Nařízení Komise (ES) č. 1225/2003 ze dne 9. července 2003, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie, kterým se zrušuje clo ohledně dovozů jednoho vyvážejícího výrobce z této země a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1225/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1225/2003
          ze dne 9. července 2003,
          kterým se zahajuje přezkum pro "nového vývozce" nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie, kterým se zrušuje clo ohledně dovozů jednoho vyvážejícího výrobce z této země a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], (dále jen "základní nařízení"), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 [2], a zejména na čl. 11 odst. 4 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST O PŘEZKUM
          (1) Komise obdržela žádost o zahájení přezkumu pro "nového vývozce" podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost VSL Wires Limited (dále jen "žadatel"), vyvážející výrobce v Indii (dále jen "dotyčná země").
          B. VÝROBEK
          (2) U výrobku, jehož se přezkum týká, se jedná o dráty z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm, obsahující nejméně 2,5 % hmotnostních niklu, vyjma drátů obsahujících nejméně 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu, pocházející z Indie (dále jen "dotyčný výrobek"), v současné době kódu KN ex72230019. Kód KN je uváděn pouze pro informaci.
          C. PLATNÁ OPATŘENÍ
          (3) U opatření, která jsou v současné době platná, se jedná o konečná antidumpingová cla, která byla uložena nařízením Rady (ES) č. 1600/1999 [3], podle něhož pro dovozy dotyčného výrobku z Indie a vyrobeného žadatelem do Společenství platí konečné antidumpingové clo ve výši 55,6 %, kromě dovozů určitých výslovně jmenovaných podniků, pro které platí individuální celní sazby.
          D. DŮVODY PŘEZKUMU
          (4) Žadatel tvrdí, že dotyčný výrobek ve sledovaném období, o něhož se antidumpingová cla odvozují, tj. 1. duben 1997 až 31. březen 1998 (dále jen "původní sledované období"), do Společenství nedovážel.
          Žadatel dále tvrdí, že začal s vývozem dotyčného výrobku do Společenství po skončení sledovaného období a že není ve spojení s žádným z vyvážejících výrobců, na něž se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.
          E. POSTUP
          (5) Výrobci ve Společenství, o nichž je známo, že se jich to týká, byli informováni o výše zmíněné žádosti a dostali příležitost k zaujetí stanoviska. Žádná stanoviska nedošla.
          Po prověření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existuje dostatek důkazů, které odůvodňují zahájení přezkumu pro "nového vývozce" podle č. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem zjištění individuálního dumpingového rozpětí žadatele a - v případě dumpingu - celní sazby, která by měla platit pro jeho vývozy dotyčného výrobku do Společenství.
          a) Dotazník
          Komise zašle žadateli dotazník, aby získala informace, které považuje pro šetření za nezbytné.
          b) Získávání informací a provádění slyšení
          Všechny dotčené strany se tímto vyzývají, aby písemně sdělily svoje stanovisko a předložily vhodné důkazy. Komise může příslušné strany vyslechnout, pokud o to strany písemně požádají a doloží, že existují zvláštní důvody k tomu, aby byly vyslechnuty.
          F. ZRUŠENÍ PLATNÝCH CEL A CELNÍ EVIDENCE DOVOZŮ
          (6) Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení je nutno zrušit platné antidumpingové clo na dovozy dotyčného výrobku, který žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Společenství. Současně je nutno tyto dovozy podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení celně evidovat, aby bylo zaručeno, že antidumpingová cla bude možno zpětně vybírat od okamžiku zahájení přezkumu, jestliže při přezkumu u žadatele dojde ke zjištění dumpingu. V tomto stadiu postupu nelze odhadnout částku možného budoucího celního dluhu.
          G. LHŮTY
          (7) V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž
          - se mohou dotčené strany samy přihlásit Komisi, písemně vyjádřit svoje stanovisko a předat odpovědi na dotazník uvedený bodě odůvodnění 5 a) tohoto nařízení a všechny ostatní informace, které je třeba při tomto přezkumu zohlednit;
          - dotčené strany mohou podat písemný návrh na slyšení před Komisí.
          H. CHYBĚJÍCÍ OCHOTA KE SPOLUPRÁCI
          (8) Jestliže některá dotčená strana odmítne přístup k potřebným informacím nebo jestliže je nepředá během stanovené lhůty nebo jestliže značně brání v přezkumu, pak lze podle článku 18 základního nařízení učinit kladná či záporná konstatování na základě dostupných informací.
          Jestliže se zjistí, že některá dotčená strana předložila nepravdivé či zavádějící informace, pak tyto informace nebudou brány v úvahu a bude se vycházet z dostupných informací,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se přezkum nařízení (ES) č. 1600/1999 podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96, aby se zjistilo, zda a případně v jaké míře mají podléhat antidumpingovým clům uloženým nařízením (ES) č. 1600/1999 dovozy drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm, obsahujících nejméně 2,5 % hmotnostních niklu, vyjma drátů obsahujících nejméně 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu, kódu KN ex72230019 (kód TARIC 7223001990), pocházející z Indie, které vyrábí a prodává na vývoz do Společenství společnost VSL Wires Limited (doplňkový kód TARIC A 444).
          Článek 2
          Antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1600/1999 se s ohledem na dovozy uvedené v článku 1 zrušují.
          Článek 3
          Celní orgány se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby podnikly vhodná opatření pro celní evidenci dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Evidence končí devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 4
          Pokud není stanoveno jinak, musí dotčené strany během 40 dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost navázat kontakt s Komisí, písemně sdělit své stanovisko a předat své odpovědi na dotazník uvedený v bodě odůvodnění 5 a) a ostatní informace, pokud mají být tyto údaje zohledněny při přezkumu. Je nutno upozornit na skutečnost, že většina procesních práv zakotvených v základním nařízení předpokládá, že se dotčená strana ohlásí během výše zmíněné lhůty.
          Ve stejné lhůtě 40 dnů mohou dotčené strany také podat písemnou žádost o slyšení před Komisí.
          Všechna stanoviska a žádosti dotčených stran je nutno podat písemně (nikoli elektronickou formou, pokud není stanoveno jinak) s uvedením jména, poštovní adresy, e-mailové adresy, čísla telefonu a faxu a/nebo telexového čísla dotčené strany.
          Všechny příslušné informace a žádosti o slyšení je nutno zaslat na následující adresu:
          Evropská Komise
          Generální ředitelství pro obchod
          Ředitelství B
          Kancelář: J-79 05/16
          B-1049 Brusel
          Fax (32-2) 29 5 65 05
          Telex COMEU B 21877
          .
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. července 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 19.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.