Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 ze dne 16. června 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o lhůty pro předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů, odchylky týkající se předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů a předávání údajů o zaměstnanosti v odpracovaných hodináchText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1267/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003
          ze dne 16. června 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o lhůty pro předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů, odchylky týkající se předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů a předávání údajů o zaměstnanosti v odpracovaných hodinách
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [2],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [4] obsahuje referenční rámec společných norem, definic, klasifikací a účetních pravidel pro sestavování účtů členských států pro statistické potřeby Evropského společenství, aby bylo možné získat výsledky porovnatelné mezi členskými státy.
          (2) Zpráva Měnového výboru o statistických požadavcích schválená Radou ve složení pro hospodářství a finance (Ecofin) dne 18. ledna 1999 nastínila prvořadou důležitost účinného dohledu a koordinace hospodářské politiky pro řádné fungování HMU a jednotného trhu, což vyžaduje ucelený statistický informační systém poskytující politikům potřebné údaje pro příjímání rozhodnutí. Tato zpráva též uvádí, že je třeba dávat vyšší prioritu tomu, aby takové informace byly k dispozici Společenství, a zejména členským státům, které účastní eurozóny.
          (3) Uvedená zpráva zdůraznila, že srovnávání trhu práce mezi jednotlivými zeměmi bude třeba věnovat v EMU více pozornosti.
          (4) Aby bylo možné vypracovávat čtvrtletní statistiky za eurozónu, je třeba zkrátit lhůtu pro předání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů na 70 dní.
          (5) Je třeba zrušit čtvrtletní a roční odchylky udělené členským státům, které brání sestavování hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů za eurozónu a Společenství.
          (6) Akční plán statistických požadavků Hospodářské a měnové unie schválený Radou ve složení pro hospodářství a finance (Ecofin) dne 29. září 2000, označuje za prioritní předávání údajů národních účtů o zaměstnanosti vyjádřených v jednotkách "odpracované hodiny".
          (7) Výbor pro statistické programy (VSP) a Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (CMFB) byly konzultovány podle článku 3 rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom [5], a rozhodnutí Rady 91/115/EHS [6],
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha B nařízení (ES) č. 2223/96 se mění takto:
          1. Text za nadpisem "Program předávání údajů z národních účtů" se mění takto:
          a) text "Přehledu tabulek" se nahrazuje textem přílohy I;
          b) text tabulky 1 "Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele" se nahrazuje textem přílohy II.
          2. Text za nadpisem "Odchylky týkající se předkládaných tabulek v rámci dotazníku "ESA 95" podle zemí" se nahrazuje textem přílohy III.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 16. června 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          G. Papandreou
          [1] Úř. věst. C 203 E, 27.8.2002, s. 258.
          [2] Úř. věst. C 253, 22.10.2002, s. 14.
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. září 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 18. února 2003 (Úř. věst. C 125 E, 27.5.2003, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2003 (dosud nevyhlášené v Úředním věstníku).
          [4] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 (Úř. věst. L 58, 28.2.2002, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          [6] Úř. věst. L 59, 6.3.1991, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Změny tabulky "Přehled tabulek" přílohy B - Program předávání údajů národních účtů - nařízení (ES) č. 2223/96 (ESA 95)
          PROGRAM PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ NÁRODNÍCH ÚČTŮ
          Přehled tabulek
          t : sledované období (rok nebo čtvrtletí)
          První předání | Odklad t + měsíc (dny, jsou-li uvedeny) | Předání za roky | Předmět tabulek | Tabulka č. |
          2002 | 70 dní | 1995-2001 | Hlavní roční souhrnné ukazatele | 1 |
          2002 | 70 dní | 1995-2001 | Hlavní čtvrtletní souhrnné ukazatele | 1 |
          1999 | 8 | 1995-1998 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | 2 |
          2001 | 3 | 1997-2000 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | 2' |
          2000 | 9 | 1995-1999 | Tabulky podle odvětví | 3 |
          2000 | 9 | 1995-1999 | Vývozy a dovozy podle zemí EU/třetích zemí | 4 |
          2000 | 9 | 1995-1999 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | 5 |
          2000 | 9 | 1995-1999 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | 6 |
          2000 | 9 | 1995-1999 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | 7 |
          2000 | 12 | 1995-1999 | Nefinanční účty podle sektorů | 8 |
