Nařízení komise (ES) č. 1335/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1335/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení komise (ES) č. 1335/2003
          ze dne 25. července 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [2], a zejména na články 247 a 247a uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 220 odst. 2 písm. b) a článku 239 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, stanoví, že v některých případech nemusí být z důvodu spravedlnosti dovozní nebo vývozní cla dodatečně zaúčtována nebo mohou být vrácena nebo prominuta.
          (2) Vzhledem k tomu, že podle článku 8 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [3] je hlavní odpovědností členských států výběr tradičních vlastních zdrojů, měly by proto o tom, zda by měla být dovozní cla nebo vývozní cla dodatečně zaúčtována podle čl. 220 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 2913/92 nebo vrácena či prominuta podle článku 239 uvedeného nařízení, rozhodovat orgány členských států.
          (3) K zajištění jednotného zacházení s hospodářskými subjekty a k zajištění ochrany finančních zájmů Společenství by však povinnost předkládat spis Komisi k rozhodnutí měla být zachována v případě, kdy se členské státy domnívají, že by mělo být žádosti vyhověno a že buď se jedná o chybu či zanedbání na straně Komise nebo že okolnosti uvedené ve spisu souvisejí s šetřením Společenství prováděným podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských právních předpisů [4] nebo že částka příslušného cla činí 500000 EUR či více.
          (4) Povinnost předkládat spis však nemusí být stanovena, pokud Komise již přijala rozhodnutí v případě srovnatelné faktické nebo právní povahy, neboť členské státy poté mohou při příjímání svého konečného rozhodnutí vycházet z posledního rozhodnutí Komise ve věci srovnatelné faktické nebo právní povahy.
          (5) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [5] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 881/2003 [6], by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou. Komise proto předložila Radě návrh dotyčných opatření. Protože se Rada neusnesla před uplynutím lhůty stanovené v čl. 6 odst. 5 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7], přísluší Komisi, aby uvedená opatření přijala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 se mění takto:
          1. Článek 869 se mění takto:
          a) písmeno b) se nahrazuje tímto:
          "b) v případech, kdy se domnívají, že podmínky uvedené v čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu jsou splněny, kromě případů, kdy Komisi musí být předán spis podle článku 871. Použije-li se však ustanovení čl. 871 odst. 2 druhé odrážky, nesmí celní orgány přijmout rozhodnutí o dodatečném nezaúčtování dotyčných cel, dokud nebude ukončen postup zahájený v souladu s články 871 až 876.";
          b) písmeno c) se zrušuje;
          c) doplňují se nové odstavce, které znějí:
          "V případě, že se podává žádost o vrácení nebo prominutí cla podle článku 236 kodexu ve spojení s čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu, použijí se první odstavec písm. b) tohoto článku a články 871 až 876 přiměřeně.
          Pro účely použití výše uvedených odstavců si členské státy poskytnou vzájemnou pomoc, zejména v případech, kdy se jedná o chybu celního orgánu jiného členského státu, než který je odpovědný za přijetí rozhodnutí."
          2. Články 870 až 872 se nahrazují tímto:
          "Článek 870
          1. Každý členský stát vede pro potřeby Komise seznam případů, ve kterých byla použita tato ustanovení:
          - čl. 869 písm. a),
          - článek 236 kodexu ve spojení s čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu, není-li požadováno sdělení podle odstavce 2,
          - čl. 869 písm. b), není-li požadováno sdělení podle odstavce 2.
          2. Každý členský stát sdělí Komisi seznam případů, ve kterých výše cla nevybraného od dotyčného hospodářského subjektu za jednu nebo více dovozních nebo vývozních operací v důsledku jediné chyby přesahuje 50000 EUR a u kterých byla použita ustanovení článku 236 kodexu ve spojení s čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu nebo čl. 869 písm. b), se stručným shrnutím každého případu. Toto sdělení se předává během prvního a třetího čtvrtletí každého roku a obsahuje všechny případy za předchozí pololetí, u nichž bylo rozhodnuto, že nevybrané clo nebude dodatečně zaúčtováno.
          Článek 871
          1. Celní orgán předá věc Komisi k řešení postupem podle článků 872 až 876 v případech, kdy se domnívá, že byly splněny podmínky stanovené v čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu, a
          - kdy domnívá se, že Komise se dopustila chyby ve smyslu čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu,
          - okolnosti případu souvisejí s výsledky šetření Společenství prováděného podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských právních předpisů [8] nebo podle jakýchkoli jiných právních předpisů Společenství nebo dohod, které Společenství uzavřelo s některými zeměmi nebo skupinami zemí, obsahujících ustanovení o provádění takových šetření Společenství, nebo
          - výše cla nevybraného od dotyčného hospodářského subjektu za jednu nebo více dovozních nebo vývozních operací v důsledku jediné chyby činí nejméně 500000 EUR.
