Nařízení rady (ES) č. 1211/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1211/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1211/2003
          ze dne 7. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2003/297/SZBP ze dne 28. dubna 2003 k Barmě/Myanmaru [1] a rozhodnutí Rady 2003/461/SZBP ze dne 20. června 2003, kterým se provádí společný postoj 2003/297/SZBP k Barmě/Myanmaru [2],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rada vyjádřila vážné obavy s ohledem na zhoršení všeobecné situace v Barmě/Myanmaru, a zejména na zatčení Aung San Suu Kyi a dalších členů Národní ligy pro demokracii a uzavření jejích poboček.
          (2) Rozhodnutí 2003/461/SZBP proto mimo jiné stanoví zákaz technického výcviku nebo pomoci v souvislosti se zbrojním a souvisejícím materiálem.
          (3) Tento zákaz technického poradenství, pomoci nebo výcviku v souvislosti se zbrojním a souvisejícím materiálem spadá do oblasti působnosti Smlouvy. Aby bylo zabráněno narušení hospodářské soutěže, je k provedení uvedených opatření nezbytný akt Společenství, je-li dotčeno jeho území. Pro účely tohoto nařízení zahrnuje toto území veěkeré území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní uvedených.
          (4) Tento zákaz je tedy zapotřebí připojit k opatřením nařízení (ES) č. 1081/2000 [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1081/2000 se mění takto:
          1. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 1a
          1. Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států při výkonu jejich veřejné moci, je zakázáno poskytovat Barmě/Myanmaru technický výcvik nebo pomoc v souvislosti s dodávkami, výrobou, údržbou nebo používáním zbrojního a souvisejícího materiálu všech druhů, včetně zbraní a střeliva, vojenských dopravních prostředků a zařízení, paramilitaristického vybavení a náhradních dílů.
          2. Odstavec 1 se nevztahuje na technickou pomoc nebo výcvik v souvislosti s vojenským zařízením bez smrtících účinků určeným výhradně k humanitárním nebo obranným účelům."
          2. Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          Vědomá a úmyslná účast v souvisejících činnostech, jejichž přímým či nepřímým účelem nebo důsledkem je podpora obchodních transakcí nebo činností uvedených v článcích 1 a 1a nebo obcházení ustanovení tohoto nařízení, je zakázána."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 36.
          [2] Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 116.
          [3] Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 744/2003 (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 20).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.