Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1210/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003
          ze dne 7. července 2003
          o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku a o zrušení společných postojů 1996/741/SZBP a 2002/599/SZBP [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V návaznosti na rezoluci 661 (1990) Rady bezpečnosti OSN a související následné rezoluce, zejména rezoluci 986 (1995), uvalila Rada úplné embargo na obchod s Irákem. Toto embargo je v současnosti stanoveno nařízením Rady (ES) č. 2465/96 ze dne 17. prosince 1996 o přerušení hospodářských a finančních vztahů mezi Evropským společenstvím a Irákem [2].
          (2) Svou rezolucí 1483 (2003) ze dne 22. května 2003 Rada bezpečnosti rozhodla, že by se měly přestat používat veškeré zákazy týkající se obchodu s Irákem a poskytování finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů Iráku, a to s určitými výjimkami.
          (3) Uvedená rezoluce stanoví, že s výjimkou zákazu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu do Iráku, by se všeobecná omezení obchodu měla zrušit a nahradit zvláštními omezeními vztahujícími se na veškeré výnosy ze všech vývozních prodejů ropy, ropných produktů a zemního plynu z Iráku a na obchod s kulturními statky, které jsou součástí iráckého kulturního dědictví, s cílem usnadnit jejich bezpečný návrat.
          (4) Uvedená rezoluce rovněž stanoví, že určité prostředky a hospodářské zdroje, zejména ty, které patří bývalému iráckému prezidentovi Saddámu Husajnovi a vysokým představitelům jeho režimu, určené výborem Rady bezpečnosti zřízeným na základě rezoluce 661 (1990) by měly být zmrazeny a že by tyto prostředky měly být následně převedeny do Fondu rozvoje pro Irák.
          (5) Aby bylo členským státům umožněno převést zmrazené prostředky, hospodářské zdroje a výnosy z hospodářských zdrojů do Fondu rozvoje pro Irák, měly by být tyto prostředky a hospodářské zdroje uvolněny.
          (6) Uvedená rezoluce stanoví, že veškerá ropa, ropné produkty a zemní plyn vyvážené Irákem, jakož i platby za toto zboží, by měly být osvobozeny od soudního řízení, zabavení, obstavení nebo exekuce ze strany těch, kdo mají vůči Iráku pohledávky. Toto dočasné opatření je nezbytné pro podporu hospodářské obnovy Iráku a restrukturalizaci jeho dluhu, což pomůže odstranit hrozbu, kterou současná situace v Iráku představuje pro mezinárodní mír a bezpečnost, což je ve společném zájmu mezinárodního společenství, a zejména Společenství a jeho členských států.
          (7) Společný postoj 2003/495/SZBP stanoví změnu současného režimu Společenství tak, aby byl uveden v soulad s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).
          (8) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a z tohoto důvodu je nezbytné, aby právní předpisy Společenství provedly příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti ve vztahu k území Společenství, zejména proto, aby se zamezilo narušení hospodářské soutěže. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že území Společenství zahrnuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek ve Smlouvě stanovených.
          (9) K dosažení maximální právní jistoty ve Společenství by měla být zveřejněna jména a jiné důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, skupin nebo subjektů, jež byly orgány OSN označeny a jejichž prostředky a hospodářské zdroje mají být zmrazeny, a ve Společenství by měl být stanoven postup pro provádění změn těchto seznamů.
          (10) Z praktických důvodů by měla být Komise zmocněna k provádění změn příloh tohoto nařízení obsahujících seznamy kulturních statků, seznamy osob, orgánů a subjektů, jejichž prostředky a hospodářské zdroje mají být zmrazeny, a dále seznam příslušných orgánů.
          (11) Příslušné orgány členských států by měly být zmocněny k tomu, aby v případě potřeby zajistily dodržování tohoto nařízení.
          (12) Komise a členské státy by se měly vzájemně informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si veškeré další užitečné údaje, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, a měly by spolupracovat s výborem zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti 661 (1990), zejména tím, že budou tomuto výboru poskytovat informace.
          (13) Členské státy by měly stanovit pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich provádění. Tato opatření by měla být účinná, přiměřená a odrazující.
          (14) Jelikož všeobecná obchodní opatření stanovená nařízením (ES) č. 2465/96 se nyní nahrazují zvláštními obchodními omezeními podle tohoto nařízení a toto nařízení ukládá zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, což vyžaduje okamžité používání hospodářskými subjekty, je nezbytné zajistit, aby sankce za porušení tohoto nařízení mohly být uloženy, jakmile toto nařízení vstoupí v platnost.
          (15) Z důvodu jasnosti by nařízení (ES) č. 2465/96 mělo být zrušeno v celém rozsahu.
