Nařízení Rady (ES) č. 1268/2003 ze dne 15. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru prozatímního antidumpingového cla uloženého z tohoto dovozu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1268/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1268/2003
          ze dne 15. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru prozatímního antidumpingového cla uloženého z tohoto dovozu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
          (1) Dne 5. května 2000 zahájila Komise antidumpingové řízení [2] týkající se dovozů některých železných nebo ocelových lan a kabelů (dále jen "dotyčný výrobek") pocházejících mimo jiné z Turecka.
          (2) Konečným výsledkem tohoto řízení bylo antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1601/2001 [3] ze dne 2. srpna 2001, aby byly eliminovány škodlivé účinky dumpingu.
          (3) Nařízením (ES) č. 230/2001 [4]
          uložila Komise prozatímní opatření. Současně přijala Komise cenový závazek, mj. od tureckého vyvážejícího výrobce, společnosti Has Celik ve Halat San Tic AS (dále jen "Has Celik"), podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 230/2001. Dovozy dotyčného výrobku, vyráběného a přímo vyváženého firmou Has Celik, byly osvobozeny od antidumpingového cla podle čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.
          B. NEDODRŽENÍ ZÁVAZKU
          (4) Závazek nabídnutý společností Has Celik se vztahuje pouze na typy dotyčného výrobku podle seznamu v příloze závazku. Aby mohla využívat osvobození od cla, musí společnost Has Celik vystavovat obchodní faktury doprovázející prodeje v rámci závazku (dále jen "obchodní faktura"), jak to vyžaduje čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 230/2001. Obchodní faktura musí splňovat požadavky přílohy téhož nařízení. To rovněž stanoví, že vývozy výrobků jiných typů, neuvedených na seznamu v téže příloze, do Společenství podléhají antidumpingovým clům. Kromě toho se společnost Has Celik zavázala neprodávat typy dotyčného výrobku, na základě pololetního váženého průměru, pod minimální dovozní cenou (dále jen MDC), která je pro každý typ výrobku rovněž uvedena v příloze závazku.
          (5) Při ověřovací návštěvě na místě samém bylo zjištěno, že se společnost Has Celik dopustila dvojího porušení výše uvedených závazků. Jednak prodávala výrobky jiných typů než typů uvedených v závazku za použití obchodní faktury a tím umožnila svým dovozcům vyhnout se placení cla; a jednak bylo zjištěno, že společnost prodávala některé výrobky typů uvedených v závazku, na základě váženého pololetního průměru, za ceny nižší, než je příslušná MDC. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2003 [5] uvádí podrobně povahu zjištěných porušení závazku.
          (6) Přijetí závazku Komise zrušila výše uvedeným nařízením Komise a proto by mělo být okamžitě uloženo konečné antidumpingové clo na dovozy dotyčného výrobku vyráběného společností Has Celik.
          C. ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) č. 1601/2001
          (7) S ohledem na výše uvedené skutečnosti a podle čl. 8 odst. 9 nařízení (ES) č. 384/96 by měl být čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1601/2001 pozměněn a zboží vyráběné společností Has Celik by mělo podléhat patřičné sazbě antidumpingového cla pro uvedenou společnost, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1601/2001 (17,8 %),
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení Rady (ES) č. 1601/2001 se v čl. 2 odst. 1 nahrazuje tabulka tímto:
          "Země | Výrobce | Doplňkový kód TARIC |
          Česká republika | ŽDB a. s. Bezručova 300, 735 93 Bohumín Česká republika | A 216 |
          Rusko | Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokanty Zavod,Russia, 162600 Cherepovets | A 217 |
          Thajsko | Usha Siam Steel Ind. Public Company Limited 888/116 Mahatun Plaza BuildingPloenchit Road, Bangkok 10330 Thailand | A 218" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. července 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Tremonti
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7. 11. 2002. s. 1).
          [2] Úř. věst. C 127, 5.5.2000, s. 12.
          [3] Úř. věst. L 211, 4.8.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2288/2002 (Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 52).
          [4] Úř. věst. L 34, 3.2.2001, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2303/2002 (Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 80).
          [5] Viz strana 34 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.