Nařízení Komise (ES) č. 1183/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1183/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1183/2003
          ze dne 2. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V rámci destilace vína na konzumní alkohol, která se ve Společenství zavádí každým hospodářským rokem, jsou producenti povinni dodat své víno k destilaci a palírny musí provést destilaci vína do stanoveného termínu.
          (2) Veřejná skladovací zařízení v některých členských státech jsou plná a veřejné subjekty tedy nemohou dále přijímat dodávky alkoholu z palíren, což má za následek, že skladovací zařízení některých palíren jsou rovněž plná. Nedostatek skladovacích kapacit brání přijímat dodávky nového vína k destilaci na konzumní alkohol do data stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 [3] naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 625/2003 [4].
          (3) K vyřešení této situace je žádoucí posunout o jeden a půl měsíce termín, k němuž musí být víno dodáno k destilaci, a termín, k němuž musí být víno vydestilováno.
          (4) Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 63a nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:
          a) V odstavci 8 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:
          "Pro hospodářský rok 2002/03 se datum v prvním pododstavci posouvá na 31. srpen následujícího hospodářského roku.";
          b) V odstavci 10 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:
          "Pro hospodářský rok 2002/03 se datum v prvním pododstavci posouvá na 15. listopad následujícího hospodářského roku."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45.
          [4] Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.