Nařízení Komise (ES) č. 1220/2003 ze dne 7. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1220/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1220/2003
          ze dne 7. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem1, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/20032, a zejména na čl. 59 odst. 3 a čl. 68 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 2 nařízení Komise (ES) č. 883/20013, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1175/20034 se v žádosti o dovozní licence a dovozní licenci uvádějí údaje o barvě vína nebo moštu "bílé" nebo "červené/růžové". V této kolonce by měla být rovněž uvedena definice produktu odpovídající stávajícím definicím produktů. Členské státy by rovněž měl mít možnost uvádět do žádosti o licenci jediný sazební kód.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty5, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/20036 stanoví nejvyšší množství, která ještě nevyžadují předložení dovozní licence. U hroznové šťávy a hroznového moštu se tato množství vyjadřují v kilogramech. U těchto produktů je vhodnější umožnit volbu mezi vyjádřením výše jistoty v eurech na 100 kilogramů nebo eurech na hektolitr.
          (3) Pro jistotu, jež má být složena pro dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1291/2001, jsou stanoveny různé částky pro produkty stejného osmimístného kódu kombinované nomenklatury. Aby se zabránilo pochybnostem, kterou částku použít, musí se pro všechny druhy vína stanovit jednotná částka.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku7, mění nomenklaturu pro hroznovou šťávu včetně hroznového moštu. Příslušné kódy se proto musejí upravit.
          (5) V případě nepřímých dovozů bez zpracování se doklad V I 1 vystavuje na podkladě dokladu V I 1 nebo rovnocenného dokladu vydaného příslušnými orgány země původu. Jestliže produkt neodpovídá prohlášení vyvážející země, je obtížné na základě správního dokladu, který se nevztahuje přímo k ověřenému prohlášení, zjistit, kdo je zodpovědný. Proto se musí vyžadovat, aby průvodní doklad ze země původu byl připojen k průvodnímu dokladu vyvážející země.
          (6) Bod 13 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 stanoví nejnižší mezní hodnotu celkového obsahu kyselin vína produkovaného ve Společenství na 3,5 gramů na litr, nestanoví však nejvyšší mezní hodnotu. Nařízení (ES) č. 883/2001 by proto mělo být upraveno, zejména pokud jde o analytické odchylky některých vín dovážených ze Švýcarska.
          (7) Ve znění uvedeného nařízení se vyskytlo několik chyb, které musí být odstraněny.
          (8) Nařízení (ES) č. 883/2001 by proto mělo být změněno.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 883/2001 se mění takto:
          1. v článku 2 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
          "3. V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci se v kolonce 14 uvádí definice produktu podle článku 34 tohoto nařízení a přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, jakož i tyto údaje o barvě vína "bílé"; nebo "červené/růžové"; nebo moštu "bílý"; nebo "červený/růžový";.
          4. Žadatel může v jedné žádosti o dovozní licenci uvést produkty více než jednoho sazebního kódu, přičemž se kolonky 15 a 16 žádosti vyplňují takto:
          a) kolonka 15: popis zboží podle kombinované nomenklatury;
          b) kolonka 16: kódy KN.
          Popis zboží a kódy KN uvedené v žádosti se rovněž uvádějí v dovozní licenci.
          Členské státy mohou rozhodnout, že na každé žádosti musí být v kolonce 16 uveden pouze jeden kód sazebníku.";
          2. článek 4 se nahrazuje tímto:
          "Článek 4
          Jistota
          1. Jistota na dovozní licence se stanoví takto:
          a) zahuštěná hroznová šťáva a zahuštěný hroznový mošt: 2,5 eura na 100 kilogramů nebo na hektolitr,
          b) ostatní hroznová šťáva a hroznový mošt: 1,25 eura na 100 kilogramů nebo na hektolitr,
          c) všechna vína: EUR 1,25 na hektolitr.
          2. Jistota na vývozní licence se stanoví na 8 eur na hektolitr pro produkty kódů KN 20096911, 20096919, 20096951, 20096971, 22043092 a 22043096 a 2,5 eura na hektolitr pro všechny ostatní produkty.";
          3. v čl. 12 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) množství v hektolitrech pro každý dvanáctimístný kód produktu nomenklatury zemědělských výrobků pro vývozní náhrady. Vydává-li se licence pro více než jeden dvanáctimístný kód téže kategorie přílohy podle II, uvádí se číslo kategorie.";
          4. v čl. 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Pro produkty kódů KN 200969 a 22204 30 uvedených v příloze I část III oddílu 1 přílohy 2 společného celního sazebníku, které podléhají režimu vstupních cen, se skutečná dovozní cena prověřuje u každé šarže.";
          5. v článku 30 se doplňují nový třetí a čtvrtý pododstavec, které znějí:
          "Provopis nebo ověřený opis dokladu V I 1 nebo rovnocenného dokladu země původu se připojuje k dokladu V I 1 vyvážející země.
          Zeměmi původu jsou ve smyslu tohoto článku jenom země na seznamu subjektů a laboratoří oprávněných třetími zeměmi k vystavení průvodních dokladů k jednotlivým zásilkám dováženého vína, který byl zveřejněn podle čl. 29 odst. 1.";
          6. v čl. 33 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) vína pocházející ze Švýcarska srovnatelná s jakostním vínem s. o., jejichž celkový obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina vinná, je větší než 3 gramy na litr, pokud je povinně opatřeno zeměpisným označením je nejméně z 85 % vyrobeno z hroznů jedné nebo více těchto odrůd révy:
          - Chasselas,
          - Müller-Thurgau,
          - Sylvaner,
          - Pinot noir,
          - Merlot;";
          7. příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení;
          8. příloha II se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení;
          9. příloha III se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          „PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          „PŘÍLOHA II
          KATEGORIE PRODUKTŮ PODLE ČL. 8 ODST. 1
          Kód | Kategorie |
          2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100 | 1 |
          2204 30 94 9100 2204 30 98 9100 | 2 |
          2204 21 79 9910 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910 | 3 |
          2204 21 79 9100 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 | 4.1 |
          2204 21 80 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100 | 4.2 |
          2204 21 79 9200 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 | 5.1 |
          2204 21 80 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 | 5.2 |
          2204 21 83 9100 2204 29 83 9100 | 6.1 |
          2204 21 84 9100 2204 29 84 9100 | 6.2 |
          2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910 | 7 |
          2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100 | 8 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          „PŘÍLOHA III
          SKUPINY PRODUKTŮ PODLE ČL. 8 ODST. 2
          Kód produktu podle nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady | Skupina |
          2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 | A |
          2204 30 92 9100 2204 30 96 9100 | B |
          2204 30 94 9100 2204 30 98 9100 | C |
          2204 21 79 9100 2204 21 79 9200 2204 21 79 9910 2204 21 83 9100 | D |
          2204 21 80 9100 2204 21 80 9200 2204 21 84 9100 | E |
          2204 29 62 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9910 2204 29 64 9100 2204 29 64 9200 2204 29 64 9910 2204 29 65 9100 2204 29 65 9200 2204 29 65 9910 2204 29 83 9100 | F |
          2204 29 71 9100 2204 29 71 9200 2204 29 72 9100 2204 29 72 9200 2204 29 75 9100 2204 29 75 9200 2204 29 84 9100 | G |
          2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 | H |
          2204 29 94 9910 2204 29 98 9910 | I |
          2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 | J |
          2204 29 94 9100 2204 29 98 9100 | K |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.