Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1185/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003
          ze dne 26. června 2003
          o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [3] zajistí společná rybářská politika využívání živých vodních zdrojů, čímž se vytvoří trvale udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky, a Rada přijme opatření Společenství, jimiž se řídí přístupu do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.
          (2) Ryby patřící do taxonu Elasmobranchii, který zahrnuje žraloky, rejnoky a podobné druhy, jsou z důvodu charakteristik jejich životního cyklu obvykle málo odolné proti využívání. Většina těchto druhů je často ulovena jako vedlejší úlovek při rybolovných činnostech Společenství zaměřených na jiné, hodnotnější druhy.
          (3) Současné vědecké poznatky, které zpravidla vycházejí z přezkoumání míry úlovků, ukazují, že četné populace žraloků jsou vážně ohroženy.
          (4) Dokud nebude více známo o dynamice populací žraloků a o jejich reakci na využívání, což by umožnilo vypracování obsáhlých a přesných plánů řízení, budou mít veškerá opatření, která zabraňují šíření nekalých praktik nebo brzdí využívání žraloků, pozitivní účinky na jejich zachování.
          (5) Praktika odstraňování žraločích ploutví, při níž jsou žralokům odříznuta ploutve a zbytek těla žraloka je vhozen zpět do moře, může zvýšit úmrtnosti žraloků v takovém rozsahu, že četným populacím žraloků bude hrozit vymření a jejich budoucnost bude ohrožena.
          (6) Je nutné přijmout opatření, která zabrání rozšiřování praktiky odstraňování žraločích ploutví, a proto je nezbytné zakázat odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel. S ohledem na praktické potíže, které vznikají při určování druhů na základě odstraněných ploutví, je vhodné, aby se tento zákaz vztahoval na všechny druhy Elasmobranchii, s výjimkou odstraňování ploutví rejnoků.
          (7) Odstraňování ploutví mrtvých žraloků na palubě však může být povoleno, pokud jsou toto odstranění slouží k účinnějšímu využití všech částí žraloka prostřednictvím odděleného zpracování ploutví a zbývajících částí žraloka na palubě plavidla. V takovém případě je úkolem členského státu vlajky vydávat a spravovat, s ohledem na související podmínky, zvláštní povolení k rybolovu v souladu nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu [4].
          (8) S cílem zajistit, aby všechny zbývající části žraloka zůstaly na palubě i po odstranění ploutví, by velitelé plavidel s platným zvláštním povolením k rybolovu měli vést záznamy o množstvích žraločích ploutví a o zbývajících částech žraloka po vykuchání a odstranění hlav. Takové záznamy by měly být vedeny v lodním deníku v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [5], nebo případně ve zvláštním rejstříku.
          (9) Problémy vyplývající z odstraňování žraločích ploutví se rozšířily i mimo vody Společenství. Je vhodné, aby se Společenství zasadilo stejnou měrou o zachování populací ve všech mořských vodách. Toto nařízení by se proto mělo vztahovat na všechna plavidla Společenství.
          (10) V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle zachování populací žraloků nezbytné a vhodné stanovit pravidla pro odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel. Toto nařízení nepřesahuje míru nezbytnou k dosažení stanovených cílů v souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rozsah působnosti
          Toto nařízení se vztahuje na odstraňování žraločích ploutví, jakož i na ponechání na palubě, překládku a vykládku žraločích ploutví:
          1. plavidly v mořských vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí členských států;
          2. plavidly plujícími pod vlajkou členských států nebo registrovanými v členských státech v jiných mořských vodách.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1. "žraločími ploutvemi" všechny ploutve žraloka včetně ocasních ploutví, avšak s výjimkou prsních ploutví rejnoků, které jsou součástí křídel rejnoků,
          2. "žralokem" všechny ryby taxonu Elasmobranchii,
          3. "zvláštním povolením k rybolovu" předem vydané oprávnění k rybolovu vydané a spravované v souladu s nařízením (ES) č. 1627/94.
          Článek 3
          Zakázané činnosti
          1. Zakazuje se odstraňovat žraločí ploutve na palubě plavidel, ponechávat je na palubě, překládat je nebo je vykládat.
          2. Zakazuje se nakupovat, nabízet k prodeji nebo prodávat žraločí ploutve, které byly odstraněny na palubě, ponechány na palubě, přeloženy nebo vyloženy v rozporu s tímto nařízením.
