Nařízení Komise (ES) č. 1358/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízeníText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1358/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1358/2003
          ze dne 31. července 2003,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek, a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 10 nařízení (ES) č. 437/2003 by Komise měla stanovit opatření k provedení uvedeného nařízení.
          (2) Je nezbytné vypracovat seznam letišť Společenství, kromě letišť s pouze příležitostnou obchodní dopravou, a stanovených odchylek.
          (3) Je nezbytné dostatečně podrobně stanovit formát pro přenos dat, aby se zajistilo rychlé a hospodárné zpracování těchto dat.
          (4) Je třeba navrhnout způsoby šíření a zveřejňování statistických výsledků.
          (5) V souladu s čl. 10 první odrážkou nařízení (ES) č. 437/2003 by Komise měla rovněž upravit specifikace v přílohách uvedeného nařízení.
          (6) Je třeba upravit strukturu záznamu údajů pro předávání dat, kódy a definice stanovené v přílohách I a II nařízení (ES) č. 437/2003.
          (7) Nařízení (ES) č. 437/2003 by proto mělo být změněno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím 89/382/EHS/Euratom [2],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely čl. 3 odst. 2, 4 a 5 nařízení (ES) 437/2003 se použije seznam letišť Společenství, kromě letišť s pouze příležitostnou obchodní dopravou, a odchylky, které jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Pro účely článku 7 nařízení (ES) č. 437/2003 se výsledky předávají podle popisu datových souborů a přenosového média obsaženého příloha II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Pro účely čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 437/2003 šíří a zveřejňuje Komise všechny údaje na jakémkoliv médiu a v jakékoliv struktuře, kromě údajů prohlášených členskými státy za důvěrné.
          Článek 4
          Přílohy I a II nařízení (ES) č. 437/2003 se nahrazují přílohou III tohoto nařízení.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. července 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          KATEGORIE LETIŠŤ, SEZNAMY LETIŠŤ SPOLEČENSTVÍ A ODCHYLKY
          I. Zohledněné kategorie a sledovaná období
          Čtyři kategorie letišť Společenství jsou definovány takto:
          - kategorie 0: Letiště s méně než 15000 cestujícími v přepočtených jednotkách za rok se považují za letiště s pouze "příležitostnou obchodní dopravou" a podle čl. 3 odst. 3, nemají tedy povinnost podávat zprávy,
          - kategorie 1: Letiště s 15000 až 150000 cestujícími v přepočtených jednotkách za rok předávají pouze tabulku C1,
          - kategorie 2: Letiště s více než 150000 cestujícími v přepočtených jednotkách za rok a méně než 1500000 cestujícími v přepočtených jednotkách za rok předávají všechny tabulky uvedené v příloze I, ale podle podmínek čl. 3 odst. 4 mohou uplatňovat úplné nebo částečné odchylky do roku 2003, 2004 nebo 2005,
          - kategorie 3: Letiště s 1500000 nebo více cestujícími v přepočtených jednotkách za rok předávají všechny tabulky uvedené v příloze I, ale podle podmínek čl. 3 odst. 5 mohou využít úplné nebo částečné odchylky v tabulce B1 pouze v roce 2003.
          Pro účely definování kategorie letišť v roce N je sledovaným rokem pro výpočet cestujících v přepočtených jednotkách:
          - pro kategorie letišť 0, 1 a 2: rok N-2,
          - pro kategorie letišť 3: rok N (kromě tabulek za rok 2003, kde se zohledňují cestující v přepočtených jednotkách za rok 2001 a tabulek za rok 2004, kde se zohledňují cestující v přepočtených jednotkách za rok 2003).
          Letiště, u nichž se v letech N-2 a N-1 počet cestujících v přepočtených jednotkách snížil, mohou pro své klasifikace použít rok N-1 jako sledovaný rok.
