Nařízení Rady (ES) č. 1329/2003 ze dne 21. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1329/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1329/2003
          ze dne 21. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Rady (ES) č. 992/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska [1] byly otevřeny celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska. Tyto kvóty byla přiděleny na základě Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím, která byla uzavřena dne 14. května 1973 [2].
          (2) Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským království, schválenou rozhodnutím Rady 2003/465/ES [3], se obě strany dohodly na dodatečných bilaterálních koncesích týkajících se zemědělských produktů. Na základě této dohodě se Společenství zavázalo, že každý rok za určitých podmínek otevře pro některé produkty pocházející z Norska roční celní kvóty s nulovým clem.
          (3) Dotyčné celní kvóty by tedy měly být otevřeny od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Celkový roční objem by měl být v prvním kalendářním roce snížen poměrně podle části kvótového období, která uplynula před otevřením kvót.
          (4) Objem celní kvóty s pořadovými čísly 09.0785 a 09.0786 by měl být přepočten na eura. Částky v eurech by měly být stanoveny v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], za použití kurzu norské koruny zveřejněného dne 1. října 2002 v Úředním věstníku Evropských společenství [5].
          (5) Od 1. ledna 2004 mají být celní kvóty pro produkty kódu KN 0204 spravovány na základě nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [6]. Celní kvóta pro tyto produkty pocházející z Norska by proto v rámci opatření stanovaných nařízením (ES) č. 992/95 měla být spravována pouze do konce roku 2003. Pro zbývající měsíce roku 2003 by se mělo stanovit, že v souladu s pravidly přijatými na základě nařízení (ES) č. 2529/2001 je při dovozu těchto produktů třeba předkládat doklad o původu.
          (6) Nařízení (ES) č. 992/95 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 992/95 se mění takto:
          1. V článku 1 se připojuje nový odstavec, který zní:
          "4. Odchylně od odstavce 3 však musejí dovozci v případě produktů kódu KN 0204 předkládat doklad o původu v souladu s pravidly přijatými na základě čl. 16 odst. 1 a 4 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [7]."
          2. Příloha I se mění s souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Pro rok 2003 se roční objem celních kvót podle nařízení (ES) č. 992/95, pozměněný v souladu s přílohou tohoto nařízení, sníží v poměrně podle části kvótového období v celých měsících, která uplynula před datem stanoveným v druhém odstavci článku 3. Takto vypočtené množství se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.
          2. Pro rok 2003 činí objem celní kvóty otevřené s pořadovým číslem 09.0761 770 tun.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie
          Použije se ode dne 1. července 2003.
          V případě produktů kódu KN 0204 se však toto nařízení použije pouze do 31. prosince 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. července 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 101, 4.5.1995, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 3061/95 (Úř. věst. L 327, 30.12.1995, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 48.
          [4] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [5] Úř. věst. C 235, 1.10.2002, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 992/95 se mění takto:
          1. Za název
          "Produkty pocházející z Norska"
          se vkládá poznámka, která zní:
          "Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódů KN a odpovídajícím popisem."
          2. Tabulka se mění takto:
          a) nadpis čtvrtého sloupce se nahrazuje tímto: "Objem kvót (v tunách, není-li uvedeno jinak)";
          b) řádky s pořadovými čísly 09.0757, 09.0761 a 09.0762 se nahrazují tímto:
          "09.0757 | ex080920 | Třešně, čerstvé, od 16. července do 31. srpna | 900 | bez |
          09.0761 | ex08101000 | Jahody, čerstvé, od 9. června do 31. července | 900 | bez |
          09.0762 | ex08101000 | Jahody, čerstvé, od 1. srpna do 15. září | 900 | bez |
          c) vkládají se tyto nové položky:
          "09.0781 | 02041000020421000204220204230002043000020441000204420204431002044390020450110204501302045015020450190204503102045039020450510204505302045055020450590204507102045079 | Skopové a kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 300 | bez |
          09.0782 | 0210 | Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů | 200 | bez |
          09.0783 | 07041100 | Hlávkový salát | 300 | bez |
          09.0784 | 07051900 | Ostatní salát | 300 | bez |
          09.0785 | 06029051 | Víceleté rostliny (tr-valky) | 136212 EUR | bez |
          09.0786 | 06029070 | Pokojové rostliny: Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů | 544848 EUR | bez |
          09.0787 | 1601 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků | 300 | bez |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.