Nařízení Komise (ES) č. 1292/2003 ze dne 18. července 2003, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některého polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Thajska, kterým se zrušuje clo ohledně dovozů jednoho vyvážejícího výrobce z této země a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1292/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1292/2003
          ze dne 18. července 2003,
          kterým se zahajuje přezkum pro "nového vývozce" nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některého polyethylentereftalátu (PET) pocházejícího mimo jiné z Thajska, kterým se zrušuje clo ohledně dovozů jednoho vyvážejícího výrobce z této země a kterým se zavádí celní evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1972/2000 [2], a zejména na čl. 11 odst. 4,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST O PŘEZKUM
          (1) Komise obdržela žádost o přezkum pro "nového vývozce" podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost Indo Pet (Thailand) Ltd. (dále jen "žadatel"), vyvážející výrobce z Thajska (dále jen "dotyčná země").
          B. VÝROBEK
          (2) Dotyčným výrobkem je polyethylentereftalát (PET) s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g, podle DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, pocházející z Thajska (dále jen "dotyčný výrobek"), v současné době kódu KN 39076020. Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (3) V současné době platným opatřením je konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 2604/2000 [3], podle kterého dovozy dotyčného výrobku do Společenství podléhají konečnému antidumpingovému clu 83,2 EUR za tunu.
          D. DŮVODY PRO PŘEZKUM
          (4) Žadatel tvrdí, že nevyvážel dotyčný výrobek do Společenství v období šetření, na němž se antidumpingová opatření zakládala, tj. v období od 1. října 1998 do 30. září 1999 (dále jen "původní období šetření") a že není ve spojení se žádným z vyvážejících výrobců výrobku, kteří jsou předmětem výše uvedených antidumpingových opatření.
          (5) Žadatel dále tvrdí, že začal vyvážet dotyčný výrobek do Společenství po ukončení původního období šetření.
          E. POSTUP
          (6) Známí dotčení výrobci ve Společenství byli o výše uvedené žádosti informováni a dostali příležitost předložit své připomínky. Žádné připomínky nebyly obdrženy.
          (7) Po přezkoumání dostupných důkazů došla Komise k závěru, že zahájení přezkumu týkajícího se "nového vývozce" je dostatečně odůvodněno podle čl. 11 odst. 14 základního nařízení, s cílem stanovit žadateli výši individuálního dumpingového rozpětí a, pokud by byl zjištěn dumping, výši cla, kterému by měly jeho dovozy dotyčného výrobku do Společenství podléhat.
          a) Dotazníky
          (8) Za účelem získání údajů považovaných za nezbytné pro šetření zašle Komise žadateli dotazník.
          b) Sběr údajů a slyšení
          (9) Všechny dotčené strany se vyzývají, aby předložili písemně své názory a poskytly podpůrné důkazy.
          (10) Kromě toho může Komise dotčené strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a pokud prokáží, že existují zvláštní důvody proč by měly být vyslechnuty.
          F. ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZŮ
          (11) Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo z dovozu dotyčného výrobku, který žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Společenství. Současně by tyto dovozy měly podléhat celné evidenci v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby bylo v případě, že přezkumem bylo zjištěno, že se žadatel dopustil dumpingu, zajištěno uložení antidumpingových opatření se zpětnou platností ode dne zahájeni tohoto přezkumu. Výši možných budoucích závazků žadatele nelze v této fázi řízení odhadnout.
          G. ČASOVÉ LHŮTY
          (12) V zájmu řádné správy by měly být stanoveny časové lhůty, během nichž
          - se dotčené strany mohou samy přihlásit Komisí, předložit písemně své názory a poskytnout odpovědi na všechny otázky v dotazníku uvedeném v odst. E písm. a) tohoto nařízení nebo jiné informace, na které má být během šetření vzat ohled,
          - mohou dotčené strany písemně požádat, aby je Komise vyslechla.
          H. ODMÍTNUTÍ SPOLUPRÁCE
          (13) V případech, kdy kterákoliv z dotčených stran odmítne přístup k nezbytným informacím, neposkytne je v požadovaných lhůtách nebo jinak závažným způsobem brání šetření, mohou být, v souladu s článkem 18 základního nařízení, přijaty pozitivní nebo negativní závěry na základě dostupných skutečností.
          (14) Bude-li zjištěno, že kterákoliv ze dotčených stran poskytla nepravdivé nebo klamavé informace, nebude k nim přihlédnuto a mohou být použity dostupné skutečnosti,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se přezkum nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 za účelem určení, zda a do jaké míry by dovozy polyethylentereftalátu s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g, podle DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, kódu KN 39076020, vyráběného a prodávaného na vyvoz do Společenství společností Indo Pet (Thajsko), měly podléhat antidumpingovému clu uloženému nařízením Rady (ES) č. 2604/2000.
          Článek 2
          Antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 2604/2000 na dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení (doplňkový kód TARIC: A468) se zrušuje.
          Článek 3
          Celním orgánům se ukládá, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení Rady č. 384/96 podnikly patřičné kroky k celní evidenci dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Povinnost celní evidence končí devět měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 4
          1. Jestliže má být během šetření vzat ohled na jejich údaje, musejí se dotčené strany přihlásit Komisi, předložit písemně své názory a poskytnout odpovědi na všechny otázky v dotazníku uvedeném v odst. E písm. a) tohoto nařízení nebo jiné informace do 40 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak. Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procedurálních práv stanovených v základním nařízení záleží na tom, zda se strana přihlásí během výše uvedené lhůty.
          Dotčené strany mohou v téže časové lhůtě 40 dní rovněž písemně požádat o slyšení před Komisí.
          2. Všechna podání a žádosti dotčených stran musejí mít písemnou formu (nikoliv elektronickou, není-li stanoveno jinak) a musejí uvádět jméno, adresu, adresu elektronické pošty, číslo telefonu a faxu, případně telexu dotčené strany. Všechna písemná podání, odpovědi na otázky dotazníku a korespondence poskytnuté dotčenými stranami na důvěrném základě musejí být označeny poznámkou "Pouze pro vnitřní potřebu" [4] a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení doprovázeny neutajovanou verzí označenou poznámkou "Pro kontrolu dotčenými stranami".
          Všechny informace týkající se této věci a všechny žádosti o vyslechnutí by měly být zasílány na tuto adresu:
          Evropská Komise
          Generální ředitelství pro obchod
          ředitelství B
          kancelář: J-79 5/16
          B-1049 Brusel
          Fax (32-2) 295 65 05
          Telex COMEU B 21877
          .
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. července 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 21.
          [4] To znamená, že dokument je určen pouze pro vnitřní použití. Je chráněn podle čl. 4 nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jedná se o důvěrný dokument ve smyslu článku 19 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu GATT 1994 (antidumpingová dohoda).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.