          2. Případy uvedené v odstavci 1 se však nepředávají, pokud
          - Komise již přijala rozhodnutí postupem podle článků 872 až 876 v případech srovnatelné faktické a právní povahy,
          - Komise se již případem srovnatelné faktické a právní povahy zabývá.
          3. Spis předaný Komisi musí obsahovat všechny skutečnosti nezbytné pro úplné prozkoumání věci. Musí obsahovat podrobné hodnocení týkající se chování dotyčného hospodářského subjektu, jeho odborných zkušeností, dobré víry a pečlivosti, jež prokázal. K tomuto hodnocení se přiloží veškeré skutečnosti, které mohou prokázat, že hospodářský subjekt jednal v dobré víře. Spis musí též obsahovat prohlášení, které zúčastněná osoba podepsala a ve kterém potvrzuje, že spis četla a že buď nehodlá nic doplnit, nebo že uvádí všechny doplňující údaje, které by podle jejího názoru do spisu měly být zahrnuty.
          4. Komise neprodleně potvrdí zúčastněnému členskému státu obdržení spisu.
          5. Jestliže se zjistí, že informace poskytnuté členským státem nepostačují Komisi k tomu, aby mohla rozhodnout na základě plné znalosti předložené věci, může Komise požádat tento členský stát nebo jakýkoli jiný stát o poskytnutí doplňujících informací.
          6. Komise vrátí spis celnímu orgánu a má se za to, že postup uvedený v článcích 872 až 876 nebyl nikdy zahájen, pokud nastane jedna z těchto situací:
          - ze spisu vyplývá, že existuje neshoda mezi celním orgánem, který spis předložil, a osobou, která podepsala prohlášení uvedené v odstavci 3, týkající se skutkové podstaty situace,
          - spis je zjevně neúplný, protože neobsahuje žádnou informaci, která by odůvodňovala posouzení spisu ze strany Komise,
          - podle odstavců 1 a 2 by spis neměl být předán,
          - nebyla zjištěna existence celního dluhu,
          - během zkoumání spisu předložil celní orgán Komisi nové údaje týkající se spisu, jejichž povaha podstatně mění skutkovou podstatu spisu nebo jeho právní hodnocení.
          Článek 872
          Do 15 dnů od obdržení spisu podle čl. 871 odst. 1 předá Komise jeho kopii členským státům.
          Projednání věci se co nejdříve zařadí na pořad jednání odborné skupiny uvedené v článku 873."
          3. Články 873 až 875 se nahrazují tímto:
          "Článek 873
          Po konzultaci s odbornou skupinou složenou ze zástupců všech členských států, která se sejde v rámci výboru k projednání dané věci, Komise rozhodne, zda zkoumaná situace umožňuje upustit od dodatečného zaúčtování daného cla či nikoli.
          Toto rozhodnutí musí být přijato do devíti měsíců ode dne, kdy Komise věc obdrží podle čl. 871 odst. 3. Pokud však spis neobsahuje prohlášení nebo podrobné hodnocení týkající se chování hospodářského subjektu podle čl. 871 odst. 3, začíná devítiměsíční lhůta běžet až ode dne, kdy Komise tyto dokumenty obdrží. Komise o tom uvědomí celní orgán a dotyčnou osobu.
          Pokud Komise k rozhodnutí považuje za nezbytné vyžádat si od zúčastněného členského státu doplňující informace, prodlužuje se devítiměsíční lhůta o dobu, která uplyne ode dne, kdy Komise odešle žádost o poskytnutí doplňujících informací, do dne, kdy je obdrží. Komise o prodloužení lhůty uvědomí celní orgán a dotyčnou osobu.
          Pokud Komise sama provádí šetření, aby mohla rozhodnout, prodlužuje se devítiměsíční lhůta o dobu nezbytnou pro dokončení šetření. Toto prodloužení nesmí být delší než devět měsíců. O datech zahájení a ukončení šetření uvědomí Komise celní orgán a dotyčnou osobu.
          Pokud Komise sdělila dotyčné osobě své námitky v souladu s článkem 872a, prodlužuje se devítiměsíční lhůta o jeden měsíc.
          Článek 874
          Rozhodnutí uvedené v článku 873 se zúčastněnému členskému státu oznámí co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce po uplynutí lhůty stanovené ve zmíněném článku.
          Komise uvědomí členské státy o rozhodnutích, která přijala, aby pomohla celním orgánům v rozhodování v situacích srovnatelné faktické a právní povahy.