          II. Povolené odchylky
          Souhrnná tabulka členěná podle roku vykazování a podle kategorie velikosti letišť Společenství
          Letiště kategorie | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 |
          (0)Méně než 15000 cestujících v přepočtených jednotkách | Nevykazuje se | Nevykazuje se | Nevykazuje se |
          (1)15000 až 150000 cestujících v přepočtených jednotkách | C1 (možná odchylka) | C1 (možná odchylka) | C1 (možná odchylka) |
          (2)Více než 150000 a méně než 1500000 cestujících v přepočtených jednotkách | A1 (možná odchylka) B1 (možná odchylka) C1 (možná odchylka) | A1 (možná odchylka) B1 (možná odchylka) C1 (možná odchylka) | A1 (možná odchylka) B1 (možná odchylka) C1 (možná odchylka) |
          (3)1500000 nebo více cestujících v přepočtených jednotkách | A1 (žádné odchylky) B1 (možná odchylka) C1 (žádné odchylky) | A1 (žádné odchylky) B1 (žádné odchylky) C1 (žádné odchylky) | A1 (žádné odchylky) B1 (žádné odchylky) C1 (žádné odchylky) |
          Odchylky mohou být částečné nebo úplné.
          Částečné odchylky lze udělit pouze pro tato pole: "informace o leteckém dopravci" a "nabízená kapacita letadla".
          V případě udělení částečné odchylky pro tato pole se vykazuje "neznámý kód" místo předpokládaného kódu (pro pole "nabízená kapacita letadla" je použitelným neznámým kódem "999999999999").
          Pokud byla udělena odchylka pro nějaké letiště v roce N a toto letiště změní v roce N kategorii, potom odchylka pro uvedený rok už neplatí.
          III. Seznam letišť Společenství a odchylek
          Letiště Společenství s pouze příležitostnou obchodní dopravou (kategorie 0) nemají povinnost vykazovat údaje. Jsou proto z těchto seznamů vyloučena.
          Letiště kategorie 1 jsou v těchto seznamech uvedena kurzívou.
          Letiště kategorie 2 jsou v těchto seznamech uvedena normálními písmeny.
          Letiště kategorie 3 jsou v těchto seznamech uvedena tučnými písmeny.
          Letiště kategorie 3, která mají udělenu odchylku pro tabulku B1 a rok 2003, jsou označena symbolem X ve sloupci (4) v případě úplné odchylky a symbolem P ve sloupci (4) v případě částečné odchylky.
          Letiště kategorie 2, která mají udělenu odchylku pro tabulku A1 a/nebo B1 do roku N (rok 2003, 2004 nebo 2005), jsou označena symbolem "rok N" ve sloupci (5.1) a/nebo (5.2). V případě udělení jenom částečné odchylky je za rokem uvedeno písmeno "P".
          Letiště kategorie 1 nebo 2, která mají udělenu odchylku pro tabulku C1 do roku N (rok 2003, 2004 nebo 2005), jsou označena symbolem "rok N" ve sloupci (5.3). V případě udělení jenom částečné odchylky je za rokem uvedeno písmeno "P".
          Podrobnosti o případných částečných odchylkách jsou uvedeny pod tabulkami.
          Belgie: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          EBAW | Antwerpen/Deurne | 2 | 2005 | 2005 | 2005 |
          EBBR | Bruxelles/National | 3 | | | | |
          EBCI | Charleroi/Brussels South | 2 | | 2005 | 2005 | 2005 |
          EBLG | Liège/Bierset | 2 | | 2005 | 2005 | 2005 |
          EBOS | Oostende | 1 | | | | 2005 |
          Dánsko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          Pro pole "nabízená kapacita letadla" (tabulka A1) jsou použitelné částečné odchylky.