          (16) V platnosti by mělo zůstat nařízení Rady (EHS) č. 3541/92 ze dne 7. prosince 1992, kterým se zakazuje uspokojení nároků Iráku, pokud jde o smlouvy a obchodní operace, jejichž plnění bylo dotčeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 661 (1990) a rezolucemi s ní souvisejícími [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se:
          1. "Výborem pro sankce" rozumí výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 6 rezoluce 661 (1990);
          2. "prostředky" rozumí finanční aktiva a hospodářský prospěch jakéhokoli druhu, zejména:
          a) hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;
          b) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dlužní úpisy;
          c) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje včetně akcií a účastí, certifikáty zastupující cenné papíry, obligace, vlastní směnky, opční listy, dluhopisy a derivátové smlouvy;
          d) úroky, dividendy a jiné výnosy nebo hodnoty získané z aktiv nebo jimi vytvořené;
          e) úvěr, právo na započtení pohledávek, záruky, záruky za splnění závazku nebo jiné finanční závazky;
          f) akreditivy, náložné listy a kupní smlouvy;
          g) dokumenty osvědčující podíl na finančních prostředcích nebo zdrojích;
          h) veškeré další nástroje financování vývozu.
          3. "hospodářskými zdroji" rozumí majetek všeho druhu, hmotný i nehmotný, movitý i nemovitý, který nepředstavuje prostředky samotné, ale může být k získání prostředků, zboží a služeb použit;
          4. "zmrazením prostředků" rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně, použití prostředků nebo nakládání s prostředky jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně řízení portfolia;
          5. "zmrazením hospodářských zdrojů" rozumí zabránění jejich použití k získání prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zástavou;
          6. "Fondem rozvoje pro Irák" rozumí Fond rozvoje pro Irák vedený iráckou centrální bankou.
          Článek 2
          Od 22. května 2003 se veškeré výnosy ze všech vývozních prodejů ropy, zemního plynu a ropných produktů uvedených v příloze I z Iráku ukládají do Fondu rozvoje pro Irák za podmínek stanovených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003), a zejména v odstavcích 20 a 21 uvedené rezoluce, a to až do okamžiku řádného vytvoření reprezentativní a mezinárodně uznávané irácké vlády.
          Článek 3
          1. Zakazuje se:
          a) dovoz nebo uvedení na území Společenství;
          b) vývoz nebo přemístění z území Společenství a
          c) obchodování s iráckými kulturními statky a jinými předměty, které mají archeologickou, historickou, kulturní nebo mimořádnou vědeckou či náboženskou hodnotu, včetně předmětů uvedených v příloze II, jestliže byly protiprávně odvezeny z míst v Iráku, zejména jestliže:
          i) dotyčné předměty tvoří nedílnou součást buď veřejných sbírek zapsaných v inventářích iráckých muzeí, archivů nebo fondů knihoven, anebo inventářů iráckých náboženských institucí nebo
          ii) existuje důvodné podezření, že dotyčné předměty byly z Iráku přemístěny bez souhlasu jejich zákonného vlastníka nebo v rozporu s iráckými právními předpisy.
          2. Tyto zákazy se nepoužijí, jestliže se ukáže, že:
          a) dotyčné kulturní statky byly z Iráku vyvezeny před 6. srpnem 1990 nebo
          b) dotyčné kulturní statky se navracejí iráckým institucím v souladu s cílem bezpečného návratu uvedeným v odstavci 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).
          Článek 4
          1. Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje předchozí irácké vlády nebo jakýchkoli státních subjektů, podniků, včetně soukromoprávních společností, v nichž mají státní orgány většinový podíl, a dále iráckých institucí, které jsou označeny Výborem pro sankce a uvedeny v příloze III, nacházející se mimo území Iráku dne 22. května 2003 a později.
          2. Zmrazují se veškeré prostředky a hospodářské zdroje, jež jsou ve vlastnictví nebo držení následujících osob, které jsou označeny Výborem pro sankce a uvedeny v příloze IV:
          a) bývalý prezident Saddám Husajn;
          b) vysocí představitelé jeho režimu;
          c) blízcí příbuzní těchto osob nebo
          d) právnické osoby, orgány nebo subjekty vlastněné nebo přímo či nepřímo ovládané osobami uvedenými pod písmeny a), b) a c) nebo jakoukoli fyzickou či právnickou osobou jednající jejich jménem nebo podle jejich pokynů.
          3. Žádné prostředky nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům uvedeným v přílohách III a IV.
          4. Žádné hospodářské zdroje nesmí být dány přímo či nepřímo k dispozici fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům uvedeným v přílohách III a IV anebo v jejich prospěch, aby tak těmto osobám, skupinám nebo subjektům nebylo umožněno získat prostředky, zboží nebo služby.