          2000 | 12 | 1995-1999 | Podrobné daňové plnění podle sektorů | 9 |
          2000 | 24 | 1995-1998 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | 10 |
          2001 | 12 | 1995-2000 | Výdaje vládních institucí podle účelu | 11 |
          2001 | 24 | 1995-1999 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3 | 12 |
          2001 | 24 | 1995-1999 | Účty domácností podle regionů, NUTS II | 13 |
          2001 | 24 | 1995-1999 | Dlouhodobá aktiva za celé národní hospodářství a podle produktů (Pi3) | 14 |
          2002 | 36 | 1995-1999 | Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60 | 15 |
          2002 | 36 | 1995-1999 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 | 16 |
          2002 | 36 | 1995 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | 17 |
          2002 | 36 | 1995 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | 18 |
          2002 | 36 | 1995 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | 19 |
          2003 | 36 | 2000 | Křížová klasifikace dlouhodobých aktiv podle odvětví a produktů, A31 × Pi3, jednou za pět let | 20 |
          2003 | 36 | 2000 | Křížová klasifikace výrobního účtu podle odvětví a podle sektorů, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), jednou za pět let | 21 |
          2003 | 36 | 2000 | Křížová klasifikace tvorby hrubého fixního kapitálu podle odvětví a produktů, A31 × P60, jednou za pět let | 22 |
          viz tabulku | viz tabulku | viz tabulku | Zpětný výpočet | 23 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Změny tabulky 1 - Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele - přílohy B - Program předávání údajů národních účtů - nařízení (ES) č. 2223/96 (ESA 95)
          Tabulka 1 - Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele
          +  Není-li uvedeno žádné členění, znamená to celkové národní hospodářství.
          Kód | Seznam proměnných | Členění + | Běžné ceny | Stálé ceny |
          Přidaná hodnota a hrubý domácí produkt
          B.1g | 1.Hrubá přidaná hodnota v základních cenách | A6 | x | x |
          D.21-D.31 | 2.Daně snížené o dotace na produkty | | x | x |
          P.119 | 3.FISIM | | x | x |
          B.1*g | 4.Hrubý domácí produkt v tržních cenách | | x | x |
          Výdaje na hrubý domácí produkt
          P.3 | 5.Celkové výdaje na konečnou spotřebu | | x | x |
          P.3 | 6. a)Výdaje na konečnou spotřebu domácností (domácí pojetí) | | x | x |
          P.3 | 6. b)Výdaje na konečnou spotřebu domácností (národní pojetí) | | x | x |
          P.3 | 7.Výdaje na konečnou spotřebu NISD | | x | x |
          P.3 | 8.Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí | | x | x |
          P.31 | a)výdaje na individuální spotřebu | | x | x |
          P.32 | b)výdaje na kolektivní spotřebu | | x | x |
          P.4 | 9.Skutečná konečná spotřeba domácností | | x | x |
          P.41 | a)skutečná individuální spotřeba | | x | x |
          P.5 | 10.Tvorba hrubého kapitálu | | x | x |
          P.51 | a)tvorba hrubého fixního kapitálu | Pi6 | x | x |
          P.52 | b)změny zásob | | x | x |
          P.53 | c)čisté pořízení cenností | | x | x |
          P.6 | 11.Vývoz zboží (FOB) a služeb | | x | x |
          P.7 | 12.Dovoz zboží (FOB) a služeb | | x | x |
          Důchody, úspory a čisté půjčky
          B.5 | 13.Saldo prvotních důchodů se zbytkem světa | | x | x |
          B.5*g | 14.Hrubý národní důchod v tržních cenách | | x | (x) |
          K.1 | 15.Spotřeba fixního kapitálu | | x | x |
          B.5*n | 16.Čistý národní důchod v tržních cenách | | x | x |
          D.5, D.6, D.7 | 17.Čisté běžné transfery se zbytkem světa | | x | |
          B.6n | 18.Disponibilní důchod, čistý | | x | (x) |
          B.8n | 19.Národní úspory, čisté | | x | |
          D.9 | 20.Čisté kapitálové transfery se zbytkem světa | | x | |
          B.9 | 21.Čisté půjčky nebo čisté výpůjčky, národní | | x | |
          Obyvatelstvo, zaměstnanost a náhrady zaměstnancům
          | 22.Údaje o obyvatelstvu a zaměstnanosti | | | |
          | a)Obyvatelstvo celkem (1000) | | | |
          | b)Nezaměstnané osoby (1000) | | | |
          | c)Zaměstnanost v rezidentských výrobních jednotkách (tisíce zaměstnaných osob a tisíce odpracovaných hodin) a zaměstnanost rezidentů (tisíce osob) | | | |
          | Osoby samostatně výdělečně činné | A6 | | |
          | Zaměstnanci | A6 | | |
          D.1 | 23.Náhrady zaměstnancům pracujícím v rezidentských výrobních jednotkách a náhrady rezidentským zaměstnancům | A6 | x | |
          D.11 | a)hrubé mzdy a platy | A6 | x | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Změny tabulek podle zemí uvedených v příloze B - Odchylky týkající se předkládaných tabulek v rámci dotazníku "ESA 95" podle zemí - nařízení (ES) č. 2223/96 (ESA 95)
          ODCHYLKY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDKLÁDANÝCH TABULEK V RÁMCI DOTAZNÍKU "ESA 95" PODLE ZEMÍ
          1. RAKOUSKO
