Nařízení komise (ES) č. 1216/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práceText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1216/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1216/2003
          ze dne 7. července 2003,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexu nákladů práce
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce [1], a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Důležitou součástí výpočtu indexu nákladů práce je očištění tohoto indexu od sezónních vlivů a vlivu počtu pracovních dní. Očištěné řady umožňují porovnávání výsledků a srozumitelný výklad indexu.
          (2) Předem určené formáty pro předávání snižují výskyt problémů spojených s předáváním údajů a spolu s normalizovanými zprávami o kvalitě zlepšují výklad a zrychlují využití indexu nákladů práce.
          (3) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy.
          (4) Podle článku 9 nařízení (ES) č. 450/2003 by měly být povoleny určité odchylky od nařízení (ES) č. 450/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předávání a postupy pro očištění
          1. Členské státy zasílají indexy a metadata Komisi (Eurostatu) elektronicky. Předávání musí odpovídat odpovídajícím normám pro vzájemnou výměnu schváleným Výborem pro statistické programy. Eurostat dává k dispozici podrobnou dokumentaci o schválených normách a poskytuje pokyny, jak tyto normy provádět.
          2. Předávané indexy a metadata musí umožňovat důkladný výklad výsledků a účinné použití postupů Komise (Eurostatu) pro očištění od sezónních vlivů pro evropské souhrnné ukazatele.
          Indexové řady se poskytují v těchto formách:
          a) neočištěné;
          b) očištěné od vlivu počtu pracovních dnů;
          c) očištěné od sezónních vlivů a vlivu počtu pracovních dní.
          Článek 2
          Kvalita
          1. Kritéria kvality uvedená v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 450/2003 zahrnují:
          a) relevance;
          b) přesnost;
          c) včasnost a přesnost;
          d) dostupnost a jasnost;
          e) srovnatelnost;
          f) soudržnost;
          g) úplnost.
          Vnitrostátní orgány zajišťují, aby výsledky odrážely skutečnou situaci ekonomických činností s dostatečným stupněm reprezentativnosti.
          2. Zprávy o kvalitě uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 450/2003 se předávají Komisi nejpozději do 31. srpna každého roku a týkají se údajů do čtvrtého čtvrtletí předchozího kalendářního roku. První zpráva o kvalitě musí být předána nejpozději do 31. srpna 2004.
          3. Obsah výročních zpráv o kvalitě indexu nákladů práce je vymezen v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 3
          Přechodná období
          Přechodná období uvedená v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 450/2003 jsou definována v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 4
          Studie proveditelnosti
          Studie proveditelnosti uvedené v článku 10 nařízení (ES) č. 450/2003 jsou definovány v příloze III tohoto nařízení.
          Článek 5
          Řetězení indexu
          Laspeyresův vzorec řetězového indexu sloužící k výpočtu indexu nákladů práce pro kombinace sekcí NACE rev. 1 uvedený v příloze nařízení (ES) č. 450/2003 je definován v příloze IV tohoto nařízení.
          Článek 6
          Odchylky
          Odchylky od čl. 1 odst. 2 přijaté podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 450/2003 uvádí příloha V tohoto nařízení.
          Článek 7
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Výroční zprávy o kvalitě indexu nákladů práce zahrnují tyto položky:
          a) relevance pro potřeby uživatelů:
          - souhrn zahrnující popis uživatelů, původ a uspokojení potřeb uživatelů a relevanci statistiky pro uživatele;
          b) přesnost (údaje členěné podle sekcí NACE rev. 1):
          - historie přezkumů: tabulka ukazující přezkumy zveřejněných meziročních měr růstu pro celkové náklady práce pomocí neočištěných řad, za posledních 12 čtvrtletí; shrnutí důvodů pro přezkumy,
          - oblast pokrytí: tabulka ukazující procento zaměstnanců zastoupených ve výběrovém vzorku (vzorcích) nebo rejstříku (rejstřících) vypočtené z počtu zaměstnanců podle ESA 95; jsou-li položky nákladů práce shromážděny z různých zdrojů, tabulka členěná podle položek nákladů práce podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 450/2003,
          - frekvence: tabulka ukazující frekvenci sběru/aktualizace údajů o jednotlivých nákladových položkách,
          - odhad: popis metod použitých pro odhad nebo modelování chybějících údajů (chybějící skupiny zaměstnanců, podniků, ekonomických činností a nákladových položek); pokud možno co nejvíce kvantitativní hodnocení vlivu zcela chybějících údajů na konečná čísla (chybějící skupiny zaměstnanců, podniků, ekonomických činností a nákladových položek),
          - odpracované hodiny: popis metod výpočtu odpracovaných hodin nebo popis náhradní proměnné použité namísto odpracovaných hodin a pokud možno co nejvíce kvantitativní hodnocení vlivu náhradní proměnné na konečná čísla,
          - administrativní údaje: v případě použití administrativních údajů, poznámky o shodě a rozdílech mezi administrativními pojmy a teoretickými statistickými pojmy;
          c) včasnost a přesnost:
          - tabulka ukazující počet dnů prodlení při předávání údajů za posledních 12 čtvrtletí zahrnutých ve zprávě a míra shody mezi plánovaným a skutečným dnem zaslání;
          d) dostupnost a jasnost:
          - popis sdělovacích prostředků pro zveřejňování údajů a metadat v členských státech;
          e) srovnatelnost:
          - popis všech rozdílů v pojmech a metodách u každého páru po sobě jdoucích čtvrtletí, počínaje prvním čtvrtletím roku 1996. Kromě toho i popis rozdílů a pokud možno co nejvíce kvantitativní hodnocení vlivu změn na odhady. Rovněž je třeba určit všechny rozdíly ve srovnatelnosti mezi sekcemi NACE rev. 1;
          f) soudržnost:
          - graf a tabulka ukazující roční neočištěné míry růstu indexu celkových nákladů práce (sekce NACE rev. 1) a odměny zaměstnanců za odpracovanou hodinu podle ESA 95 (členění A6) s vysvětlením rozdílů měr růstu za posledních 12 čtvrtletí;
          g) úplnost:
          - zpráva o pokroku při provádění nařízení (ES) č. 450/2003 spolu s podrobným plánem a časovým rozvrhem dokončení provádění; přehled zbývajících odchylek od pojmů EU.