          Článek 875
          Pokud rozhodnutí podle článku 873 stanoví, že zkoumaná situace umožňuje upustit od dodatečného zaúčtování daného cla, může Komise určit podmínky, za kterých mohou členské státy v případech srovnatelné faktické a právní povahy upouštět od dodatečného zaúčtování cla."
          4. Článek 899 se nahrazuje tímto:
          "Článek 899
          1. Zjistí-li rozhodující celní orgán v případech, kdy mu byla podána žádost o vrácení nebo prominutí cla podle čl. 239 odst. 2 kodexu,
          - že důvody uvedené v žádosti odpovídají některé z okolností uvedených v článcích 900 až 903 a že nevyplývají z podvodného jednání ani hrubé nedbalosti zúčastněné osoby, dotyčné dovozní nebo vývozní clo se vrátí nebo promine,
          - že důvody uvedené v žádosti odpovídají některé z okolností uvedených v článku 904, dotyčné dovozní nebo vývozní clo se nevrátí ani nepromine.
          2. V jiných případech, kromě případů, kdy spis musí být předložen Komisi podle článku 905, pokud se jedná o zvláštní situaci, která vznikla na základě okolností, jejichž vznik nelze přičítat podvodnému jednání ani hrubé nedbalosti zúčastněné osoby, rozhodne o vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla sám rozhodující orgán.
          Použije-li se čl. 905 odst. 2 druhá odrážka, nesmí celní orgány rozhodnout o povolení vrátit nebo prominout dotyčné clo do doby, než bude ukončen postup zahájený v souladu s články 906 až 909.
          3. Ve smyslu čl. 239 odst. 1 kodexu a tohoto článku se "zúčastněnou osobou" rozumí osoba nebo osoby uvedené v čl. 878 odst. 1 nebo jejich zástupce a případně každá jiná osoba, která se účastnila plnění celních formalit týkajících se daného zboží nebo která vydávala pokyny potřebné k jejich splnění.
          4. Pro účely použití odstavců 1 a 2 si členské státy poskytují vzájemnou pomoc, zejména v případech, kdy se jedná o chybu celního orgánu jiného členského státu, než který je odpovědný za přijetí rozhodnutí."
          5. Za článek 904 se vkládá nový článek, který zní:
          "Článek 904a
          1. Není-li požadováno sdělení podle odstavce 2, vede každý členský stát pro potřeby Komise seznam případů, ve kterých byl použit čl. 899 odst. 2.
          2. Každý členský stát sdělí Komisi seznam případů, ve kterých byl použit čl. 899 odst. 2 a ve kterých částka vrácená nebo prominutá hospodářskému subjektu za jednu nebo více dovozních nebo vývozních operací v důsledku jediné zvláštní situace přesahuje 50000 EUR, se stručným shrnutím každého případu. Toto sdělení se předává během prvního a třetího čtvrtletí každého roku a obsahuje všechny případy za předchozí pololetí, u nichž bylo rozhodnuto o vrácení nebo prominutí cla."
          6. Články 905 a 906 se nahrazují tímto:
          "Článek 905
          1. Je-li z odůvodnění žádosti o vrácení nebo prominutí cla podle čl. 239 odst. 2 kodexu možno usuzovat, že se jedná o zvláštní situaci, která vznikla na základě okolností, jejichž vznik nelze přičítat podvodnému jednání ani hrubé nedbalosti zúčastněné osoby, předloží členský stát, o jehož rozhodující celní orgán se jedná, věc Komisi k vyřízení postupem podle článků 906 až 909, pokud
          - se celní orgán domnívá, že zvláštní situace nastala v důsledku toho, že Komise nesplnila své povinnosti,
          - okolnosti případu souvisejí s výsledky šetření Společenství prováděného podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 nebo podle jakýchkoliv jiných právních předpisů Společenství nebo dohod, které Společenství uzavřelo s některými zeměmi nebo skupinami zemí, obsahujících ustanovení o provádění takových šetření Společenství, nebo
          - pokud dotyčná částka zúčastněné osoby za jednu nebo více dovozních nebo vývozních operací v důsledku jediné zvláštní situace činí nejméně 500000 EUR.
          Pojem "zúčastněná osoba" se vykládá stejně jako v článku 899.
          2. Případy uvedené v odstavci 1 se nepředávají, pokud
          - Komise již přijala rozhodnutí postupem podle článků 906 až 909 v případech srovnatelné faktické a právní povahy,
          - Komise se již případem srovnatelné faktické a právní povahy zabývá.
