Nařízení Komise (ES) č. 1257/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Molise, Alto Crotonese, Welsh Lamb, Nürnberger Bratwürste nebo Nürnberger Rostbratwürste)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1257/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1257/2003
          ze dne 15. července 2003,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Molise, Alto Crotonese, Welsh Lamb, Nürnberger Bratwürste nebo Nürnberger Rostbratwürste)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 zaslalo Spojené království Komisi žádost o zápis názvu "Welsh Lamb" jako zeměpisného označení, Itálie zaslala Komisi dvě žádosti o zápis názvů "Molise" a "Alto Crotonese" jako označení původu a Německo zaslalo Komisi žádost o zápis názvů "Nürnberger Bratwürste" nebo "Nürnberger Rostbratwürste" jako zeměpisných označení.
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo shledáno, že žádosti splňují všechny požadavky uvedeného nařízení, a zejména že byly uvedeny všechny údaje požadované podle článku 4 uvedeného nařízení.
          (3) Komise neobdržela po zveřejnění názvů uvedených v příloze tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie [3] žádné námitky podle článku 7 nařízení (EHS č. 2081/92.
          (4) Uvedené názvy by tedy měly být zapsány do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení a měly by být proto v rámci Společenství chráněny jako chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení.
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96 [4] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 865/2003 [5],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se doplňují do přílohy nařízení (ES) č. 2400/96 a podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 se zapisují do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení jako chráněná označení původu (CHOP) nebo chráněná zeměpisné označení (CHZO).
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 262, 29.10.2002, s. 6 (Alto Crotonese).Úř. věst. C 262, 29.10.2002, s. 9 (Molise).Úř. věst. C 255, 23.10.2002, s. 17 (Welsh Lamb).Úř. věst. C 63, 12.3.2002, s. 25 (Nürnberger Bratwürste nebo Nürnberger Rostbratwürste).
          [4] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ UVEDENÉ V PŘÍLOZE I SMLOUVY O ES
          Čerstvé maso a droby
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Welsh Lamb (CHZO)
          Masné výrobky
          NĚMECKO
          Nürnberger Bratwürste nebo Nürnberger Rostbratwürste (CHZO)
          Oleje a tuky
          ITÁLIE
          Molise (CHOP)
          Alto Crotonese (CHOP)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.