          První zpráva o kvalitě, která má být zaslána do 31. srpna 20004, zahrnuje také tyto položky týkající se zpětných údajů:
          - popis zdrojů použitých pro zpětné údaje a použitých metodologií,
          - popis shody mezi oblastí pokrytí (ekonomické činnosti, zaměstnanci a nákladové položky)zpětných údajů a současných údajů,
          - popis srovnatelnosti zpětných údajů a současných údajů.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘECHODNÁ OBDOBÍ PRO PROVÁDĚNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ
          Členský stát | Příslušná ustanovení | Článek | Přechodné období |
          Belgie | Lhůta pro předání 70 dnů | 6 | 2 roky |
          Náklady práce na 1 odpracovanou hodinu | 2 | 2 roky |
          Německo | NACE, sekce H, I a K | 3 | 2 roky |
          Řecko | Všechna ustanovení | | 2 roky |
          Španělsko | Lhůta pro předání 70 dnů | 6 | 2 roky |
          Francie | Všechna ustanovení | | 2 roky |
          Irsko | Všechna ustanovení | | 2 roky |
          Itálie | Náklady práce na 1 odpracovanou hodinu | 2 | 1 rok |
          Zpětné údaje založené na odpracovaných hodinách | 2,5 | 1 rok |
          Lhůta pro předání 70 dnů | 6 | 1 rok |
          Sociální příspěvky zaměstnavatelů s připočtením daní placených zaměstnavatelem bez obdržených subvencí —bez úpravy daní a subvencí (D4 a D5) | 4 | 2 roky |
          Lucembursko | Všechna ustanovení | | 2 roky |
          Nizozemsko | Zpětné údaje za roky 1996–2000 | 5 | 2 roky |
          Sociální příspěvky zaměstnavatelů s připočtením daní placených zaměstnavatelem bez obdržených subvencí —bez úpravy daní a subvencí (D4 a D5) | 4 | 2 roky |
          Rakousko | NACE sekce C, D, E a F | 3 | 1 rok |
          NACE sekce G, H, I, J a K | 3 | 2 roky |
          Portugalsko | Lhůta pro předání 70 dnů | 6 | 1 rok |
          Finsko | Všechna ustanovení | | 2 roky |
          Švédsko | Všechna ustanovení | | 2 roky |
          Spojené království | Zastoupení Severního Irska | 3 | 2 roky |
          Zastoupení jednotek s méně než 20 zaměstnanci | 3 | 2 roky |
          Zpětné údaje | 5 | 1 rok |
          Úpravy o počet pracovních dnů | 11 | 2 roky |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          1. Studie proveditelnosti pro posouzení, jak získat čtvrtletní indexy nákladů práce pro sekce L, M, N a O klasifikace NACE
          Studie proveditelnosti prováděná členským státem zahrnuje zejména:
          Pozadí
          Podíl každé z těchto ekonomických činností na národním hospodářství, vyjádřený v nákladech práce nebo jiným vhodným ukazatelem.
          Popis podobných a rozdílných prvků struktur a vývoje nákladů práce v těchto ekonomických činností ve srovnání se strukturami a vývojem nákladů v sekcích C až K klasifikace NACE.
          Možnosti
          Hodnocení praxe v jiných členských státech, pokud jsou údaje za tyto sekce NACE již dostupné.
          Posouzení různých možností pro získání indexů nákladů práce pro sekce L, M, N a O klasifikace NACE, které by umožňovaly předání údajů za první čtvrtletí roku 2007. V úvahu je třeba vzít tyto možné zdroje údajů:
          a) použití stávajících souborů údajů;
          b) administrativní zdroje;
          c) postupy statistického odhadování;
          d) nové soubory údajů.
