Nařízení Komise (ES) č. 1303/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1303/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1303/2003
          ze dne 23. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2587/2001 [2], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 896/2001 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 323/2003 [4] stanoví pravidla pro správu celních dovozních kvót stanovených v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93.
          (2) Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 se žádost o přidělení roční kvóty netradičním hospodářským subjektům nemůže vztahovat na množství převyšující 12,5 % celkového množství ročně přidělovaného těmto hospodářským subjektům. K žádosti je třeba připojit důkaz, že byla složena jistota ve výši 150 EUR na tunu požadovaného množství.
          (3) Zkušenosti s používáním dovozního režimu Společenství pro banány ukázaly na jedné straně, že celkové množství požadovaných přidělení zdaleka přesahuje množství, které mají netradiční hospodářské subjekty k dispozici, a na straně druhé, že počet netradičních hospodářských subjektů trvale vzrůstá. Proto se na každou žádost netradičních hospodářských subjektů o přidělení roční kvóty používá velké procento snížení. Vezmou-li se uvedené skutečnosti v úvahu, je třeba maximální procento 12,5 % snížit. Toto snížení bere v úvahu rozdíly ve snížení procenta mezi kvótami A a B na jedné straně a kvótou C na straně druhé, jakož i budoucí vývoj ročního přidělování netradičním hospodářským subjektům.
          (4) Nařízení (ES) č. 896/2001 je třeba podle toho změnit.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 8 odst. 1 písm. a) druhém pododstavci nařízení (ES) č. 896/2001 se "12,5 %" nahrazují "5 %".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6.
          [4] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 12.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.