 stanoví maximální množství zpracovaných produktů, které mohou být ročně vyvezeny nebo zasílány z Kanárských ostrovů v souvislosti s tradičními vývozy a zásilkami. Některé kódy KN produktů uvedených v této příloze je třeba změnit, aby odpovídaly definicím podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku5, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2176/20026. Z důvodů přehlednosti by měla být nahrazena celá příloha nařízení (ES) č. 20/2002.
          (3) Nařízení (ES) č. 20/2002 je proto třeba pozměnit.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 20/2002 se mění takto:
          1. V článku 20
          a) se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) pro produkty podle písmena b) nelze poskytnout vývozní náhradu;"
          b) se písmeno e) nahrazuje tímto:
          "e) pro produkty podle písmena d) lze poskytnout vývozní náhradu;"
          2. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA
          Maximální množství zpracovaných produktů, které mohou být ročně vyvezeny nebo zasílány z Kanárských ostrovů v souvislosti s tradičními vývozy a zásilkami
          (čl. 9 odst. 3 a článek 19)
          (množství v kilogramech nebo litrech*) |
          Kód KN | do ES | do třetí země |
          040210 | – | 54000 |
          040221 | 64000 | 11000 |
          040229 | – | 33000 |
          040291 | 3000 | 3000 |
          040299 | 1000 | 1000 |
          040310 | – | 7000 |
          040390 | 1000 | 1000 |
          0405 | 6000 | 12000 |
          040610 | 17000 | 119000 |
          040630 | 2000 | 5000 |
          040640 | 2000 | 1000 |
          040690 | 25000 | 14000 |
          071021 | – | 1000 |
          071022 | 1000 | 1000 |
          071030 | 2000 | 1000 |
          071040 | 1000 | 1000 |
          071080 | 4000 | 16000 |
          071090 | – | 1000 |
          071120 | – | 1000 |
          071140 | – | 1000 |
          081190 | 1000 | 1000 |
          081290 | 3000 | 1000 |
          081350 | 1000 | 1000 |
          110100 | 105000 | 1000 |
          110220 | 13000 | 6000 |
          110290 | 1000 | 1000 |
          110419 | 4000 | 1000 |
          110500 | – | 1000 |
          150790 | – | 300000 |
          15141990 | – | 3000000 |
          15149990 |
          160100 | 10000 | 44000 |
          160241 | 13000 | 1000 |
          160249 | 16000 | 39000 |
          160250 | – | 50000 |
          160413 | 2712000 | 2027000 |
          160414 | 552000 | 18000 |
          170290 | 675000 | 6000 |
          170410 | 19000 | 20000 |
          170490 | 648000 | 293000 |
          180400 | – | 1000 |
          180500 | 1000 | 45000 |
          180610 | 4000 | 58000 |
          180620 | 1000 | 25000 |
          180631 | 1000 | 4000 |
          180690 | 30000 | 38000 |
          190120 | 1140000 | – |
          190190 | 2521000 | 45000 |
          190211 | 1000 | 2000 |
          190219 | 1000 | 47000 |
          190220 | – | 1000 |
          190230 | 1000 | 37000 |
          190300 | – | 1000 |
          190410 | 3000 | 2000 |
          190490 | – | 1000 |
          190520 | – | 1000 |
          190531 | 45000 | 132000 |
          190532 |
          190540 | 1000 | 3000 |
          190590 | 15000 | 43000 |
          200410 | 22000 | 1000 |
          200490 | 4000 | 72000 |
          200510 | 1000 | 63000 |
          200520 | 57000 | 1000 |
          200540 | 2000 | 19000 |
          200559 | 2000 | – |
          200560 | 34000 | 1000 |
          200570 | 9000 | 3000 |
          200580 | 1000 | 5000 |
          200590 | 20000 | 27000 |
          200600 | 5000 | 27000 |
          200710 | 3000 | 2000 |
          200791 | 3000 | 8000 |
          200799 | 463000 | 7000 |
          200819 | 1000 | 1000 |
          200820 | 18000 | 38000 |
          200830 | 10000 | 1000 |
          200850 | 2000 | 1000 |
          200860 | 1000 | 1000 |
          200870 | 5000 | 1000 |
          200892 | 104000 | 12000 |
          200899 | 224000 | 1000 |
          20091200 | 18000 | 24000 |
          200919 |
          200931 | – | 10000 |
          200939 |
          200941 | 9000 | 7000 |
          200949 |
          200961 | – | 1071000 |
          200969 |
          200971 | 2000 | 3000 |
          200979 |
          200980 | 11000 | 18000 |
          200990 | 16000 | 12000 |
          210111 | 5000 | 3000 |
          210112 |
          210120 | 1000 | 1000 |
          210130 | 1000 | – |
          210210 | 1000 | 28000 |
          210220 | – | 2000 |
          210230 | – | 3000 |
          210310 | – | 2000 |
          210320 | 22000 | 35000 |
          210330 | 1000 | 3000 |
          210390 | 30000 | 61000 |
          210410 | 22000 | 193000 |
          210420 | 1000 | 595000 |
          210500 | 167000 | 505000 |
          210610 | 3000 | 28000 |
          210690 | 8000 | 13000 |
          220210 | * 5000000 | * 203000 |
          220290 | * 3000000 | * 799000 |
          220300 | * 70000 | * 157000 |
          220510 | * 47000 | * 1000 |
          220590 | * 17187000 | * 3295000 |
          220840 | * 47000 | * 43000 |
          220850 | * 9000 | * 7000 |
          220870 | * 190000 | * 17000 |
          220900 | – | * 18000 |
          230120 | 20610000 | 18654000 |
          230990 | 20000 | 1525000 |
          300210 | 8000 | 1000 |
          300220 | 1000 | 1000 |
          300290 | 1000 | 1000 |
          300420 | 1000 | 3000 |
          300450 | 1000 | – |
          300490 | 51000 | 18000 |
          300510 | 1000 | 2000 |
          300590 | 2000 | 1000 |
          320300 | 1000 | 1000 |
          330749 | 1000 | 14000 |
          330790 | 7000 | 6000 |
          340119 | 2000 | 9000 |
          340213 | 5000 | – |
          340220 | 135000 | 69000 |
          340290 | 40000 | 62000 |
          340319 | 7000 | 1000 |
          340530 | 1000 | 1000 |
          340540 | 2000 | 6000 |
          390110 | 195000 | 32000 |
          390120 | 80000 | 76000 |
          390421 | 49000 | 180000 |
          390950 | 2000 | 47000 |
          391290 | 7000 | 1000 |
          391721 | 195000 | 11000 |
          391723 | 20000 | 10000 |
          391732 | 65000 | 68000 |
          391739 | 33000 | 2000 |
          391740 | 270000 | 65000 |
          391910 | 860000 | 30000 |
          392010 | 2100000 | 2000 |
          392020 | 310000 | 8000 |
          392099 | 340000 | – |
          392190 | 20000 | 70000 |
          392310 | 49000 | 59000 |
          392321 | 727000 | 356000 |
          392329 | 23000 | 72000 |
          392330 | 180000 | 35000 |
          392340 | 18000 | 25000 |
          392390 | 1000 | 13000 |
          392410 | 6000 | 5000 |
          392490 | 10000 | 4000 |
          392690 | 132000 | 198000 |
          482312 | 1000 | 3000 |
          48239012 | 15000 | 18000 |
          48239014 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.