          Článek 5
          1. Připsání určité částky na zmrazené účty se povoluje pouze za podmínky, že veškeré přírůstky budou rovněž zmrazeny.
          2. Toto nařízení nevyžaduje zmrazení převodu prostředků příjemci ve Společenství, jestliže je takový převod prováděn prostřednictvím irácké banky splňující podmínky čl. 4 odst. 1 a jestliže takový převod představuje platbu za zboží a služby objednané klienty této banky. Toto nařízené rovněž neomezuje platnost a používání záruk a akreditivů vydaných iráckými bankami, které splňují podmínky čl. 4 odst. 1, na žádost jejich klientů za účelem zaplacení zboží nebo služeb objednaných těmito klienty ve Společenství.
          Článek 6
          Prostředky, hospodářské zdroje a výnosy z hospodářských zdrojů, které jsou zmrazeny podle článku 4, se uvolní pouze za účelem jejich převodu do Fondu rozvoje pro Irák vedeného iráckou centrální bankou za podmínek stanovených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003).
          Článek 7
          1. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž předmětem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 4 nebo podporovat transakce stanovené v článcích 2 a 3.
          2. Každá informace o tom, že ustanovení tohoto nařízení jsou nebo byla obcházena, se oznámí příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze V a přímo nebo prostřednictvím těchto orgánů Komisi.
          Článek 8
          1. Aniž jsou dotčena příslušná pravidla pro ohlašování, důvěrnost a služební tajemství a ustanovení článku 284 Smlouvy, musí fyzické i právnické osoby, subjekty a orgány:
          a) neprodleně poskytnout každou informaci, která by umožňovala dodržování toho nařízení, např. účty a částky zmrazené podle článku 4, příslušným orgánům uvedeným v příloze V v členských státech, v nichž mají trvalé bydliště nebo sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;
          b) spolupracovat s příslušnými orgány uvedenými v příloze V při každém ověřování těchto informací.
          2. Každou informaci, která je poskytnuta nebo přijata podle tohoto článku, lze použít pouze pro účely, pro které byla poskytnuta nebo přijata.
          3. Každá dodatečná informace, kterou přijala Komise přímo, se předá příslušným orgánům dotyčných členských států.
          Článek 9
          Zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů provedené v dobré víře, že takový postup je v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost žádného druhu pro fyzické či právnické osoby nebo subjekty, které je provádějí, nebo pro jejich ředitele či zaměstnance, pokud se neprokáže, že prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.
          Článek 10
          1. Soudnímu řízení ani žádné formě zabavení, obstavení nebo exekuce nepodléhají:
          a) ropa, ropné produkty a zemní plyn pocházející z Iráku, a to do okamžiku převodu práva k tomuto zboží na kupujícího;
          b) výnosy a závazky, které vyplývají z prodeje ropy, zemního plynu a ropných produktů pocházejících z Iráku, včetně plateb za toto zboží uložených do Fondu rozvoje pro Irák vedeného iráckou centrální bankou;
          c) prostředky a hospodářské zdroje zmrazené podle článku 4;
          d) Fond rozvoje pro Irák vedený iráckou centrální bankou.
          2. Odchylně od odstavce 1 mohou být výnosy a závazky, které vyplývají z prodeje ropy, zemního plynu a ropných produktů pocházejících z Iráku, a dále Fond rozvoje pro Irák předmětem uplatňování nároků na základě odpovědnosti Iráku za škody v souvislosti s jakoukoli ekologickou havárií, k níž dojde po 22. květnu 2003.
          Článek 11
          Komise je zmocněna:
          a) měnit přílohu II v případě potřeby;
          b) měnit nebo doplňovat přílohy III a IV na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce a
          c) měnit přílohu V na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 12
          Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty OSN, udržuje Komise veškeré styky s Výborem pro sankce, které jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.
          Článek 13
          Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o všech opatřeních přijatých podle tohoto nařízení. Předávají si navzájem příslušné informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace přijaté podle článku 8 a informace týkající se porušení tohoto nařízení, problémů s jeho vynucováním a soudních rozhodnutí vnitrostátních soudů.
          Článek 14
          Toto nařízení se použije bez ohledu na jakákoli udělená práva nebo povinnosti uložené jakoukoliv podepsanou mezinárodní dohodou či uzavřenou smlouvou anebo jakoukoliv licencí nebo jakýmkoliv povolením udělenými před vstupem tohoto nařízení v platnost.
          Článek 15
          1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce, které se budou uplatňovat při porušení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.
