Nařízení Komise (ES) č. 1203/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1203/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1203/2003
          ze dne 4. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na články 10 a 15 a čl. 80 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K vyřešení specifického praktického problému je žádoucí změnit lhůtu stanovenou v čl. 2 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1493/1999 pro odchylku od čl. 2 odst. 2. Použití různých ustanovení týkajících se udělení odchylky představuje značné a komplikované administrativní zatížení, zejména pokud jde o kontroly a sankce. V zájmu řádné správy by tedy měl být dotyčný termín posunut na 31. červenec 2004.
          (2) Aby bylo členským státům umožněno vyplácet podporu do konce rozpočtového roku, je nezbytné vyjasnit pravidla pro zohlednění výdajů zjištěných pro období od 1. července do 15. října.
          (3) Je rovněž důležité upřesnit, že sankce použitelné na financování výdajů členských států, pokud tyto státy nahlásí plochu menší než plochu uvedenou v přidělení pro daný rozpočtový rok, nesmí být uplatněny v rámci mechanismu přidělování přerozdělených finančních prostředků během rozpočtového roku.
          (4) V důsledku toho je žádoucí změnit nařízení (ES) č. 1227/2000 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 571/2003 [4].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1227/2000 se mění takto:
          1. V článku 2 se odstavec 1a nahrazuje tímto:
          "1a. Lhůta stanovená v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 na 31. červenec 2002 se posunuje na 31. červenec 2004."
          2. Článek 17 se mění takto:
          a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Každému členskému státu se uhradí uskutečněné a potvrzené výdaje nahlášené v rozpočtovém roce až do výše částek nahlášených Komisi podle č. 16 odst. 1 písm. a) a b), jestliže tyto částky celkem nepřekračují prostředky přidělené členskému státu podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999."
          b) V odstavci 4 se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní:
          "Částky nefinacované podle tohoto odstavce nebudou k dispozici pro účely použití článku 3."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 19.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.