Nařízení Komise (ES) č. 1236/2003 ze dne 10. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2003, pokud jde o podporou pro hrušky určené pro zpracování v hospodářském roce 2003/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1236/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1236/2003
          ze dne 10. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2003, pokud jde o podporou pro hrušky určené pro zpracování v hospodářském roce 2003/04
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) ustanovení čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1426/2002 [4] vyžaduje, aby Komise zveřejnila platné sazby podpor pro broskve a hrušky, jakmile prověří, zda byla dodržena prahová množství stanovená v příloze III nařízení (ES) č. 2201/96;
          (2) podpora pro broskve a hrušky pro hospodářský rok 2003/04 byla stanovena a zveřejněna v nařízení Komise (ES) č. 950/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se na hospodářský rok 2003/04 stanoví podpora pro broskve a hrušky určené pro zpracování podle nařízení (ES) č. 2201/96 [5];
          (3) po vyhlášení nařízení (ES) č. 950/2003 sdělily orgány členských států Komisi, že poskytnuté údaje o množství hrušek určených pro zpracování v průběhu hospodářského roku 2002/03 nebyly úplné. Tyto úřady nyní poskytly úplné údaje;
          (4) podpora pro hrušky na rok 2003/04 by měla být nově stanovena na základě správných údajů a s ohledem na skutečnost, že sazba podpor používaná pro rok 2003/04 musí být pro každý příslušný členský stát snížena o překročení prahového množství po rozdělení nezpracovaných množství podle čl. 5 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 2201/96;
          (5) na základě nového stanovení výše podpory by mělo být nařízení (ES) č. 950/2003 pozměněno;
          (6) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (ES) č. 950/2003 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Pro hospodářský rok 2003/04 se podpora podle článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví takto:
          a) broskve: 47,70 EUR/t;
          b) hrušky:
          - 71,55 EUR/t v Řecku,
          - 158,08 EUR/t ve Španělsku,
          - 151,00 EUR/t ve Francii,
          - 116,09 EUR/t v Itálii,
          - 161,70 EUR/t v Nizozemsku,
          - 161,70 EUR/t v Rakousku,
          - 161,70 EUR/t v Portugalsku."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se pro hospodářský rok 2003/04.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 64, 6.3.2001, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 4.
          [5] Úř. věst. L 133, 29.5.2003, s. 81.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.