Nařízení Komise (ES) č. 1224/2003 ze dne 9. července 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1224/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1224/2003
          ze dne 9. července 2003
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2176/2002 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 2658/87 je třeba přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury. Tato pravidla se vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo ji rozšiřuje o další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2.
          (4) Je účelné, aby závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu tří měsíců, v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex společenství [3], naposledy pozměněného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [4].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu tří měsíců.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. července 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení kód KN | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Nealkoholický nápoj, který se skládá z vody nasycené oxidem uhličitým, sacharózy, glukózy, kyseliny citronové, taurinu (0,4 %), glukuronolaktonu (0,24 %), kofeinu (0,03 %), inositolu, vitaminů, aromatických přísad a barviv. Výrobek je nabízen jako energetický nápoj v plechovkách o obsahu 250 ml. | 22021000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 3 ke kapitole 22, doplňkové poznámce 1 ke kapitole 22 a na znění kódů KN 2202 a 22021000. Skutečnost, že výrobek mimo jiné obsahuje též taurin, kofein a vitamíny, nevylučuje zařazení výrobky do podpoložky 22021000 (viz vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 2202, část A bod 2) a vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kódu KN 22021000). |
          2.Nelehčená plastová fólie o celkové tloušťce přibližně 0,011 mm, tvořená fólií z poly(ethylentereftalátu) (PET), na jedné straně pokovená hliníkem, který je následně potažen vrstvou alkylované melaminové pryskyřice (lakem).Převažujícím plastovým materiálem je poly(ethylentereftalát). Vrstva kovu je nanesena pomocí vakuového pokovení a pokovená fólie propouští světlo. Fólii je možné použít k výrobě záchranářských přikrývek. | 39206219 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3920, 392062 a 39206219 . Pokovenou plastovou fólii nelze zařadit do čísla 3921, protože kovová vrstva vytvořená vakuovým pokovením by se neměla považovat za zpevnění plastové fólie (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 3920). |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.