          2. Do přijetí právních předpisů, pokud jsou k tomuto účelu nezbytné, se v případech porušení tohoto nařízení ukládají sankce stanovené členskými státy ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) 2465/96.
          3. Každý členský stát odpovídá za zahájení soudního řízení proti kterékoli fyzické či právnické osobě, skupině nebo subjektu podléhající soudní pravomoci tohoto členského státu v případech porušení kteréhokoli z omezujících opatření stanovených tímto nařízením touto osobou, skupinou nebo subjektem.
          Článek 16
          Toto nařízení se vztahuje na:
          a) území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;
          b) palubu každého letadla nebo plavidla podléhající soudní pravomoci členského státu;
          c) každou osobu, která je státním příslušníkem členského státu, ať se nachází kdekoli;
          d) každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt zapsaný v rejstříku nebo zřízený podle právních předpisů členského státu;
          e) každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt provozující podnikatelskou činnost ve Společenství.
          Článek 17
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 2465/96.
          Článek 18
          1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. S výjimkou článků 4 a 6 se použije ode dne 23. května 2003.
          3. Článek 10 se použije do 31. prosince 2007.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 72.
          [2] Úř. věst. L 337, 27.12.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 208/2003 (Úř. věst. L 28, 4.2.2003, s. 26).
          [3] Úř. věst. L 361, 10.12.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam produktů uvedených v článku 2
          Kód KN | Popis produktů |
          270900 | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů surové |
          2710 | Ropné frakce a frakce ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, jsou-li tyto frakce základní složkou těchto přípravků |
          2711 | Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky |
          271210 | Ropná vazelína |
          27122000 | Parafín obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje |
          ex271290 | Montánní vosk ("slack wax"), rašelinový vosk ("scale wax") |
          2713 | Ropný koks, ropný asfalt a ostatní zbytky ropných frakcí ze živičných nerostů |
          2714 | Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny |
          27150000 | Asfaltové směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropného asfaltu, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty) |
          2901 | Acyklické uhlovodíky |
          29021100 | Cyklohexan |
          29022000 | Benzen |
          29023000 | Toluen |
          29024100 | o-Xylen |
          29024200 | m-Xylen |
          29024300 | p-Xylen |
          290244 | Směs isomerů xylenu |
          29025000 | Styren |
          29026000 | Ethylbenzen |
          29027000 | Kumen |
          29051100 | Methanol (methylalkohol) |
          34031910 | Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů a matic, přípravků odstraňujících rez nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky obsahující nejméně 70 % hmotnostních ropných frakcí nebo frakcí ze živičných nerostů, které nejsou považovány za základní složku |
          38112100 | Přísady do mazacích olejů obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů |
          38249010 | Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfokyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam předmětů uvedených v článku 3
          Kód ex KN | Popis produktů |
          97050000 97060000 | 1.Archeologické předměty starší 100 let, pocházející z:vykopávek či objevů na zemi nebo pod vodní hladinouarcheologických nalezišťarcheologických sbírek |
          97050000 97060000 | 2.Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které byly rozebrány na části |
          9701 | 3.Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté v kategorii 3A nebo 4, zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |
          9701 | 3A.Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |
          6914 9701 | 4.Mozaiky v jakémkoliv materiálu zcela provedené ručně, jiné než ty, které spadají do kategorií 1 a 2, a kresby zcela provedené ručně jakýmkoliv materiálem na jakémkoliv podkladu, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |
          Kapitola 49 97020000 84425099 | 5.Originální rytiny, tisky, sítotisky a litografie s příslušnými deskami a originály plakátů, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |
          97030000 | 6.Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným způsobem jako originál, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru, s výjimkou těch, které patří do skupiny 1 |
          3704 3705 3706 49119180 | 7.Fotografie, filmy a jejich negativy, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |
          97020000 97060000 49011000 49019900 49040000 49059100 49059900 49060000 | 8.Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách, pokud jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru |
          97050000 97060000 | 9.Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách |
          97060000 | 10.Tištěné mapy starší 200 let |
          3704 3705 3706 4901 4906 97050000 97060000 | 11.Archivy všech druhů a na jakémkoli podkladu s archiváliemi staršími 50 let |
          97050000 97050000 | 12.a)Sbírky ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci 252/84 a jednotlivé exempláře ze zoologických, botanických, mineralogických a anatomických sbírek;b)Sbírky ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci 252/84 historické, paleontologické, etnografické a numizmatické hodnoty |
          97050000 Kapitoly 86-89 | 13.Dopravní prostředky starší 75 let |
