Nařízení komise (ES) č. 1214/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1214/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení komise (ES) č. 1214/2003
          ze dne 7. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 803/2003 [2], a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Komise obdržela žádost od London Diamond Bourse and Club o zařazení na seznam v příloze V nařízení (ES) č. 2368/2002 (dále jen "nařízení").
          (2) London Diamond Bourse and Club poskytl Komisi informace prokazující, že splnila požadavky článku 17 nařízení, zejména přijetím kodexu chování, který bude závazný pro všechny jeho členy.
          (3) Na základě poskytnutých informací dospěla Komise k závěru, že zařazení London Diamond Bourse and Club na seznam v příloze V nařízení je odůvodněné.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Text obsažený v příloze tohoto nařízení se doplňuje do přílohy V nařízení (ES) č. 2368/2002.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.
          [2] Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 53.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze V nařízení (ES) č. 2368/2002 se doplňuje tento subjekt:
          The London Diamond Bourse and Club
          100 Hatton Garden
          London
          EC1N 8NX
          United Kingdom
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.