Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND)Text s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1287/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003
          ze dne 15. července 2003
          o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND)
          (Text s významem pro EHP)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na návrh Komise [2],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu vlastního zdroje Společenství založeného na hrubém národním produktu v tržních cenách (dále jen "HNPtc") členských států je nezbytné další zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti tohoto souhrnného ukazatele.
          (2) Tyto údaje jsou rovněž významnými analytickými nástroji pro koordinaci hospodářských politik členských států a pro různé politiky Společenství.
          (3) Rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom stanoví, že se pro účely vlastních zdrojů se HNPtc rozumí hrubý národní důchod v tržních cenách (dále jen "HND"), stanovený Komisí při použití Evropského systému národních a regionálních účtů (dále jen "ESA 95") v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [4].
          (4) Údaje o HND musí být srovnatelné. Tyto údaje mohou být srovnatelné, pouze pokud jsou v souladu s definicemi a účetními pravidly ESA 95. Proto by měly používané hodnotící postupy a použité zdrojové údaje umožňovat správné použití definic a účetních pravidel ESA 95.
          (5) Zdroje a metody používané k výpočtu HND musí být spolehlivé, což znamená, že by měly být na robustní a vhodné statistické podklady pokud možno uplatněny osvědčené metody.
          (6) Údaje o HND musí být úplné, což znamená, že by měly zahrnovat i činnosti, které se neuvádějí ve statistických zjišťováních nebo se neohlašují finančním orgánům, orgánům sociálního zabezpečení ani jiným správním orgánům. Zdokonalení rozsahu položek HND předpokládá rozvoj vhodných statistických podkladů a hodnotících postupů i provedení náležitých úprav.
          (7) Ke splnění svého úkolu poskytování údajů o HND pro účely vlastních zdrojů by měla Komise přijmout opatření ke zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti HND členských států.
          (8) Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách [5] stanoví postup pro ověření a hodnocení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti HNP ve Výboru pro HNP, ve kterém úzce spolupracují členské státy s Komisí. Tento postup by měl být upraven se zřetelem k používání HND podle ESA 95 pro účely vlastních zdrojů.
          (9) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].
          (10) Podle článku 3 rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství [7], byl konzultován Výbor pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Kapitola I
          Definice a výpočet hrubého národního důchodu v tržních cenách
          Článek 1
          1. Hrubý národní důchod v tržních cenách (HND) a hrubý domácí produkt v tržních cenách (HDP) jsou definovány v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů (ESA 95).
          2. HDP je konečný výsledek výrobní činnosti rezidentských výrobních jednotek. Může být definován třemi způsoby:
          a) HDP je úhrn hrubé přidané hodnoty různých institucionálních sektorů nebo různých odvětví hospodářství, plus daně a minus dotace na produkty (které nejsou přiděleny sektorům a odvětvím). Je to rovněž vyrovnávací položka účtu výroby národního hospodářství;
          b) HDP je úhrn konečného užití zboží a služeb rezidentskými institucionálními jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu), plus vývoz a minus dovoz zboží a služeb;
          c) HDP je úhrn strany užití na účtu tvorby důchodů národního hospodářství (náhrady zaměstnancům, daně z výroby a dovoz míinus dotace, hrubý provozní přebytek a smíšený důchod národního hospodářství).
          3. HND představuje součet prvotních důchodů přijímaných redizentskými institucionálními jednotkami: náhrady zaměstnancům, daně z výroby a dovoz minus dotace, důchod z vlastnictví (příjmový minus výdajový), hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod. HND se rovná HDP, minus prvotní důchody vyplácené rezidentskými jednotkami nerezidentským jednotkám a plus prvotní důchody přijaté rezidentskými jednotkami od nerezidentů.
          Kapitola II
          Předávání údajů o HND a dodatečných informací
          Článek 2
          1. Členské státy zjistí HND podle článku 1 v rámci pravidelného sestavování národního účetnictví.
          2. Členské státy poskytnou každoročně do 22. září v rámci postupů národního účetnictví Komisi (Eurostatu) číselné údaje o souhrnném HND a jeho složkách v souladu s definicemi uvedenými v článku 1. Celkové hodnoty HDP a jeho složek mohou být předloženy v souladu se třemi způsoby uvedenými v čl. 1 odst. 2. Poskytované údaje se týkají předchozího roku a případných změn údajů za dřívější léta.