          | 14.Ostatní starožitnosti, které nejsou zahrnuty v kategoriích 1 až 13 |
          | a)staré 50-100 let |
          Kapitola 95 | —hračky, hry |
          7013 | —skleněné předměty |
          7114 | —zlatnické práce |
          Kapitola 94 | —nábytek |
          Kapitola 90 | —optické, fotografické a kinematografické nástroje |
          Kapitola 92 | —hudební nástroje |
          Kapitola 91 | —hodiny, hodinky a jejich součástky |
          Kapitola 44 | —předměty ze dřeva |
          Kapitola 69 | —keramické předměty |
          58050000 | —tapisérie |
          Kapitola 57 | —koberce |
          4814 | —tapety |
          Kapitola 93 | —zbraně |
          97060000 | b)starší 100 let |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády uvedených v čl. 4 odst. 1, 3 a 4
          (Na vědomí)
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Seznam fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů spojených s režimem bývalého prezidenta Saddáma Husajna uvedených v čl. 4 odst. 2, 3 a 4
          1. JMÉNO: Saddám Husajn Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Abú Alí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 28. dubna 1937, Avja u Tikrítu
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          Uveden v 1483
          2. JMÉNO: Kusaj Saddám Husajn Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1965 nebo 1966, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          druhý syn Saddáma Husajna,
          dohlížel na Zvláštní republikánskou gardu, na Zvláštní bezpečnostní službu a na Republikánskou gardu
          3. JMÉNO: Udaj Saddám Husajn Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1964 nebo 1967, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          nejstarší syn Saddáma Husajna,
          vůdce polovojenské organizace "Saddámovi fidájíni"
          4. JMÉNO: Abid Hámid Mahmúd Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Abid Hámid Bid Hámid Mahmúd
          Col Abdel Hámid Mahmúd
          Abed Mahmúd Hammúd
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1957, Avja u Tikrítu
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          tajemník a hlavní poradce prezidenta Saddáma Husajna
          5. JMÉNO: Alí Hasan Madžíd Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Al-Kimawi
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1943, Avja u Tikrítu, Irák
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          poradce prezidenta a vysoký představitel Rady revolučního velení
          6. JMÉNO: Izzat Ibráhím Dúrí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Abú Brajs
          Abú Ahmad
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1942, Dúr
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          zástupce hlavního velitele irácké armády,
          zástupce tajemníka oblastního velitelství strany Baas,
          místopředseda Rady revolučního velení
          7. JMÉNO: Haní Abdal Latíf Tilfá Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1962, Avja u Tikrítu
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          druhý nejvyšší představitel Zvláštní bezpečnostní služby
          8. JMÉNO: Azíz Sálih Numán
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1941 nebo 1945, Násiríja
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas,
          bývalý guvernér oblastí Karbalá a Nadžaf,
          bývalý ministr zemědělství a agrární reformy (1986-1987)
          9. JMÉNO: Muhammad Hamzá Zubajdí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1938, Babylon
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          bývalý předseda vlády
          10. JMÉNO: Kamál Mustafá Abdalláh
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Kamál Mustafá Abdalláh Sultán Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1952 nebo 4. května 1955, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          tajemník Republikánské gardy,
          vedl Zvláštní republikánské gardy a velel oběma sborům Republikánské gardy
          11. JMÉNO: Barzán Abdal Ghafúr Sulajmán Madžíd Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Barzán Razúkí Abdal Ghafúr
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1960, Saláhaddín
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          velitel Zvláštní republikánské gardy
          12. JMÉNO: Muzahim Saab Hasan Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1946 nebo 1949 nebo 1960, Saláhaddín nebo Avja u Tikrítu
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          velitel protivzdušné obrany,
          zástupce ředitele Organizace vojenského průmyslu
          13. JMÉNO: Ibrahím Ahmad Abdal Sattar Muhammad Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Mosul
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          náčelník generálního štábu armády
          14. JMÉNO: Sajfaddín Fulajjih Hasan Táhá Ráví
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Ajád Fulajjih Ráví
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Ramádí
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          náčelník generálního štábu Republikánské gardy
          15. JMÉNO: Rafi Abdal Latíf Tilfá Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1954, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          velitel vnitřní bezpečnostní služby
          16. JMÉNO: Táhir Džalíl Habbúš Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ředitel iráckých zpravodajských služeb,
          velitel vnitřní bezpečnostní služby 1997-1999
          17. JMÉNO: Hámid Radža Šalláh Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Hasan Tikrítí, Hámid Radža-Šalláh Hasum Tikrítí,
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1950, Bajdží, oblast Saláhaddín