          1.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Odklad: t + 9 měsíců | 1999 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1988-1994 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Odklad: t + 12 měsíců | 1999 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1988-1994 | 2005 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1988-1994 | 2005 |
          11 | Výdaje vládních institucí podle účelu | Zpětný výpočet: roky 1990-1994 se znovu nevypočítávají | 2005 |
          12 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3 | První předání v r. 2002 | 2002 |
          13 | Účty domácností podle regionů, NUTS II | První předání v r. 2005 | 2005 |
          15 | Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60 | První předání v r. 2003 a pouze jednou za dva roky | 2003 |
          16 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 | První předání v r. 2003 a pouze jednou za dva roky | 2003 |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | První předání v r. 2003 | 2003 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | První předání v r. 2003 | 2003 |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | První předání v r. 2003 | 2003 |
          1.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | Údaje o zaměstnanosti vyjádřené v jednotkách odpracované hodiny | První předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví nebo sektorů | První předání v r. 2002 | 2002 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Členění podniků podle vlastníků | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Členění domácností podle skupin | První předání v r. 2005 | 2005 |
          16 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 | Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví | První předání v r. 2003 | 2003 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          2. DÁNSKO
          2.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | Odklad: t + 13 měsíců | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Odklad: t + 13 měsíců | 2005 |
          20 | Křížová klasifikace dlouhodobých aktiv podle odvětví a produktů, A31 × Pi3, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          2.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          3 | Tabulky podle odvětví | Mzdy a platy podle odvětví | Nevykazuje se | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Změny zásob podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | OSVČ podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zaměstnanci podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Odpracované hodiny podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Mzdy a platy zaměstnanců podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          9 | Podrobné daňové plnění podle sektorů | Všeobecná daň z prodeje nebo z obratu (dovozní daně) Všeobecná daň z prodeje nebo z obratu (daně z výroby) | Obě proměnné dohromady | 2005 |
          9 | Podrobné daňové plnění podle sektorů | Spotřební daně (dovozní daně) Spotřební daně (daně z výroby) | Obě proměnné dohromady | 2005 |
          9 | Podrobné daňové plnění podle sektorů | Daně ze zvláštních služeb (dovozní daně) Daně ze zvláštních služeb (daně z výroby) | Obě proměnné dohromady | 2005 |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Spotřeba fixního kapitálu, provozní přebytek, čistý | Obě proměnné dohromady v P60 | 2005 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro domácí výstupy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          21 | Křížová klasifikace výrobního účtu podle odvětví a podle sektorů, A60 × (S11, S12, S13, S14 a S15), jednou za pět let |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Tvorba fixního kapitálu | Pouze položka P31 | 2005 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Stav fixního kapitálu | Nevykazuje se | 2005 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          21 | Křížová klasifikace výrobního účtu podle odvětví a sektorů, A60 × (S11, S12, S13, S14 a S15), jednou za pět let | Sektor domácností Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD) | Oba sektory celkem | 2005 |
          3. NĚMECKO
          3.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          3 | Tabulky podle odvětví | Odklad t + 9 pouze A17, A31 pouze při t + odkladu 21 měsíců | 2005 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Částečně pouze položky s jednomístným kódem | 2005 |
          9 | Podrobné daňové plnění podle sektorů | Bez položek, jejichž kód končí písmenem | 2005 |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Pouze NUTS I a A6 | 2005 |
          12 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3 | Odklad: t + 30 měsíců, pouze jednou za dva roky | 2005 |
          13 | Účty domácností podle regionů, NUTS II | Odklad: t + 30 měsíců, pouze NUTS I | 2005 |
          15 | Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60 | Pouze jednou za dva roky | 2005 |
          16 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 | Pouze jednou za dva roky | 2005 |
          3.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností podle odvětví, změny stavu zásob podle odvětví | Obě proměnné dohromady, ne podle odvětví | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | Sektor vládních institucí | S.1311/S.1312 a S.1313 pouze celkem | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Tvorba hrubého fixního kapitálu | Odklad: t + 30 měsíců | 2005 |
