Nařízení Komise (ES) č. 1201/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se odkládá konečné datum výsevu některých plodin na orné půdě v některých regionech Finska a Švédska pro hospodářský rok 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1201/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1201/2003
          ze dne 4. července 2003,
          kterým se odkládá konečné datum výsevu některých plodin na orné půdě v některých regionech Finska a Švédska pro hospodářský rok 2003/04
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1038/2001 [2], a zejména na čl. 9 druhý pododstavec třetí odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999 stanoví, že producenti musí provést výsev nejpozději do 31. května předcházejícího příslušné sklizni, aby jim mohly být vyplaceny platby na plochu.
          (2) V nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 ze dne 22. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [3], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 1035/2003 [4], bylo vzhledem ke klimatickým podmínkám ve Finsku a Švédsku odloženo konečné datum výsevu z 31. května na den 15. června.
          (3) V důsledku zejména klimatických podmínek v tomto roce nebude možné v určitých regionech Finska a Švédska dodržet konečná data výsevu.
          (4) Za těchto okolností je třeba odložit konečný termín výsevu pro hospodářský rok 2003/04.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Konečná data výsevu pro hospodářský rok 2003/04 pro uvedené plodiny a regiony jsou stanovena v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 16. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 16.6.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.
          [4] Úř. věst. L 150, 18.6.2003, s. 24.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Konecná data výsevu pro hospodárský rok 2003/2004
          Plodina | Členský stát | Region | Konečné datum |
          Všechny plodiny | Švédsko | Västernorrland Gävleborg | 25. června 2003 |
          Všechny plodiny | Finsko | C1, C2, C2P, C3, C4 | 25. června 2003 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.