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          velitel letectva
          18. JMÉNO: Latíf Nusajjif Džasím Dulajmí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1941, Rašidíja, předměstí Bagdádu
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          místopředseda vojenského výboru strany Baas,
          ministr práce a sociálních věcí (1993-1996)
          19. JMÉNO: Abdal Tavváb Mulláh Huvajš
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1957 nebo 14. března 1942, Mosul nebo Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          místopředseda vlády,
          ředitel Organizace vojenského průmyslu
          20. JMÉNO: Táhá Jasín Ramadán Džizráví
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1938, Mosul
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          viceprezident od roku 1991
          21. JMÉNO: Rukan Razúkí Abdal Ghafar Sulajmán Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Rukan Abdal Ghafar Sulajmán Madžíd,
          Rukan Razúkí Abdal Ghafar Madžíd,
          Rukan Abdal Ghafar Madžíd Tikrítí Abú Valíd,
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1956, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          v kanceláři prezidenta předseda výboru pro kmenové záležitosti
          22. JMÉNO: Džamál Mustafá Abdalláh Sultán Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 4. května 1955, Samná u Tikrítu
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          v kanceláři prezidenta místopředseda výboru pro kmenové záležitosti
          23. JMÉNO: Mizbán Chádir Hádí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1938, oblast Mandali, Dijála
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          člen Rady oblastního velitelství strany Baas a Rady revolučního velení od r. 1991
          24. JMÉNO: Táhá Muhíaddín Maarúf
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1924, Sulajmaníja
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          místopředseda Rady revolučního velení
          25. JMÉNO: Tárik Azíz
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Tárik Michail Azíz
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1. července 1936, Mosul nebo Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          místopředseda vlády
          PAS: (červenec 1997): č. 34409/129
          26. JMÉNO: Valíd Hámid Taufík Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Valíd Hámid Taufík Násirí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1954, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          guvernér provincie Basra
          27. JMÉNO: Sultán Hášim Ahmad Taj
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Mosul
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ministr obrany
          28. JMÉNO: Hikmat Mizbán Ibráhím Azzáví
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1934, Dijála
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          místopředseda vlády a ministr financí
          29. JMÉNO: Mahmud Zijáb Ahmad
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Bagdád nebo Mosul
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ministr vnitra
          30. JMÉNO: Ajád Fulajjih Chalífa Ráví
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1942, Ravá
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          náčelník štábu milicí Al-Kuds 2001-2003,
          bývalý guvernér Bagdádu a provincie Tamím
          31. JMÉNO: Zuhajr Tálib Abdas Sattár Nagíb
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: asi 1948
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ředitel vojenské zpravodajské služby
          32. JMÉNO: Ámir Hammúdí Hasan Saadí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 5. dubna 1938, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          poradce prezidenta pro vědu,
          první náměstek ředitele Organizace vojenského průmyslu 1988-1991,
          bývalý předseda technického útvaru pro zvláštní projekty
          PASY:? č. 33301/862
          datum vydání: 17. října 1997
          platnost do: 1. října 2005
          ?M0003264580
          datum vydání: neznámé
          platnost: neznámá
          ?H0100009
          datum vydání: květen 2001
          platnost: neznámá
          33. JMÉNO: Ámir Rášid Muhammad Ubajdí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1939, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ministr ropného průmyslu 1996-2003,
          ředitel Organizace vojenského průmyslu počátkem 90. let
          34. JMÉNO: Husam Muhammad Amin Jasín
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953 nebo 1958, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ředitel státního kontrolního úřadu
          35. JMÉNO: Muhammad Mahdí Sálih
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947 nebo 1949, provincie Anbár
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ministr obchodu 1987-2003,
          vedoucí kanceláře prezidenta v polovině 80. let
          36. JMÉNO: Sabáví Ibráhím Hasan Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          poradce prezidenta,
          ředitel veřejné bezpečnosti počátkem 90. let,
          ředitel iráckých zpravodajských služeb 1990-1991,
          nevlastní bratr Saddáma Husajna
          37. JMÉNO: Vatbán Ibráhím Hasan Tikrítí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Vatab Ibráhím Hasan
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1952, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          poradce prezidenta,
          ministr vnitra počátkem 90. let,
          nevlastní bratr Saddáma Husajna
          38. JMÉNO: Barzán Ibráhím Hasan Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1951, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          poradce prezidenta,
