Nařízení Komise (ES) č. 1213/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1213/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1213/2003
          ze dne 7. července 2003,
          kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek [1], a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení (ES) č. 304/2003 zavádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu (postup PIC) pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou Společenstvím prostřednictvím rozhodnutí Rady 2003/106/ES [2]. Nařízení (ES) č. 304/2003 zavádí rovněž, ještě před vstupem Úmluvy v platnost, prozatímní postup PIC stanovený usnesením o prozatímních ustanoveních uvedených v Závěrečném aktu diplomatické konference, na níž byla Úmluva přijata;
          (2) příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 se skládá ze tří částí, a to se seznamu chemických látek, na něž se vztahuje oznamování při vývozu, seznamu chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci postupu PIC, a seznamu látek, na něž se vztahuje postup PIC podle Rotterdamské úmluvy;
          (3) na základě přezkumu posledních konečných regulativních opatření podle právních předpisů Společenství, kterými se zakazují nebo přísně omezují určité chemické látky, by mělo být do seznamů chemických látek uvedených v části 1 a 2 přílohy I nařízení (ES) č. 304/2003 doplněno několik chemických látek;
          (4) na devátém zasedání Výboru pro mezivládní jednání o Úmluvě konaném od 30. září do 4. října 2002 bylo rozhodnuto, že by se prozatímní postup PIC měl vztahovat rovněž na chemickou látku monokrotofos. Proto by měl být monokrotofos doplněn do seznamu chemických látek uvedených v části 3 přílohy I nařízení (ES) č. 304/2003 a stávající položka v části 1 by měla být změněna;
          (5) příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna;
          (6) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 29 směrnice Rady 67/548/EHS [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 807/2003 [4],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2003.
          Za Komisi
          Margot Wallström
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27.
          [3] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 304/2003 se mění takto:
          1. Část 1 se mění takto:
          a) doplňují se tyto položky:
          "Chemická látka | Č. CAS | Č. EINECS | Kód KN | Pod- kategorie (*) | Omezení použití (**) | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          Acefát + | 30560-19-1 | 250-241-2 | 29309070 | p(1) | b | |
          Aldikarb + | 116-06-3 | 204-123-2 | 29309070 | p(1) | sr | |
          Oktabromdifenylether + | 32536-52-0 | 251-087-9 | 29093038 | i(1) | sr | |
          Pentabromdifenylether + | 32534-81-9 | 251-084-2 | 29093031 | i(1) | sr | |
          Tetraethylolovo + | 78-00-2 | 201-075-4 | 29310095 | i(1) | sr | |
          Tetramethylolovo + | 75-74-1 | 200-897-0 | 29310095 | i(1) | sr" | |
          b) položka pro parathion-methyl se nahrazuje tímto:
          "Parathion-methyl + # | 298-00-0 | 206-050-1 | 38081040 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/" |
          c) položka pro monokrotofos se nahrazuje tímto:
          "Monokrotofos# | 6923-22-4 | 230-042-7 | 3808104038089090 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/" |
          2. Část 2 se mění takto:
          a) doplňují se tyto položky:
          "Chemická látka | Č. CAS | Č. EINECS | Kód KN | Kategorie (*) | Omezení použití (**) |
          Acefát | 30560-19-1 | 250-241-2 | 29309070 | p | b |
          Aldikarb | 116-06-3 | 204-123-2 | 29309070 | p | sr |
          Parathion-methyl # | 298-00-0 | 206-050-1 | 38081040 | p | b |
          Oktabromdifenylether | 32536-52-0 | 251-087-9 | 29093038 | i | sr |
          Pentabromdifenylether | 32534-81-9 | 251-084-2 | 29093031 | i | sr |
          Tetraethylolovo | 78-00-2 | 201-075-4 | 29310095 | i | sr |
          Tetramethylolovo | 75-74-1 | 200-897-0 | 29310095 | i | sr |
          Organické sloučeniny cínu s třemi organickými skupinami, zejména sloučeniny tributylcínu včetně bis (tributylcín)oxidu | 56-35-9 a další | 200-268-0 a další | 29310095 | p | sr" |
          b) položka pro parathion se nahrazuje tímto:
          "Parathion# | 56-38-2 | 200-271-7 | 29201000 | p | b" |
          c) položka pro teknazen se nahrazuje tímto:
          "Teknazen | 117-18-0 | 204-178-2 | 29049085 | p | b" |
          3. V části 3 se vkládá tato položka:
          "Chemická látka | Příslušné číslo nebo čísla CAS | Kategorie |
          Monokrotofos | 6923-22-4 | Pesticid" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.