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          EKAH | Århus | 2 | 2003 | 2004 | |
          EKBI | Billund | 3 | X | | | |
          EKCH | Copenhagen Kastrup | 3 | X | | | |
          EKEB | Esbjerg | 2 | | 2003P | 2003 | |
          EKKA | Karup | 2 | | 2003P | 2004 | |
          EKRK | Copenhagen Roskilde | 1 | | | | 2004 |
          EKRN | Bornholm | 2 | | 2003P | | |
          EKSB | Sønderborg | 1 | | | | |
          EKYT | Aalborg | 2 | | 2003 | 2004 | |
          Německo: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          EDDB | Berlin-Schönefeld | 3 | | | |
          EDDC | Dresden | 3 | | | | |
          EDDE | Erfurt | 2 | | | | |
          EDDF | Frankfurt/Main | 3 | | | | |
          EDDG | Münster/Osnabrück | 3 | | | | |
          EDDH | Hamburg | 3 | | | | |
          EDDI | Berlin-Tempelhof | 2 | | | | |
          EDDK | Köln/Bonn | 3 | | | | |
          EDDL | Düsseldorf | 3 | | | | |
          EDDM | München | 3 | | | | |
          EDDN | Nürnberg | 3 | | | | |
          EDDP | Leipzig/Halle | 3 | | | | |
          EDDR | Saarbrücken | 2 | | | | |
          EDDS | Stuttgart | 3 | | | | |
          EDDT | Berlin-Tegel | 3 | | | | |
          EDDV | Hannover | 3 | | | | |
          EDDW | Bremen | 3 | | | | |
          EDFH | Hahn | 2 | | 2003 | 2003 | |
          EDFM | Mannheim | 1 | | | | |
          EDHK | Kiel | 1 | | | | |
          EDHL | Lübeck | 2 | | 2004 | 2004 | |
          EDLN | Mönchengladbach | 1 | | | | |
          EDLP | Paderborn/Lippstadt | 2 | | 2003 | 2003 | |
          EDLW | Dortmund | 2 | | 2003 | 2003 | |
          EDMA | Augsburg | 2 | | 2004 | 2004 | |
          EDNY | Friedrichshafen | 2 | | 2004 | 2004 | |
          EDOG | Gransee | 1 | | | | |
          EDOR | Rostock-Laage | 1 | | | | |
          EDQM | Hof/Plauen | 1 | | | | |
          EDTK | Karlsruhe | 2 | | 2004 | 2004 | |
          EDVE | Braunschweig | 1 | | | | |
          EDVK | Kassel | 1 | | | | |
          EDWG | Wangerooge | 1 | | | | |
          EDWJ | Juist | 1 | | | | |
          EDWS | Norddeich | 1 | | | | |
          EDXP | Harle | 1 | | | | |
          EDXW | Sylt/Westerland | 1 | | | | |
          ETNU | Neubrandenburg | 1 | | | | |
          Řecko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          LGAL | Alexandroupolis | 2 | | | |
          LGAT | Athens | 3 | | | | |
          LGBL | N. Anchialos | 1 | | | | |
          LGHI | Chios | 2 | | | | |
          LGIK | Ikaria | 1 | | | | |
          LGIO | Ioannina | 1 | | | | |
          LGIR | Irakleion | 3 | | | | |
          LGKF | Kefallinia | 2 | | | | |
          LGKL | Kalamata | 1 | | | | |
          LGKO | Kos | 3 | | | | |
          LGKP | Karpathos | 1 | | | | |
          LGKR | Kerkyra | 3 | | | | |
          LGKV | Kavala | 2 | | | | |
          LGLM | Limnos | 1 | | | | |
          LGMK | Mykonos | 2 | | | | |
          LGMT | Mytilini | 2 | | | | |
          LGNX | Naxos | 1 | | | | |
          LGPZ | Aktio | 2 | | | | |
          LGRP | Rodos | 3 | | | | |
          LGRX | Araxos | 1 | | | | |
          LGSA | Chania | 2 | | | | |
          LGSO | Syros | 1 | | | | |
          LGSK | Skiathos | 2 | | | | |
          LGSM | Samos | 2 | | | | |
          LGSR | Santorini | 2 | | | | |
          LGTS | Thessaloniki | 3 | | | | |
          LGZA | Zakynthos | 2 | | | | |
          Španělsko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          GCFV | Puerto del Rosario/Fuerteventura | 3 | | | |
          GCGM | Gomera España | 1 | | | | |
          GCHI | Hierro | 1 | | | | |
          GCLA | Santa Cruz de La Palma | 2 | | | | |
          GCLP | Las Palmas/Gran Canaria | 3 | | | | |
          GCRR | Arrecife/Lanzarote | 3 | | | | |