          4. ŘECKO
          4.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Odklad: t + 9 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1988 až 1994 | 2005 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1988 až 1994 | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | První předání: (ke konci roku) | 2005 |
          6 | Finanční účty podle odvětví (transakce) | Odklad: (ke konci roku) | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1988 až 1994 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: roky 1980 až 1989 se nevypočítají | 2005 |
          11 | Výdaje vládních institucí podle účelu | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1988-1994 | 2005 |
          20 | Křížová klasifikace dlouhodobých aktiv podle odvětví a produktů, A31 × Pi3, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          4.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností | První předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Odpracované hodiny podle odvětví | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Členění podniků podle vlastníků | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Členění domácností podle skupin | První předání v r. 2005 | 2005 |
          5. ŠPANĚLSKO
          5.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          11 | Výdaje vládních institucí podle účelu | Odklad: t + 21 měsíců | 2005 |
          5.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          1 | Hlavní čtvrtletní souhrnné ukazatele | Čisté pořízení cenností | První předání v r. 2005 | 2005 |
          1 | Hlavní roční souhrnné ukazatele | Čisté pořízení cenností | První předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví | První předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností podle odvětví | První předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Odpracované hodiny podle odvětví | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Čisté pořízení cenností podle odvětví | První předání v r. 2005 | 2005 |
          9 | Podrobné daňové plnění podle sektorů | Členění běžných daní z důchodů, jmění aj., daní a cel z dovozu kromě DPH a jiných daní z výroby za subsektory centrálních vládních institucí (S1312) a místních vládních institucí (S1313) | Odklad: t + 21 měsíců | 2005 |
          16 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 | Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví (A60) | První předání v r. 2005 | 2005 |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Spotřeba fixního kapitálu (P60) | První předání v r. 2005 | 2005 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Stav dlouhodobých aktiv | První předání v r. 2005 | 2005 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let |
          6. FRANCIE
          6.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          12 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3 | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          13 | Účty domácností podle regionů, NUTS II | Odklad: t + 42 měsíců | 2005 |
          6.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          3 | Tabulky podle odvětví | Všechny proměnné | Členění podle oborů se zpracuje za homogenní obory | 2005 |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 |
          12 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3 |
          15 | Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60 |
          16 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 |
          20 | Křížová klasifikace dlouhodobých aktiv podle odvětví a produktů, A31 × Pi3, jednou za pět let |
          21 | Křížová klasifikace výrobního účtu podle odvětví a sektorů A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), jednou za pět let |
          22 | Křížová klasifikace tvorby hrubého fixního kapitálu podle odvětví a produktů, A31 × P6, jednou za pět let |
          7. IRSKO
          7.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | První předání ve lhůtě t + 90 dní 2004 | 2004 |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | První předání ve lhůtě t + 70 dní 2008 | 2008 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1985-1994 | 2005 |
          2' | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | První předání ve lhůtě t + 3 | 2002 |
          3 | Tabulky podle odvětví | První předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: roky 1970-1994 se znovu nevypočítávají | 2005 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1985-1994 | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | První předání v r. 2005 | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: roky 1990 až 1994 se nevypočítají | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: roky 1980 až 1989 se nevypočítají | 2005 |
          15 | Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60 | První předání v r. 2005 | 2005 |