          3. Spis předaný Komisi musí obsahovat všechny skutečnosti nezbytné pro úplné prozkoumání věci. Musí obsahovat podrobné hodnocení týkající se chování dotyčného hospodářského subjektu, jeho odborných zkušeností, dobré víry a pečlivosti, jež prokázal. K tomuto hodnocení se přiloží veškeré skutečnosti, které mohou prokázat, že hospodářský subjekt jednal v dobré víře. Spis musí též obsahovat prohlášení, které žadatel o vrácení nebo prominutí cla podepsal a ve kterém potvrzuje, že spis četl a že buď nehodlá nic doplnit, nebo že uvádí všechny doplňující údaje, které by podle jeho názoru do spisu měly být zahrnuty.
          4. Komise neprodleně potvrdí zúčastněnému členskému státu obdržení spisu.
          5. Jestliže se zjistí, že informace poskytnuté členským státem nepostačují Komisi k tomu, aby mohla rozhodnout na základě plné znalosti předložené věci, může požádat tento členský stát nebo jakýkoli jiný stát o poskytnutí doplňujících informací.
          6. Komise vrátí spis celnímu orgánu a má se za to, že postup uvedený v článcích 906 až 909 nebyl nikdy zahájen, pokud nastane jedna z těchto situací:
          - ze spisu vyplývá, že existuje neshoda mezi celním orgánem, který spis předložil, a osobou, která podepsala prohlášení uvedené v odstavci 3, týkající se skutkové podstaty situace,
          - spis je zjevně neúplný, protože neobsahuje žádnou informaci, která by odůvodňovala posouzení spisu ze strany Komise,
          - podle odstavců 1 a 2 by spis neměl být předán,
          - nebyla zjištěna existence celního dluhu,
          - během zkoumání spisu předložil celní orgán Komisi nové údaje týkající se spisu, jejichž povaha podstatně mění skutkovou podstatu spisu nebo jeho právní hodnocení.
          Článek 906
          Do 15 dnů od obdržení spisu podle čl. 905 odst. 3 zašle Komise členským státům jeho kopii.
          Projednání věci se co nejdříve zařadí na pořad jednání odborné skupiny uvedené v článku 907."
          7. Články 907 a 908 se nahrazují tímto:
          "Článek 907
          Po konzultaci s odbornou skupinou složenou ze zástupců všech členských států, která se sejde v rámci výboru k projednání dané věci, Komise rozhodne, zda zkoumaná situace umožňuje vrátit nebo prominout clo.
          Toto rozhodnutí musí být přijato do devíti měsíců ode dne, kdy Komise věc obdrží podle čl. 905 odst. 3. Pokud však spis neobsahuje prohlášení nebo podrobné hodnocení týkající se chování hospodářského subjektu podle čl. 905 odst. 3, začíná devítiměsíční lhůta běžet až ode dne, kdy Komise tyto dokumenty obdrží. Komise o tom uvědomí celní orgán a žadatele o vrácení nebo prominutí cla.
          Pokud Komise k rozhodnutí považuje za nezbytné vyžádat si od zúčastněného členského státu doplňující informace, prodlužuje se tato devítiměsíční lhůta o dobu, která uplyne ode dne, kdy Komise odešle žádost o poskytnutí doplňujících informací, do dne, kdy je obdrží. Komise o prodloužení lhůty uvědomí žadatele o vrácení nebo prominutí cla.
          Pokud Komise sama provádí šetření, aby mohla rozhodnout, prodlužuje se devítiměsíční lhůta o dobu nezbytnou pro dokončení šetření. Toto prodloužení nesmí být delší než devět měsíců. O datech zahájení a ukončení šetření uvědomí Komise celní orgán a žadatele o vrácení nebo prominutí cla.
          Pokud Komise sdělila žadateli o vrácení nebo prominutí cla své námitky v souladu s článkem 906a, prodlužuje se devítiměsíční lhůta o jeden měsíc.
          Článek 908
          1. Rozhodnutí uvedené v článku 907 se zúčastněnému členskému státu oznámí co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce po uplynutí lhůty stanovené ve zmíněném článku.
          Komise uvědomí členské státy o rozhodnutích, která přijala, aby pomohla celním orgánům v rozhodování v situacích srovnatelné faktické a právní povahy.
          2. Rozhodující orgán rozhodne o žádosti na základě rozhodnutí Komise oznámeného podle odstavce 1.
          3. Pokud rozhodnutí podle v článku 907 stanoví, že zkoumaná zvláštní situace zakládá dostatečný důvod k vrácení nebo prominutí cla, může Komise určit podmínky, za kterých mohou členské státy v případech srovnatelné faktické a právní povahy clo vracet nebo promíjet."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 1 se použije ode dne 1. srpna 2003 na všechny případy, které nebyly předloženy Komisi k rozhodnutí před tímto datem.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. července 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.
          [3] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
          [4] Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 134, 29.5.2003, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [8] Úř. věst L 82, 22.3.1997, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.