          GCTS | Tenerife Sur - Reina Sofía | 3 | | | | |
          GCXO | Tenerife Norte | 3 | | | | |
          GEML | Melilla | 2 | | | | |
          LEAL | Alicante | 3 | | | | |
          LEAM | Almería | 2 | | | | |
          LEAS | Avilés/Asturias | 2 | | | | |
          LEBB | Bilbao | 3 | | | | |
          LEBL | Barcelona | 3 | | | | |
          LEBZ | Badajoz/Talavera la Real | 1 | | | | |
          LECO | A Coruña | 2 | | | | |
          LEGE | Girona/Costa Brava | 2 | | | | |
          LEGR | Granada | 2 | | | | |
          LEIB | Eivissa (Ibiza) | 3 | | | | |
          LEJR | Jerez | 2 | | | | |
          LELC | Murcia-San Javier | 2 | | | | |
          LELN | León | 1 | | | | |
          LEMD | Madrid/Barajas | 3 | | | | |
          LEMG | Málaga | 3 | | | | |
          LEMH | Menorca/Maó (Mahón) | 3 | | | | |
          LEPA | Palma de Mallorca | 3 | | | | |
          LEPP | Pamplona | 2 | | | | |
          LERS | Reus | 2 | | | | |
          LESA | Salamanca | 1 | | | | |
          LESO | San Sebastián | 2 | | | | |
          LEST | Santiago | 2 | | | | |
          LEVC | Valencia | 3 | | | | |
          LEVD | Valladolid | 2 | | | | |
          LEVT | Vitoria | 2 | | | | |
          LEVX | Vigo | 2 | | | | |
          LEXJ | Santander | 2 | | | | |
          LEZG | Zaragoza | 2 | | | | |
          LEZL | Sevilla | 3 | | | | |
          Francie: Seznam letišť Společenství a odchylek
          Pro pole "nabízená kapacita letadla" (tabulka A1) jsou použitelné částečné odchylky.
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          FMEE | St Denis Roland Garros | 3 | | | |
          LFBA | Agen La Garenne | 1 | | | | |
          LFBD | Bordeaux Merignac | 3 | | | | |
          LFBE | Bergerac Roumanière | 1 | | | | |
          LFBH | La Rochelle Île de Ré | 1 | | | | |
          LFBI | Poitiers Biard | 1 | | | | |
          LFBL | Limoges | 1 | | | | |
          LFBO | Toulouse Blagnac | 3 | | | | |
          LFBP | Pau Pyrénées | 2 | | 2005P | | |
          LFBT | Tarbes Lourdes Pyrénées | 2 | | 2005P | | |
          LFBV | Brive Laroche | 1 | | | | |
          LFBX | Périgueux | 1 | | | | |
          LFBZ | Biarritz-Bayonne - Anglet | 2 | | 2005P | | |
          LFCK | Castres Mazamet | 1 | | | | |
          LFCR | Rodez Marcillac | 1 | | | | |
          LFJL | Metz Nancy Lorraine | 2 | | 2005P | | |
          LFKB | Bastia Poretta | 2 | | 2005P | | |
          LFKC | Calvi Sainte Catherine | 2 | | 2005P | | |
          LFKF | Figari Sud Corse | 2 | | 2005P | | |
          LFKJ | Ajaccio Campo dell'oro | 2 | | 2005P | | |
          LFLB | Chambéry - Aix Les Bains | 1 | | | | |
          LFLC | Clermont Ferrand Auvergne | 2 | | 2005P | | |
          LFLL | Lyon St Exupéry | 3 | | | | |
          LFLP | Annecy Meythet | 1 | | | | |
          LFLS | Grenoble St Geoirs | 2 | | 2005P | | |
          LFLW | Aurillac Tronquières | 1 | | | | |
          LFMH | St Étienne Bouthéon | 1 | | | | |
          LFMK | Carcassonne | 2 | | 2005P | | |
          LFML | Marseille Provence | 3 | | | | |
          LFMN | Nice Côte d'Azur | 3 | | | | |
          LFMP | Perpignan Rivesaltes | 2 | | 2005P | | |
          LFMT | Montpellier Méditerranée | 3 | | | | |
          LFMU | Béziers Vias | 1 | | | | |
          LFMV | Avignon Caumont | 1 | | | | |
          LFOB | Beauvais Tille | 2 | | 2005P | | |
          LFOH | La Havre Octeville | 1 | | | | |
          LFOK | Châlons Vatry | 1 | | | | |
          LFOP | Rouen Vallée de Seine | 1 | | | | |
          LFPG | Paris Charles De Gaulle | 3 | | | | |
          LFPO | Paris Orly | 3 | | | | |
          LFQQ | Lille Lesquin | 2 | | 2005P | | |
          LFRB | Brest Guipavas | 2 | | 2005P | | |