          16 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 | První předání v r. 2005 | 2005 |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          20 | Křížová klasifikace dlouhodobých aktiv podle odvětví a produktů, A31 × Pi3, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          21 | Křížová klasifikace výrobního účtu podle odvětví a sektoru, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          22 | Křížová klasifikace tvorby hrubého fixního kapitálu podle odvětví a produktů, A31 × P6, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          7.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | Výdaje na konečnou spotřebu NISD | Nevykazuje se | 2005 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | P52 + P53 + K2 | Nevykazuje se | 2003 |
          8. ITÁLIE
          8.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: roky 1970-1994 se nevypočítají | 2005 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: roky 1980-1994 se dodají v prosinci 2001 | 2001 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Odklad: t + 9 měsíců | 2005 |
          20 | Křížová klasifikace dlouhodobých aktiv podle odvětví a produktů, A31 × Pi3, jednou za pět let | Bez výpočtu | 2005 |
          22 | Křížová klasifikace tvorby hrubého fixního kapitálu podle odvětví a produktů, A31 × P60, jednou za pět let | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | Údaje o zaměstnanosti v jednotkách odpracované hodiny | První předání v r. 2004 | 2004 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví | Členění A17, první předání v r. 2002 | 2002 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Spotřeba fixního kapitálu podle odvětví | Členění A31, první předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností podle odvětví | Spolu se změnami zásob | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Čisté pořízení cenností podle odvětví | Spolu se změnami zásob | 2005 |
          9. LUCEMBURSKO
          9.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | První předání ve lhůtě t + 90 dní 2003 | 2003 |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | První předání ve lhůtě t + 70 dní 2010 | 2010 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1990-1994 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1980-1994 | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | První předání v r. 2005 | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: roky 1990-1994 se nevypočítají | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: roky 1980-1989 se nevypočítají | 2005 |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Nevypočítává se | 2005 |
          11 | Výdaje vládních institucí podle účelu | Zpětný výpočet: roky 1990-1994 se nevypočítají | 2005 |
          12 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3 | Nevypočítává se | 2005 |
          13 | Účty domácností podle regionů, NUTS II | Nevypočítává se | 2005 |
          9.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          3 | Tabulky podle odvětví | Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | S11, S12, S14 + 45, S211, S212 | První předání v r. 2005 | 2005 |
          20 | Křížová klasifikace dlouhodobých aktiv podle odvětví a sektorů, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), jednou za pět let | Tabulky v hodnotách historických nákladů | První předání v r. 2005 | 2005 |
          10. NIZOZEMSKO
          10.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: roky 1986 až 1994 se dodají v červenci 2001 | 2001 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: roky 1970 až 1985 se dodají v prosinci 2001 | 2001 |
          2' | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Předání ve lhůtě t + 3 | 2003 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: roky 1986 až 1994 se dodají v červenci 2001 | 2001 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: roky 1970 až 1985 se dodají v prosinci 2001 | 2001 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Zpětný výpočet: roky 1986-1994 se dodají v červenci 2001 | 2001 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Zpětný výpočet: roky 1980 až 1985 se dodají v prosinci 2001 | 2001 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Odklad: t + 19 měsíců | 2003 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: za roky 1986 až 1994 se dodají v červenci 2001aza roky 1980 až 1985 se dodají v prosinci 2001 | 2001 |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Odklad: t + 30 měsíců | 2005 |
          13 | Účty domácností podle regionů, NUTS II | Odklad: t + 36 měsíců | 2005 |
          10.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Tvorba hrubého fixního kapitálu podle odvětví | Nevypočítává se | 2005 |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Celková zaměstnanost podle regionů | Nevypočítává se | 2005 |
          12 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS III, A3 |
          11. PORTUGALSKO
          11.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do roku |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1977-1994, dodají se v prosinci 2000 | 2005/2000 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1977-1994 | 2005 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Odklad: t + 12 měsíců | 2005 |