          3. Při sdělování údajů uvedených v odstavci 2 předkládají členské státy Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě údajů o HND. Zpráva obsahuje informace o způsobu výpočtu souhrnných údajů, a zejména popisuje veškeré významné změny v použitých postupech a statistických podkladech a vysvětluje revize dřívějších odhadů HND. Obsah a formát této zprávy se řídí pokyny stanovenými Komisí v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2.
          Článek 3
          V souladu s pokyny stanovenými Komisí postupem podle čl. 4 odst. 2 poskytují členské státy Komisi (Eurostatu) soupis postupů a statistických podkladů pro výpočet HND a jeho složek podle ESA 95. Členské státy zdokonalují a aktualizují tento soupis podle uvedených pokynů.
          Kapitola III
          Postupy a ověřování výpočtu HND
          Článek 4
          1. Komisi je nápomocen výbor s názvem "Výbor pro HND", složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 5
          1. Komise posuzuje zdroje a metody použité členskými státy pro výpočet HND. Opatření k zajištění vyšší srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti údajů o HND se přijímají postupem podle čl. 4 odst. 2.
          2. Výbor pro HND projednává otázky, které mu přednese jeho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce členského státu a které se týkají uplatňování tohoto nařízení, zejména s ohledem na:
          a) každoroční dosažení souladu s definicemi uvedenými v článku 1;
          b) každoroční přezkoumání údajů předaných podle čl. 2 odst. 2 a informací předaných podle čl. 2 odst. 3 týkajících statistických podkladů a postupů pro výpočet HND a jeho složek. Na základě tohoto přezkoumání zaujme výbor pro HND stanovisko ohledně přiměřenosti údajů členských států o HND pro účely vlastních zdrojů z hlediska spolehlivosti, srovnatelnosti a úplnosti těchto údajů. Toto stanovisko uvádí hlavní dokumenty, na nichž je přezkoumání založeno. Spolehlivost, srovnatelnost a úplnost HND a jeho složek je třeba hodnotit s ohledem na metodu nákladů a přínosu.
          V této souvislosti vyžaduje metoda nákladů a přínosu posouzení potenciální velikosti a potenciálního významu specifických činností nebo transakcí založených na jakýchkoli dostupných informacích. Tyto informace jsou často kvalitativní, avšak mohou být v některých případech i kvantitativní. Komise (Eurostat) posuzuje srovnatelnost ve způsobech zacházení s podobnými případy v členských státech a vypracovává zprávy pro výbor HND o všech případech, v nichž se metoda nákladů a výnosů považuje za použitelnou. Použitím této metody by se mělo předejít vynakládání nepřiměřených prostředků na výpočet nevýznamných položek;
          c) vyjádření stanoviska, aniž je dotčen článek 4, k návrhům Komise zaměřeným na zdokonalení výpočtů HND, včetně nezbytných výkladů definic ESA 95 a kvantifikace dopadu těchto návrhů na HND.
          3. Výbor pro HND věnuje zvláštní úsilí zdokonalení metod výpočtu HND používaných členskými státy a rozšiřování osvědčené praxe v této oblasti.
          Výbor pro HND se rovněž zabývá otázkami týkajícími se revizí údajů o HND a otázkou úplnosti HND.
          V případě potřeby dává Komisi podnět k opatření pro zajištění vyšší srovnatelnosti a spolehlivosti údajů o HND.
          Článek 6
          Aniž je dotčen přezkum podle článku 19 nařízení (EC, Euratom) č. 1150/2000 [8], mohou úředníci Komise a zástupci ostatních členských států ve vhodných případech a po dohodě s navštíveným členským státem vykonat v členských státech společné informační návštěvy související s HND. Účast členských států na těchto návštěvách je dobrovolná.
          Kapitola IV
          Závěrečná ustanovení
          Článek 7
          Nejpozději do konce roku 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. července 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Tremonti
          [1] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
          [2] Úř. věst. C 45 E, 25.2.2003, s. 61.
          [3] Stanovisko ze dne 12. března 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [4] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 (Úř. věst. L 58, 28.2.2002, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26.
          [6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [7] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          [8] Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.