          LFRD | Dinard Pleurtuit | 1 | | | | |
          LFRH | Lorient | 2 | | 2005P | | |
          LFRK | Caen Carpiquet | 1 | | | | |
          LFRN | Rennes St Jacques | 2 | | 2005P | | |
          LFRO | Lannion Servel | 1 | | | | |
          LFRQ | Quimper Pluguffan | 1 | | | | |
          LFRS | Nantes Atlantique | 3 | | | | |
          LFSB | Bâle Mulhouse | 3 | | | | |
          LFSD | Dijon Bourgogne | 1 | | | | |
          LFST | Strasbourg | 3 | | | | |
          LFTH | Toulon - Hyères | 2 | | 2005P | | |
          LFTW | Nîmes Arles Camargue | 2 | | 2005P | | |
          SOCA | Cayenne Rochambeau | 2 | | 2005P | | |
          TFFF | Fort de France | 3 | | | | |
          TFFG | St Martin Grand Case | 1 | | | | |
          TFFJ | St Barthélemy | 2 | | 2005P | | |
          TFFR | Pointe à Pitre | 3 | | | | |
          Irsko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          Pro pole "informace o leteckém dopravci" jsou použitelné částečné odchylky.
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          EICA | Connemara Regional Airport | 1 | | | |
          EICK | Cork | 3 | | | | |
          EICM | Galway | 1 | | | | |
          EIDL | Donegal | 1 | | | | |
          EIDW | Dublin | 3 | | | | |
          EIIM | Inishmore | 1 | | | | |
          EIKN | Connaught Regional Airport | 2 | | 2005 | 2005 | 2005P |
          EIKY | Kerry | 2 | | 2005 | 2005 | 2005P |
          EINN | Shannon | 3 | | | | |
          EISG | Sligo Regional Airport | 1 | | | | |
          EIWF | Waterford | 1 | | | | |
          Itálie: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          LIBC | Crotone | 1 | | | |
          LIBD | Bari-Palese Macchie | 2 | | | | |
          LIBP | Pescara | 2 | | 2005 | 2005 | |
          LIBR | Brindisi-Casale | 2 | | | | |
          LICA | Lamezia Terme | 2 | | | 2005 | |
          LICC | Catania-Fontanarossa | 3 | | | | |
          LICD | Lampedusa | 1 | | | | |
          LICG | Pantelleria | 1 | | | | |
          LICJ | Palermo-Punta Raisi | 3 | | | | |
          LICR | Reggio di Calabria | 2 | | 2005 | 2005 | |
          LICT | Trapani-Birgi | 1 | | | | |
          LIEA | Alghero-Fertilia | 2 | | 2005 | 2005 | |
          LIEE | Cagliari-Elmas | 3 | | | | |
          LIEO | Olbia - Costa Smeralda | 2 | | | | |
          LIET | Arbatax di Tortoli | 1 | | | | |
          LIMC | Milano-Malpensa | 3 | | | | |
          LIME | Bergamo-Orio al Serio | 3 | | | | |
          LIMF | Torino-Caselle | 3 | | | | |
          LIMJ | Genova-Sestri | 2 | | 2005 | 2005 | |
          LIML | Milano-Linate | 3 | | | | |
          LIMP | Parma | 1 | | | | |
          LIPB | Bolzano | 1 | | | | |
          LIPE | Bologna-Borgo Panigale | 3 | | | | |
          LIPH | Treviso-Sant'Angelo | 2 | | 2003 | 2003 | |
          LIPK | Forlì | 1 | | | | |
          LIPO | Brescia-Montichiari | 2 | | | | |
          LIPQ | Trieste-Ronchi dei Legionari | 2 | | 2004 | 2004 | |
          LIPR | Rimini | 2 | | | | |
          LIPX | Verona-Villafranca | 3 | | | | |
          LIPY | Ancona-Falconara | 2 | | 2005 | 2005 | |
          LIPZ | Venezia-Tessera | 3 | | | | |
          LIRA | Roma-Ciampino | 2 | | | | |
          LIRF | Roma-Fiumicino | 3 | | | | |
          LIRN | Napoli-Capodichino | 3 | | | | |
          LIRP | Pisa-San Giusto | 2 | | 2005 | 2005 | |
          LIRQ | Firenze-Peretola | 2 | | | | |
          LIRZ | Perugia | 1 | | | | |
          Lucembursko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          ELLX | Luxembourg | 3 | X | | | |
          Nizozemsko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          Pro pole "nabízená kapacita letadla" a "informace o leteckém dopravci" jsou použitelné částečné odchylky.