          Posouzení zahrnuje u každé posuzované možnosti podrobnosti o technických a právních otázkách, očekávané počáteční a provozní náklady pro národní statistické úřady, odhady nákladů na případné další zatížení podniků, očekávanou statistickou kvalitu výsledků, všechny rizika nebo nejistoty a jednotlivé výhody nebo nevýhody.
          Doporučení
          Na základě posouzení různých možností se navrhne doporučení o nejvhodnějším přístupu.
          Provádění
          Podrobnosti navrženého plánu provádění, včetně data zahájení a termínů skončení jednotlivých etap provádění doporučení.
          Členské státy provádějící studie proveditelnosti
          Studie proveditelnosti za účelem posouzení, jak získat čtvrtletní indexy nákladů práce pro sekce L, M, N a O klasifikace NACE rev. 1, uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) 450/2003, provedou tyto státy:
          - Dánsko
          - Německo
          - Řecko
          - Španělsko
          - Francie
          - Itálie
          - Rakousko
          - Švédsko.
          2. Studie proveditelnosti pro posouzení, jak získat index odhadující celkové náklady práce s vyloučením prémií
          Studie proveditelnosti prováděná členským státem zahrnuje zejména:
          Pozadí
          Podíl prémií na celkových celostátních nákladech práce s popisem charakteristik výplat prémií v národním hospodářství.
          Možnosti
          Hodnocení praxe v jiných členských státech, kde jsou již dostupné údaje pro výpočet indexu celkových nákladů práce s vyloučením prémií.
          Posouzení různých možností pro získání indexu celkových nákladů práce s vyloučením prémií, které umožňují předání údajů za první čtvrtletí roku 2007. V úvahu je třeba vzít tyto možné zdroje údajů:
          a) použití stávajících souborů údajů;
          b) administrativní zdroje;
          c) postupy statistického odhadování;
          d) nové soubory údajů.
          Posouzení musí zahrnout u každé posuzované možnosti podrobnosti o technických a právních otázkách, očekávané počáteční a provozní náklady pro národní statistické úřady, odhady nákladů na případné další zatížení podniků, očekávanou statistickou kvalitu výsledků, všechny rizika nebo nejistoty a jednotlivé výhody nebo nevýhody.
          Doporučení
          Na základě posouzení různých možností se navrhne doporučení o nejvhodnějším přístupu.
          Provádění
          Podrobnosti navrženého plánu provádění, včetně data zahájení a termínů skončení jednotlivých etap provádění doporučení.
          Členské státy provádějící studie proveditelnosti
          Studie proveditelnosti posouzení, jak získat index odhadující celkové náklady práce s vyloučením prémií, uvedený v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) 450/2003, provedou tyto státy:
          - Německo
          - Řecko
          - Francie
          - Itálie
          - Rakousko
          - Portugalsko
          - Finsko
          - Švédsko.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Laspeyresův vzorec řetězového indexu pro výpočet indexu nákladů práce (INP) pro kombinace sekcí klasifikace NACE rev. 1:
          1. Definice:
          w
          itj = náklady práce za jednu hodinu odpracovanou zaměstnanci v sekci i NACE rev. 1 ve čtvrtletí t v roce j
          ω
          ik = náklady práce za jednu hodinu odpracovanou zaměstnanci v sekci i NACE rev. 1 v roce k
          h
          ik = počet hodin odpracovaných zaměstnanci v sekci i NACE rev. 1 v roce k
          W
          ik ω
          * h
          =
          
          = náklady práce zaměstnanců v sekci i NACE rev. 1 v roce k.
          2. Základní Laspeyresův vzorec pro výpočet INP za čtvrtletí t v roce j se základním rokem k je definován takto:
          LCI
          =
          ∑
          χ
          θ
          ∑
          ω
          θ
          =
          ∑
          ω
          θ
          ∑
          Χ
          =
          ∑
          Χ
          ∑
          Χ
          ιλ
          kde 1 ≤ t ≤ 4.
          3. Váhy použité k výpočtu indexu jsou definovány takto:
          W
          ∑
          Χ
          ιλ
          kde
          W
          ik
          , i a k jsou definovány v odstavci 1 této přílohy.
          4. Roční vazba pro rok l k roku l + 1, kde 0 ≤ l < l + 1 < j je definována takto:
          L
          =
          ∑
          ω
          θ
          ∑
          ω
          θ
          ιμ
          5. Laspeyresův vzorec řetězového indexu za čtvrtletí t v roce j s referenčním rokem k = 0 a intervalem m potřebném k vypracování a uplatnění ročních vah, kde 1 ≤ m ≤ 2, je definován takto:
          LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) … (j-m-1,j-m), LCItj(j-m)
          6. Prvním referenčním rokem je rok 2000, pro který se index nákladů práce rovná 100.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Odchylky
          Dánsko, Německo, Francie a Švédsko: indexové řady se vydají pouze b) očištěné od vlivu počtu pracovních dní a c) očištěné od sezónních vlivů a vlivu počtu pracovních dní. Metody očištění od sezónních vlivů a vlivu počtu pracovních dní musí být plně dokumentovány a dány k dispozici Komisi (Eurostatu).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.