Nařízení Komise (ES) č. 1252/2003 ze dne 14. července 2003, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1252/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2003
          ze dne 14. července 2003,
          kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 740/2003 [4], stanoví, že nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2003 [6], se použije na produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy.
          (2) Článek 3 nařízení (ES) č. 800/1999 stanoví, že nárok na vývozní náhradu vzniká při dovozu do určené třetí země, pokud se na tuto třetí zemi vztahuje rozlišená náhrada. Články 14, 15 a 16 uvedeného nařízení stanoví podmínky pro platbu rozlišené náhrady, zejména doklady, které musejí být dodány jako důkaz o dodání zboží na místo určení.
          (3) V případě rozlišené náhrady stanoví čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999, že se část náhrady vypočítaná použitím nejnižší sazby náhrady vyplácí na žádost vývozce, jakmile je předložen důkaz, že zboží opustilo celní území Společenství.
          (4) Nařízení Rady (ES) č. 1039/2003 ze dne 2. června 2003, kterým se přijímají samostatná a přechodná opatření pro dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Estonskaa vývoz určitých zemědělských produktů do Estonska [7], nařízení Rady (ES) č. 1086/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají samostatná a přechodná opatření pro dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Slovinska a vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Slovinska [8], nařízení Rady (ES) č. 1087/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají samostatná a přechodná opatření pro dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Lotyšska a vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Lotyšska [9], nařízení Rady (ES) č. 1088/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají samostatná a přechodná opatření pro dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Litvy a vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Litvy [10], nařízení Rady (ES) č. 1089/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají samostatná a přechodná opatření pro dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Slovenské republiky a vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Slovenské republiky [11] a nařízení Rady (ES) č. 1090/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se přijímají samostatná a přechodná opatření pro dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z České republiky a vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do České republiky [12], stanoví na autonomním základě zrušení náhrad od 1. července 2003 u zpracovaných zemědělských produktů neuvedených v příloze I Smlouvy při vývozu do Estonska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a České republiky.
          (5) Nařízení Rady (ES) č. 999/2003 ze dne 2. června 2003, kterým se přijímají samostatná a přechodná opatření pro dovoz určitých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Maďarska a vývoz určitých zpracovaných zemědělských produktů do Maďarska [13], stanoví na autonomním základě zrušení náhrad od 1. července 2003 u zboží uvedeného v článku 1 uvedeného nařízení při vývozu do Maďarska.
          (6) Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Slovinsko se zavázaly poskytnout preferenční dovozní režim pro určité zboží dovážené na jejich území, pouze pokud jsou k dotyčnému zboží přiloženy dokumenty dokládající, že není způsobilé pro platbu vývozních náhrad.
          (7) S ohledem na tyto úpravy je jako přechodné opatření pro dobu před přistoupením České republiky, Maďarska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska k Evropské unii a s cílem nezpůsobit vývozcům při obchodu s jinými třetími zeměmi zbytečné náklady žádoucí se odchýlit od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud v případě rozlišených náhrad požaduje důkaz o dovozu. Je rovněž žádoucí nepřihlížet k tomuto faktu při stanovení nejnižší sazby, pokud pro dotyčné země určení nebyly stanoveny vývozní náhrady.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 a ve spojení s čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1520/2000 není důkaz o splnění dovozních celních formalit podmínkou platby náhrady za zboží uvedené v příloze tohoto nařízení, pokud rozlišení náhrady je pouze výsledkem toho, že pro Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Slovensko a Slovinsko nebyly stanoveny náhrady, pokud jde o vývoz do jiných třetích zemí.
          Článek 2
          Skutečnost, že nebyly stanoveny vývozní náhrady, pokud jde o vývoz zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení do České republiky, Maďarska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Slovinska, se ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999 nebere při určení nejnižší sazby náhrady pro vývoz do třetích zemí v úvahu.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. července 2003.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5.
          [3] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 12.
          [5] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          [6] Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 163, 1.7.2003, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 163, 1.7.2003, s. 19.
          [10] Úř. věst. L 163, 1.7.2003, s. 38.
          [11] Úř. věst. L 163, 1.7.2003, s. 56.
          [12] Úř. věst. L 163, 1.7.2003, s. 73.
          [13] Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 10.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Veškeré zboží uvedené v příloze B nařízení (ES) č. 1520/2000, na které se vztahují režimy pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Slovensko nebo Slovinsko.
          Veškeré zboží uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 999/2003 společně s veškerým zbožím pod čísly HS: 0403, 1704, 1902, 1905 a 2208 (kromě položky HS 2208 20) a veškeré zboží kódů KN 07104000, 07119030, 20019030, 20049010 a 20058000, na které se vztahují režimy pro Maďarsko.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.