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          EHAM | Amsterdam/Schiphol | 3 | P | | | |
          EHBK | Maastricht-Aachen | 2 | | 2005P | | 2005P |
          EHEH | Eindhoven/Welschap | 2 | | 2005P | | 2005P |
          EHGG | Eelde/Groningen | 1 | | | | |
          EHRD | Rotterdam/Zestienhoven | 2 | | 2005P | | 2005P |
          EHTE | Deventer/Teuge | 1 | | | | 2005 |
          EHTW | Enschede/Twenthe | 1 | | | | 2005 |
          Rakousko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          LOWG | Graz | 2 | | | |
          LOWI | Innsbruck | 2 | | | | |
          LOWK | Klagenfurt | 2 | | | | |
          LOWL | Linz | 2 | | | | |
          LOWS | Salzburg | 2 | | | | |
          LOWW | Wien/Schwechat | 3 | | | | |
          Portugalsko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          LPAZ | Santa Maria | 1 | | | |
          LPFL | Flores | 1 | | | | |
          LPFR | Faro | 3 | | | | |
          LPMA | Madeira/Madeira | 3 | | | | |
          LPHR | Horta | 2 | | | | |
          LPLA | Lajes | 2 | | | | |
          LPPD | Ponta Delgada | 2 | | | | |
          LPPI | Pico | 1 | | | | |
          LPPR | Porto | 3 | | | | |
          LPPS | Porto Santo | 2 | | | | |
          LPPT | Lisboa | 3 | | | | |
          Finsko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          EFHK | Helsinki-Vantaa | 3 | | | |
          EFIV | Ivalo | 1 | | | | |
          EFJO | Joensuu | 2 | | | | |
          EFJY | Jyväskylä | 2 | | | | |
          EFKE | Kemi-Tornio | 1 | | | | |
          EFKI | Kajaani | 1 | | | | |
          EFKK | Kruunupyy | 1 | | | | |
          EFKS | Kuusamo | 1 | | | | |
          EFKT | Kittilä | 2 | | | | |
          EFKU | Kuopio | 2 | | | | |
          EFLP | Lappeenranta | 1 | | | | |
          EFMA | Mariehamn | 1 | | | | |
          EFOU | Oulu | 2 | | | | |
          EFPO | Pori | 1 | | | | |
          EFRO | Rovaniemi | 2 | | | | |
          EFSA | Savonlinna | 1 | | | | |
          EFSI | Seinäjoki | 1 | | | | |
          EFTP | Tampere-Pirkkala | 2 | | | | |
          EFTU | Turku | 2 | | | | |
          EFVA | Vaasa | 2 | | | | |
          EFVR | Varkaus | 1 | | | | |
          Švédsko: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          ESDB | Ängelholm | 2 | | 2005 | |
          ESDF | Ronneby | 2 | | | 2005 | |
          ESGG | Göteborg-Landvetter | 3 | X | | | |
          ESGJ | Jönköping | 2 | | | 2005 | |
          ESGP | Göteborg/Säve | 1 | | | | 2005 |
          ESGT | Trollhättan/Vänersb | 1 | | | | 2005 |
          ESKN | Stockholm/Skavsta | 2 | | 2005 | 2005 | 2005 |
          ESMK | Kristianstad/Everöd | 2 | | 2005 | 2005 | 2005 |
          ESMO | Oskarshamn | 1 | | | | 2005 |
          ESMQ | Kalmar | 2 | | | 2005 | |
          ESMS | Malmö-Sturup | 3 | X | | | |
          ESMT | Halmstad | 1 | | | | |
          ESMX | Växjö/Kronoberg | 2 | | 2005 | 2005 | 2005 |
          ESNG | Gällivare | 1 | | | | 2005 |
          ESNK | Kramfors | 1 | | | | 2005 |
          ESNL | Lycksele | 1 | | | | 2005 |
          ESNN | Sundsvall-Härnösand | 2 | | | 2005 | |
          ESNO | Örnsköldsvik | 2 | | | 2005 | |
          ESNQ | Kiruna | 2 | | | 2005 | |
          ESNS | Skellefteå | 2 | | | 2005 | |
          ESNU | Umeå | 2 | | | 2005 | |
          ESNV | Vilhelmina | 1 | | | | 2005 |
