Nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1334/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1334/2003
          ze dne 25. července 2003,
          kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením Komise (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na články 3, 9d a 9e uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Několik doplňkových látek, které patří do skupiny stopových prvků, bylo za určitých podmínek podle směrnice 70/524/EHS povoleno nařízeními (ES) č. 2316/98 [3], (ES) č. 639/1999 [4], (ES) č. 2293/1999 [5], (ES) č. 2200/2001 [6] a (ES) č. 871/2003 [7].
          (2) V důsledku vývoje vědeckých a technických poznatků byl znovu přezkoumán maximální obsah stopových prvků povolený v krmivech, s cílem zajistit optimální používání podmínek pro povolení stanovených v článku 3a směrnice 70/524/EHS.
          (3) Při současném stavu vědeckých a technických poznatků lze usuzovat, že maximální obsah železa, kobaltu, mědi, manganu a zinku povolený v krmivech v souladu se směrnicí 70/524/EHS by měl být snížen, aby lépe splňoval požadavky stanovené v čl. 3a písm. a) a b) uvedené směrnice, a to zejména požadavky týkající se zajištění potřeb výživy zvířat, zlepšení produkce zvířat a snížení škodlivých účinků způsobených výměšky zvířat a minimalizace nepříznivých účinků, které má současná úroveň některých stopových prvků na lidské zdraví a životní prostředí.
          (4) Maximální povolený obsah stopových prvků v krmivech musí být vypočítán s ohledem nejen na fyziologické potřeby zvířat, ale také na další hlediska, jako jsou průměrné požadavky a proměnlivost požadavků na stravu zvířat, nutnost vyhovět potřebám většiny populace zvířat a možná neúčinnost při použití živin.
          (5) Vědecký výbor pro výživu zvířat (SCAN) vydal 19. února 2003 a 14. března 2003 stanovisko o používání mědi a zinku v krmivech. Podle závěrů SCAN jsou v současné době povolené maximální obsahy těchto stopových prvků v krmivech ve většině případů vyšší, než je nutné, pokud jde o účinky těchto doplňkových látek. SCAN doporučuje snížit tyto obsahy s cílem přizpůsobit je fyziologickým potřebám zvířat.
          (6) V souladu se současnými vědeckými a technickými poznatky týkajícími se zejména železa v krmivech musí sající selata denně přijmout 7 až 16 mg/kg železa nebo 21 mg železa na 1 kg/hmotnostního přírůstku, aby si udržela dostatečnou hladinu hemoglobinu. Mléko prasnic průměrně obsahuje pouze 1 mg železa na litr. Proto se prasata živená výhradně mlékem rychle stávají chudokrevnými. Je proto nutné dodávat selatům železo v doplňkových krmivech s vysokým obsahem tohoto prvku, pokud jsou během období kojení krmena pouze mlékem.
          (7) Je vhodné stanovit šestiměsíční přechodné období pro provádění nových ustanovení a devítiměsíční přechodné období pro odstranění existujících zásob krmiv označených v souladu s dříve platnými podmínkami stanovenými podle směrnice 70/524/EHS.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Podmínky pro povolení doplňkových látek E1 železo – Fe, E3 kobalt – Co, E4 měď – Cu, E5 mangan – Mn a E6 zinek – Zn, které patří do skupiny "stopových prvků" [8], se nahrazují podmínkami uvedenými v příloze tohoto nařízení v souladu se směrnicí 70/524/EHS.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 26. ledna 2004. Existující zásoby krmiv označené podle dřívějších podmínek stanovených v souladu se směrnicí 70/524/EHS však mohou být použity během přechodného období, které vyprší dne 26. dubna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. července 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 82, 26.3.1999, s. 6.
          [5] Úř. věst. L 284, 6.11.1999, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 299, 15.11.2001, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 125, 21.5.2003, s. 3.