          stálý zástupce u OSN (Ženeva) 1989-1998,
          ředitel iráckých zpravodajských služeb počátkem 80. let,
          nevlastní bratr Saddáma Husajna
          39. JMÉNO: Húda Sálih Mahdí Ammaš
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1953, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          členka oblastního velitelství strany Baas,
          vedoucí biologických laboratoří Organizace vojenského průmyslu v polovině 90. let,
          bývalá vedoucí studentské a mládežnické kanceláře strany Baas,
          bývalá vedoucí odborné kanceláře pro záležitosti žen
          40. JMÉNO: Abdal Baki Abdal Karím Abdalláh Saadún
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1947
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Dijála,
          zástupce velitele jižního oblasti 1998-2000,
          bývalý předseda Národního shromáždění
          41. JMÉNO: Muhammad Zimam Abdar Razzák Saadún
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1942, oblast Suk Aššujúch, provincie Zikár
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Tamím,
          ministr vnitra 1995-2001
          42. JMÉNO: Sámir Abdal Azíz Nadžm
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1937 nebo 1938, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas ve východním Bagdádu
          43. JMÉNO: Humám Abdal Chálik Abdal Ghafúr
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Humám "Abdal Chálik" Abdal Rahman,
          Humám "Abdal Chálik Rášid"
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1945, Ramádí
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          ministr vyššího školství a vědeckého výzkumu 1992-1997, 2001-2003,
          ministr kultury 1997-2001,
          ředitel a zástupce ředitele irácké organizace pro atomovou energii v 80. letech
          PAS: 0018061/104, vydán 12. září 1993
          44. JMÉNO: Jahjá Abdalláh Ubajdí
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v Basře
          45. JMÉNO: Najíf Šindach Sámir Ghálib
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Nadžaf,
          poslanec iráckého Národního shromáždění,
          POZNÁMKA: Zemřel roku 2003
          46. JMÉNO: Sajfaddín Mašhadání
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1956, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Musanna
          47. JMÉNO: Fadil Mahmúd Gharíb
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Gharíb Muhammad Fazíl Mašajch
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Dudžail
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Babylon,
          předseda Všeobecné federace iráckých odborů
          48. JMÉNO: Muhsín Chadr Chafádží
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Kádisíja
          49. JMÉNO: Rášid Taan Kázim
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Anbár
          50. JMÉNO: Ukla Abid Sakr Kubajsí
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Sakr Kabisi Abd Akala
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Kubajsí, Anbár
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baasv provincii Majsán
          51. JMÉNO: Ghazí Hammúd Ubajdí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Bagdád
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Vasit
          52. JMÉNO: Ádil Abdalláh Mahdí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1945, Dúr
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Zikár,
          bývalý předseda oblastního velitelství strany Baas v provinciích Dijála a Anbár
          53. JMÉNO: Qaid Husajn Aváví
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v Ninive,
          bývalý guvernér provincie Nadžaf asi 1998-2002
          54. JMÉNO: Chámis Sirhán Muhammad
          TAKÉ ZNÁM JAKO: Dr. Fnu Mnu Chámis
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Karbalá
          55. JMÉNO: Saad Abdal Madžíd Fajsal Tikrítí
          DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 1944, Tikrít
          STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: Irák
          PODKLAD REZOLUCE RB OSN 1483:
          předseda oblastního velitelství strany Baas v provincii Saláhaddín,
          na ministerstvu zahraničních věcí bývalý podtajemník pro bezpečnostní záležitosti
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Seznam příslušných orgánů uvedených v článcích 7 a 8
          BELGIE
          Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie
          Administration des relations économiques
          Politique d'accès aux marchés
          Service: Licences
          60, Rue Général Leman
          B-1040 Bruxelles
          Tél. (32-2) 206 58 11
          Fax (32-2) 230 83 22
          Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
          Bestuur economische betrekkingen
          Marktordening
          Dienst: vergunningen
          60, Generaal Lemanstraat
          B-1040 Brussel
          Tel. (32-2) 206 58 11
          Fax (32-2) 230 83 22
          Service Public Fédéral Finances
          Administration de la Trésorerie
          Avenue des Arts, 30
          B-1040 Bruxelles
          Fax (32-2) 233 75 18
          E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
          mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
          Federale Overheidsdienst Financiën
          Administratie van de Thesaurie
          Kunstlaan, 30
          B-1040 Brussel
          Fax (32-2) 233 75 18
          E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
          mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
          DÁNSKO
          Erhvervs- og Boligstyrelsen
          Dahlerups Pakhus
          Langelinie Allé 17
          DK-2100 København Ø
          Tel. (45) 35 46 60 00
          Fax (45) 35 46 60 01
          NĚMECKO
          Pro finanční prostředky a finanční aktiva:
          Deutsche Bundesbank
