Nařízení Komise (ES) č. 1350/2003 ze dne 30. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, pokud jde o výrobu bramborového škrobu v hospodářském roce 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1350/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1350/2003
          ze dne 30. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, pokud jde o výrobu bramborového škrobu v hospodářském roce 2003/04
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 [2], a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 962/2002 [4], a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Částky stanovené pro hospodářský rok 2001/2002 nařízením (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a platbu pro producenta, a nařízením (ES) č. 1868/94, pokud jde o prémii pro podniky vyrábějící bramborový škrob, zůstávají pro hospodářské roky 2002/03 a 2003/04 nezměněny.
          (2) Příloha II nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1425/2002 [6], stanoví minimální cenu, prémii pro podnik vyrábějící bramborový škrob a platbu, která má být vyplacena producentovi podle obsahu škrobu v bramborách a podle hmotnosti 5050 g brambor pod vodou, až do hospodářského roku 2002/03. Uvedená příloha II by proto měla být pozměněna, aby ji bylo možné použít pro hospodářský rok 2003/04 na základě stejných částek jako pro hospodářské roky 2001/02 a 2002/03.
          (3) Pro zajištění kontinuity hospodářských roků musí být opatření tohoto nařízení použitelná ode dne 1. července 2003.
          (4) Nařízení (ES) č. 97/95 musí být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze II nařízení (ES) č. 97/95 se název "Část B: hospodářské roky 2001/02 a 2002/03" nahrazuje názvem "Část B: hospodářské roky 2001/02, 2002/03 a 2003/04".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 149, 7.6.2002, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 16, 24.1.1995, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.