Nařízení Komise (ES) č. 1343/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se pozastavuje na další období šesti měsíců, pokud jde o cukr kódů KN 1701 a 1702 dovezený ze Srbska a Černé hory, režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1343/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1343/2003
          ze dne 23. července 2003,
          kterým se pozastavuje na další období šesti měsíců, pokud jde o cukr kódů KN 1701 a 1702 dovezený ze Srbska a Černé hory, režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 607/2003 [2], a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 764/2003 [3] pozastavilo na období tří měsíců preferenční režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 pro cukr kódů KN 1701 a 1702 dovážený ze Srbska a Černé hory.
          (2) Základem pro toto rozhodnutí byla zjištění získaná v Srbsku a v Černé Hoře, podle kterých systém osvědčení a kontrol preferenčního původu cukru kódů KN 1701 a 1702 nedovolil příslušným orgánům této zvýhodněné země ověřit status původu zboží a poskytnout správní spolupráci, jak je požadováno pro ověření důkazu původu.
          (3) O opatření týkajícím se pozastavení bylo následně rozhodnuto podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 2007/2000.
          (4) Ustanovení čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2007/2000 stanoví, že na konci doby pozastavení rozhodne Komise buď zrušit, nebo rozšířit opatření týkající se pozastavení.
          (5) Navzdory pokračujícím snahám úřadů v Srbsku a Černé hoře nedošlo, co se týče situace v Srbsku a Černé hoře s ohledem na nedostatky nalezené v jejich systému osvědčování a kontroly preferenčního původu cukru, k žádné významné změně. Navíc bude třeba určitého času, než se situace vrátí k normálu.
          (6) Komise se proto domnívá, že by opatření týkající se pozastavení podle čl. 12 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 mělo být prodlouženo na další období šesti měsíců, pokud jde o cukr kódů KN 1701 a 1702 prohlášený za pocházející ze Srbska a Černé hory.
          (7) Výbor pro celní kodex byl o těchto závěrech informován,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Preferenční režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 pro cukr kódů KN 1701 a 1702 dovezený ze Srbska a Černé hory se pozastavuje na další období šesti měsíců.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 8. srpna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. července 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 86, 3.4.2003, s. 18.
          [3] Úř. věst. L 109, 1.5.2003, s. 13.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.