          Článek 4
          Odchylka a související podmínky
          1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 a podle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku může být plavidlům s platným zvláštním povolením k rybolovu dovoleno odstraňovat na palubě žraločí ploutve z mrtvých žraloků, ponechávat je na palubě, překládat je nebo je vykládat.
          2. Uvedené zvláštní povolení k rybolovu se vydává pouze rybářským plavidlům, která jsou schopna využít všechny části žraloků a která řádně odůvodnila potřebu odděleného zpracování žraločích ploutví a zbývajících částí žraloků na palubě.
          3. Zakazuje se vyhazovat zpět do moře zbývající části žraloka po odstranění ploutví, s výjimkou částí pocházejících ze základních operací zpracování, jako je odstranění hlav, vykuchání a stažení z kůže.
          4. Hmotnost ploutví ponechaných z úlovku nesmí nikdy překročit teoretickou hmotnost ploutví, která by odpovídala zbývajícím částem těla ponechaným na palubě, přeloženým nebo vyloženým.
          5. Za účelem kontroly provádění odstavce 4 členské státy musejí stanovit teoretický poměr mezi hmotností ploutví a hmotností zbývajících částí těla, přičemž musejí zohlednit druh loviště, druhové složení a způsob zpracování a skladování. Teoretická hmotnost nesmí v žádném případě ploutví překročit 5 % živé hmotnosti úlovku žraloků.
          Článek 5
          Záznamy
          1. Velitelé plavidel s platným zvláštním povolením k rybolovu musejí vést záznamy o množství žraločích ploutví a zbývajících částech žraloků ponechaných na palubě, přeložených nebo vyložených.
          Tyto záznamy se případně zapisují do lodního deníku podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93. Pokud jde o plavidla, na která se nevztahuje čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení, záznamy se musejí zapisovat do zvláštního rejstříku, který poskytne příslušný orgán vystavující zvláštní povolení k rybolovu.
          Není-li úlovek žraloků vyložen jako celek, velitelé plavidel doplní zápisy v lodním deníku platnou dokumentací o vykládkách, překládkách a prodejích žraločích ploutví nebo zbývajících částí žraloka.
          Členské státy stanoví typ dokumentace, která se pro tento účel povařuje za platnou, a systematicky kontrolují zápisy v lodních denících.
          2. S cílem usnadnit přístavním orgánům kontrolu vykládek a vydávání dokumentace uvedené v odstavci 1 musejí velitelé plavidel nebo zástupci velitelů plavidel s planým zvláštním povolení k rybolovu, která mají v plánu vyložit žraločí ploutve nebo zbývající části žraloka mimo přístavy Společenství, oznámit orgánům státu vlajky a příslušným orgánům státu, jehož přístavy nebo vykládací zařízení chtějí použít, nejméně 72 hodin před odhadovaným časem připlutí do přístavu vykládky, úlovky ponechané na palubě, úlovky určené k vykládce a jejich odhadovanou dobu připlutí do přístavu.
          Článek 6
          Zprávy a přezkoumání
          1. Členské státy zašlou Komisi nejpozději do 1. května celkovou výroční zprávu o uplatňování tohoto nařízení během předcházejícího roku. Zpráva musí popisovat kontrolu dodržování požadavků článků 3, 4 a 5 plavidly a podrobně uvádět zejména počet vydaných zvláštních povolení k rybolovu, technický základ pro stanovení teoretického poměru mezi hmotností ploutví a těl a dokumentaci považovanou za platnou pro účely kontroly oddělených vykládek ploutví a těl.
          2. Po předložení druhé výroční zprávy členskými státy podá Komise nejpozději do 1. ledna 2006 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení a o mezinárodním vývoji v tomto odvětví a případně předloží změny tohoto nařízení. Jestliže se navrhované změny týkají teoretického poměru mezi hmotností ploutví a těl, musí se tyto změny provést s ohledem na stanovisko Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství.
          Článek 7
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 26. června 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 121.
          [2] Stanovisko ze dne 27. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [4] Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.
          [5] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.