          ESNX | Arvidsjaur | 1 | | | | 2005 |
          ESOE | Örebro | 2 | | 2005 | 2005 | 2005 |
          ESOK | Karlstad | 2 | | | 2005 | |
          ESOW | Stockholm/Västerås | 2 | | 2005 | 2005 | 2005 |
          ESPA | Luleå | 2 | | | 2005 | |
          ESPC | Östersund | 2 | | | 2005 | |
          ESSA | Stockholm-Arlanda | 3 | X | | | |
          ESSB | Stockholm-Bromma | 2 | | | 2005 | |
          ESSD | Borlänge | 1 | | | | 2005 |
          ESSL | Linköping/Saab | 1 | | | | 2005 |
          ESSP | Norrköping | 2 | | | 2005 | |
          ESSV | Visby | 2 | | | 2005 | |
          ESUD | Storuman | 1 | | | | 2005 |
          Spojené království: Seznam letišť Společenství a odchylek
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2003 | (4) Pouze kategorie letišť 3: žádost o odchylku pro tabulku B1 v roce 2003 | (5) Pouze letiště kategorie 1 a 2 U každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku ("…" nebo "2003" nebo "2004" nebo "2005") |
          (5.1) Tabulka A1 | (5.2) Tabulka B1 | (5.3) Tabulka C1 |
          EGAA | Belfast International | 3 | | | |
          EGAC | Belfast City | 2 | | | | |
          EGAE | Londonderry | 2 | | | | |
          EGBB | Birmingham | 3 | | | | |
          EGBE | Coventry | 1 | | | | |
          EGCC | Manchester | 3 | | | | |
          EGDG | Newquay | 1 | | | | 2004 |
          EGFF | Cardiff Wales | 3 | | | | |
          EGFH | Swansea | 1 | | | | 2004 |
          EGGD | Bristol | 3 | | | | |
          EGGP | Liverpool | 3 | | | | |
          EGGW | Luton | 3 | | | | |
          EGHC | Land's End | 1 | | | | |
          EGHD | Plymouth | 1 | | | | |
          EGHE | Isles of Scilly (St. Marys) | 1 | | | | |
          EGHH | Bournemouth | 2 | | | | |
          EGHI | Southampton | 2 | | | | |
          EGHK | Penzance Heliport | 1 | | | | |
          EGHT | Isles of Scilly (Tresco) | 1 | | | | |
          EGKK | Gatwick | 3 | | | | |
          EGLC | London City | 3 | | | | |
          EGLL | Heathrow | 3 | | | | |
          EGMH | Kent International | 2 | | | | |
          EGNH | Blackpool | 1 | | | | |
          EGNJ | Humberside | 2 | | | | |
          EGNM | Leeds Bradford | 3 | | | | |
          EGNT | Newcastle | 3 | | | | |
          EGNV | Teesside | 2 | | | | |
          EGNX | East Midlands | 3 | | | | |
          EGPA | Kirkwall | 1 | | | | |
          EGPB | Sumburgh | 1 | | | | |
          EGPC | Wick | 1 | | | | |
          EGPD | Aberdeen | 3 | | | | |
          EGPE | Inverness | 2 | | | | |
          EGPF | Glasgow | 3 | | | | |
          EGPH | Edinburgh | 3 | | | | |
          EGPI | Islay | 1 | | | | |
          EGPK | Prestwick | 3 | | | | |
          EGPL | Benbecula | 1 | | | | |
          EGPM | Scatsta | 2 | | | | |
          EGPN | Dundee | 1 | | | | |
          EGPO | Stornoway | 1 | | | | |
          EGSC | Cambridge | 1 | | | | |
          EGSH | Norwich | 2 | | | | |
          EGSS | Stansted | 3 | | | | |
          EGSY | Sheffield City | 1 | | | | |
          EGTE | Exeter | 2 | | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          POPIS DATOVÝCH SOUBORŮ A PŘENOSOVÉHO MÉDIA
          Pro přenos tabulek podle nařízení jsou přijatelné dva formáty slučitelné s elektronickou výměnou dat: "CSV" (Comma Separated Values) se středníkem (;) pro oddělování polí a GESMES-EDIFACT.