          Postfach 100 602
          D-60006 Frankfurt am Main
          Tel. (49-69) 95661
          Fax (49-69) 5601071
          Pro irácké kulturní dědictví:
          Zollkriminalamt
          Bergisch Gladbacher Str. 837
          D-51069 Köln
          Tel. (49-221) 6720
          Fax (49-221) 6724500
          E-mail: poststelle@zka.bgmv.de
          Internet: www.zollkriminalamt.de
          ŘECKO
          Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
          Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
          Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής
          Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων
          Τηλ.: 30210 32 86 021, 32 86 051
          Φαξ: 30210 32 86 094, 32 86 059
          E-mail: e3c@dos.gr
          Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations
          General Directorate for Policy Planning and Implementation
          Directory for International Economy Issues
          Tel. 30210 32 86 021, 32 86 051
          Fax 30210 32 86 094, 32 86 059
          E-mail: e3c@dos.gr
          ŠPANĚLSKO
          Ministerio de Economía
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Po de la Castellana 162
          E-28046 MADRID
          Tel. (34-91) 349 38 60
          Fax (34-91) 457 28 63
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction du Trésor
          Service des affaires européennes et internationales
          Sous-direction E
          139, rue de Bercy
          F-75 572 Paris Cedex 12
          Tél. (33-1) 44 87 72 85
          Fax (33-1) 53 18 96 37
          Ministère des Affaires étrangères
          Direction des Nations unies et des Organisations internationales
          Sous-direction des affaires politiques
          37, quai d'Orsay
          75700 Paris 07SP
          Tél. (33-1) 43174678/5968/5032
          Fax (33-1) 43174691
          IRSKO
          Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment
          Block C
          Earlsfort Centre
          Hatch Street
          Dublin 2 Ireland
          Tel. (353-1) 6312534
          Fax (353-1) 6312562
          ITÁLIE
          Ministero delle Attività Produttive
          D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi
          Divisione IV — UOPAT
          Viale Boston, 35
          I-00144 Roma
          Dirigente:
          Tel. (39-06) 59647534
          Fax (39-06) 59647506
          Collaboratori:
          Tel. (39-06) 59933295
          Fax (39-06) 59932430
          LUCEMBURSKO
          Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la
          coopération, de l'action humanitaire et de la défense
          Direction des relations économiques internationales
          BP 1602
          L-1016 Luxembourg
          Tél. (352) 478-1 ou 478-2350
          Fax (352) 22 20 48
          Office des licences
          BP 113
          L-2011 Luxembourg
          Tél. (352) 478 23 70
          Fax (352) 46 61 38
          Ministère des finances
          3, rue de la Congrégation
          L-1352 Luxembourg
          Tel. (352) 478-2712
          Fax (352) 47 52 41
          NIZOZEMSKO
          Generální koordinace sankcí proti Iráku:
          Ministerie van Buitenlandse Zaken
          Departement Politieke Zaken
          Postbus 20061
          2500 EB Den Haag
          Nederland
          Fax (31-70) 348 4638
          Tel. (31-70) 348 6211
          e-mail: DPZ@minbuza.nl
          Pro finanční sankce:
          Ministerie van Financiën
          Directie Financiële Martken/Afdeling Integriteit
          Postbus 20201
          2500 EE Den Haag
          Fax (31-70) 342 7918
          Tel. (31-70) 342 8148
          Pro irácké kulturní dědictví:
          Inspectie Cultuurbezit
          Prins Willem-Alexander Hof 28
          2595 BE Den Haag
          Tel. (31-70) 302 8120
          Fax (31-70) 365 1914
          RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Abteilung C2/2
          Außenwirtschaftsadministration
          Stubenring 1
          A-1010 Wien
          Tel. (43-1) 71100/8345
          Fax (43-1) 71100/8386
          Österreichische Nationalbank
          Otto-Wagner-Platz 3
          A-1090 Wien
          Tel. (43-1) 404 20 0
          Fax (43-1) 404 20 7399
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais
          Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais
          Largo do Rilvas,
          P-1399-030 Lisboa
          Portugal
          e-mail: spm@sg.mne.gov.pt
          Tel: (351-21) 3946702
          Fax: (351-21) 3946073
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
          Tel. (358-9) 16 05 59 00
          Fax (358-9) 16 05 57 07
          ŠVÉDSKO
          Utrikesdepartementet
          Rättssekretariatet för EU-frågor
          S-103 39 Stockholm
          Tel. (46-8) 405 1000
          Fax (46-8) 723 1176
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          H M Treasury
          International Financial Services Team
          1 Horseguards Road
          London SW1A 2HQ
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 270 5550,
          Fax (44-207) 270 5430
          Bank of England
          Financial Sanctions Unit
          Threadneedle Street
          London EC2R 8AH
          United Kingdom
          Tel. (44-207) 601 4768
          Fax (44-207) 601 4309
          EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          Komise Evropských společenství
          Generální ředitelství pro vnější vztahy
          Ředitelství SZBP
          Oddělení A.2: Právní a institucionální záležitosti vnějších vztahů — Sankce
          CHAR 12/163
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
          Fax (32-2) 296 75 63
          E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.