Nařízení Komise (ES) č. 1182/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 315/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1182/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1182/2003
          ze dne 2. července 2003,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 315/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na články 10 a 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V nařízení Komise (ES) č. 315/2003 [3] se vyskytuje chyba. Aby se předešlo chybnému výkladu a zajistilo se správné použití opatření stanovených v uvedeném nařízení, je třeba zmíněnou chybu opravit.
          (2) Nařízení (ES) č. 315/2003 by proto mělo být opraveno.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 315/2003 se mění takto:
          1. v článku 1 se doplňuje nový bod 5, který zní:
          "5. příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení."
          2. v příloze se po slovu
          "PŘÍLOHA"
          vkládá tato věta:
          "Tabulky 4.1, 4.2 a 4.3 se nahrazují těmito tabulkami:".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 24. února 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 9.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.