          5 | Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu | Zpětný výpočet se neprovádí | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | Odklad: t + 12 měsíců | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Odklad: t + 12 měsíců | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Zpětný výpočet: roky 1990-1994 se dodají v prosinci 1999 | 1999 |
          11 | Výdaje vládních institucí podle účelu | Zpětný výpočet se neprovádí | 2005 |
          11.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          1 | Hlavní roční a čtvrtletní souhrnné ukazatele | Údaje o zaměstnanosti v jednotkách odpracované hodiny | První předání v r. 2007 | 2007 |
          12. FINSKO
          12.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1975 až 1994 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1975 až 1994 | 2005 |
          12.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností | Nevypočítává se | 2005 |
          15 | Tabulka dodávek v základních cenách včetně transformace do kupních cen, A60 × P60 | Všechny | Členění A31 a P31 Pouze v běžných cenách | 2005 |
          16 | Tabulka užití v kupních cenách, A60 × P60 | Všechny |
          17 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Všechny |
          18 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů za domácí výrobu v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Všechny |
          19 | Symetrická tabulka vstupů a výstupů pro dovozy v základních cenách, P60 × P60, jednou za pět let | Všechny |
          21 | Křížová klasifikace výrobního účtu podle odvětví a sektorů, A60 × (S11, S12, S13, S14, S15), jednou za pět let | Všechny | Členění pol. A31 | 2005 |
          13. ŠVÉDSKO
          13.1 Odchylky k tabulkám
          Tab. č. | Tabulka | Odchylka | Do |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1980 až 1994 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Odklad: t + 12 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Zpětný výpočet: znovu se vypočítají pouze roky 1980 až 1994 | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | Odklad: t + 12 měsíců | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Odklad: t + 12 měsíců | 2005 |
          11 | Výdaje vládních institucí podle účelu | Odklad: t + 16 měsíců | 2005 |
          13.2 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Čisté pořízení cenností | První předání v r. 2005 | 2005 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Členění výdajů vládních institucí na konečnou spotřebu individuální a kolektivní | Odklad: t + 16 měsíců | 2005 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Skutečná konečná spotřeba domácností | Odklad: t + 16 měsíců | 2005 |
          2 | Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce | Skutečná individuální spotřeba | Odklad: t + 16 měsíců | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností | První předání v r. 2005 | 2005 |
          3 | Tabulky podle odvětví | Členění A31 | Odklad: t + 12 měsíců | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Čisté pořízení cenností | První předání v r. 2005 | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Členění výdajů vládních institucí na konečnou spotřebu individuální a kolektivní | Odklad: t + 16 měsíců | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Skutečná konečná spotřeba domácností | Odklad: t + 16 měsíců | 2005 |
          8 | Nefinanční účty podle sektorů | Skutečná individuální spotřeba | Odklad: t + 16 měsíců | 2005 |
          14. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          14.1 Odchylky pro jednotlivé proměnné/sektory v tabulkách
          Tab. č. | Tabulka | Proměnná/sektor | Odchylka | Do roku |
          1 | Tabulky podle odvětví | Čisté pořízení cenností | Bez transakcí s finančními a měnovými institucemi (MFI) se zlatem za účelem úschovy majetku | 2005 |
          4 | Vývoz a dovoz v členění na vztah k Evropské unii a třetím zemím | Vývoz a dovoz v členění na vztah k Evropské unii a třetím zemím | Bez transakcí s finančními a měnovými institucemi (MFI) se zlatem za účelem úschovy majetku | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Včetně transakcí s finančními a měnovými institucemi (MFI) se zlatem za účelem úschovy majetku | 2005 |
          6 | Finanční účty podle sektorů (transakce) | Banky a pojišťovny | Uvede se v nefinančních institucích | 2002 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Včetně transakcí s finančními a měnovými institucemi (MFI) se zlatem za účelem úschovy majetku | 2005 |
          7 | Rozvahy finančních aktiv a závazků | Banky a pojišťovny | Zařazují se mezi nefinanční společnosti | 2002 |
          8 | Nefinanční účty podle odvětví | Čisté pořízení cenností a vývoz a dovoz zboží a služeb | Bez transakcí s finančními a měnovými institucemi (MFI) se zlatem za účelem úschovy majetku | 2005 |
          10 | Tabulky podle odvětví a regionů, NUTS II, A17 | Hrubý domácí produkt (HDP) | Pro NUTS II jen A17 | 2001 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.