          [8] Seznam povolených doplňkových látek, včetně stopových prvků, byl zveřejněn v Úř. věst. C 329/1, 31.12.2002, ve znění nařízení (ES) č. 871/2003 (L 123, 21.5.2003, s. 3).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo ES | Prvek | Doplňková látka | Chemický vzorec a popis | Maximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmiva nebo v mg/den | Jiná ustanovení | Doba povolení |
          Stopové prvky
          E 1 | Železo – Fe | Uhličitan železnatý | FeCO3 | Ovce: 500 (celkem) mg/kg kompletního krmiva Domácí zvířata: 1250 (celkem) mg/kg kompletního krmiva Selata do jednoho týdne před odstavením: 250 mg/den Ostatní druhy zvířat: 750 (celkem) mg/kg kompletního krmiva | | bez časového omezení |
          Chlorid železnatý tetrahydrát | FeCl2·4H2O | |
          Chlorid železitý hexahydrát | FeCl3·6H2O | |
          Citronan železnatý hexahydrát | Fe3(C6H5O7)2·6H2O | |
          Fumaran železnatý | FeC4H2O4 | |
          Mléčnan železnatý trihydrát | Fe(C3H5O3)2·3H2O | |
          Oxid železitý | Fe2O3 | |
          Síran železnatý monohydrát | FeSO4H2O | |
          Síran železnatý heptahydrát | FeSO4·7H2O | |
          Chelát železa aminokyselin hydrát | Fe(x)1-3·nH2O (x = anion aminokyselin z hydrolyzovaných bílkovin soji) Molekulová hmotnost nejvýše 1500. | |
          E 3 | Kobalt – Co | Octan kobaltnatý tetrahydrát | Co(CH3COO)2·4H2O | 2 (celkem) | — | bez časového omezení |
          Bis (uhličitan) tris (hydroxid) kobaltnatý monohydrát | 2CoCO3·3Co(OH)2·H2O |
          Chlorid kobaltnatý hexahydrát | CoCl2·6H2O |
          Síran kobaltnatý heptahydrát | CoSO4·7H2O |
          Síran kobaltnatý monohydrát | CoSO4·H2O |
          Dusičnan kobaltnatý hexahydrát | Co(NO3)2·6H2O |
          E 4 | Měď – Cu | Octan měďnatý monohydrát | Cu(CH3COO)2·H2O | Prasata selata do 12 týdnů: 170 (celkem)ostatní prasata: 25 (celkem)Skot 1)skot před začátkem přežvykování:mléčná náhražka: 15 (celkem)ostatní kompletní krmiva: 15 (celkem)2)ostatní skot: 35 (celkem)Ovce: 15 (celkem) Ryby: 25 (celkem) Korýši: 50 (celkem) Ostatní druhy zvířat: 25 (celkem) | Do označení a průvodních dokladů se vloží tato prohlášení: Pro ovce:Pokud obsah mědi v krmivech vyšší než 10 mg/kg: "Obsah mědi v těchto krmivech může způsobit otravu některých plemen ovcí".Pro skot po začátku přežvykování:Pokud je obsah mědi v krmivech nižší než 20 mg/kg: "Obsah mědi v těchto krmivech může způsobit nedostatek mědi u dobytka pasoucího se na pastvině s vysokým obsahem molybdenu nebo síry". | Bez časového omezení |
          Uhličitan-dihydroxid měďnatý monohydrát | CuCO3·Cu(OH)2·H2O |
          Chlorid měďnatý dihydrát | CuCl2·2H2O |
          Methionat měďnatý | Cu(C5H10NO2S)2 |
          Oxid měďnatý | CuO |
          Síran měďnatý pentahydrát | CuSO4·5H2O |
          Chelát mědi aminokyselin hydrát | Cu (x)1-3·nH2O (x = anion aminokyselin z hydrolyzovaných bílkovin soji) Molekulová hmotnost nejvýše 1 500. |
          Síran lyzino-měďnatý | Cu(C6H13N2O2)2·SO4 | 31. 3. 2004 pro síran lyzino-měďnatý |
          E 5 | Mangan – Mn | Uhličitan manganatý | MnCO3 | Ryby: 100 (celkem) Ostatní druhy zvířat: 150 (celkem) | — | Bez časového omezení |
          Chlorid manganatý tetrahydrát | MnCl2·4H2O |
          Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrát | MnHPO4·3H2O |
          Oxid manganatý | MnO |
          Oxid manganitý | Mn2O3 |
          Síran manganatý tetrahydrát | MnSO4·4H2O |
          Síran manganatý monohydrát | MnSO4·H2O |
          Chelát manganu aminokyselin hydrát | Mn (x)1-3·nH2O (x = anion aminokyselin z hydrolyzovaných bílkovin soji) Molekulová hmotnost nejvýše 1500. |
          Oxid mangano-manganitý | MnO Mn2O3 |
          E 6 | Zinek – Zn | Mléčnan zinečnatý trihydrát | Zn(C3H5O3)2·3H2O | Domácí zvířata: 250 (celkem) Ryby: 200 (celkem) Mléčná náhražka: 200 (celkem) Ostatní druhy zvířat: 150 (celkem) | — | bez časového omezení |
          Octan zinečnatý dihydrát | Zn(CH3COO)2·2H2O |
          Uhličitan zinečnatý | ZnCO3 |
          Chlorid zinečnatý monohydrát | ZnCl2·H2O |
          Oxid zinečnatý | ZnO Maximální obsah olova: 600 mg/kg. |
          Síran zinečnatý heptahydrát | ZnSO4·7H2O |
          Síran zinečnatý monohydrát | ZnSO4·H2O |
          Chelát zinku aminokyselin hydrát | Zn (x)1-3·nH2O (x = anion aminokyselin z hydrolyzovaných bílkovin soji) Molekulová hmotnost nejvýše 1500. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.