          Seznam a popis polí používaných v každé tabulce nařízení:
          Následující souhrnná tabulka uvádí pro každou poskytovanou tabulku nařízení (A1, B1 a C1) a pro každý záznam (řádek) seznam polí, která je třeba poskytnout. Ve sloupci souvisejícím s příslušnou tabulkou jsou vyznačeny dva typy polí:
          - "X": pole, která musí být v tabulce uvedena,
          - "" (mezera): pole, která se tabulky netýkají. Tato pole by se normálně neměla v tabulkách uvádět. V tomto případě jsou však rovněž přijatelná prázdná pole (dva oddělovače polí, mezi nimiž není žádný údaj).
          Formát a velikost polí
          Formát každého pole je buď numerický (n) nebo alfabetický (a) nebo alfanumerický (an).
          Velikost pole je buď pevná ("formát + číslo" - např.: "n4") nebo proměnlivá s maximálním počtem míst ("formát + ".." + maximální počet míst - např.: "n..12"").
          č. | Pole | Formát a velikost | Tabulky |
          A1 | B1 | C1 |
          1 | Identifikace tabulky | an2 | X | X | X |
          2 | Vykazující země | a2 | X | X | X |
          3 | Sledovaný rok | n2 | X | X | X |
          4 | Sledované období | an2 | X | X | X |
          5 | Vykazující letiště | an4 | X | X | X |
          6 | Partnerské letiště | an4 | X | X | |
          7 | Přílet/odlet | n1 | X | X | |
          8 | Pravidelné/nepravidelné lety | n1 | X | X | |
          9 | Let určený k přepravě cestujících/let určený pouze k přepravě zboží a poštovních zásilek | n1 | X | X | |
          10 | Informace o leteckém dopravci | a3 | X | X | X |
          11 | Typ letadla | an..4 | X | | |
          12 | Cestující | n..12 | X | X | X |
          13 | Cestující v přímém tranzitu | n..12 | | | X |
          14 | Zboží a poštovní zásilky | n..12 | X | X | X |
          15 | Počet obchodních letů (tabulka "A1")/Celkový počet pohybů letadel u obchodních letů | n..12 | X | | X |
          16 | Celkový počet pohybů letadel | n..12 | | | X |
          17 | Nabízená kapacita letadla | n..12 | X | | |
          Jedna tabulka (za jedno období) má odpovídat jednomu soubor (nebo "zásilka") předanému Eurostatu.
          Každý soubor (tabulka) je pojmenován v souladu s tímto vzorem: "CCYYPPTT.csv" (pro formát cvs) nebo "CCYYPPTT.ges" (pro formát gesmes), kde "CC" je kód země (ISO alpha 2), "YY" je rok, "PP" je období (AN, Q1..Q4 nebo 01..12) a "TT" označuje tabulku ("A1", "B1" nebo "C1").
          V případě komprimovaného souboru se používá přípona "zip" místo "csv" nebo "ges".
          Přenosové médium musí být slučitelné s automatickým monitorováním a zpracováním dat v Eurostatu.
          Upřednostňují se nástroje slučitelné s elektronickou výměnou dat. V přechodném období by se však mohly použít "Pre-EDI" nástroje jakož i strukturovaná elektronická pošta posílaná na adresu stanovenou Eurostatem.
          Použije-li se strukturovaná elektronická pošta:
          - pole pro předmět elektronické pošty by mělo obsahovat název předávaného souboru (tabulky),
          - k elektronické poště by měl být přiložen soubor (tabulka); (jako příloha se připouští pouze jeden soubor),
          - komentář k datům je možné uvést ve formě prostého textu ve zprávě elektronické pošty, ke které je tabulka přiložena (nepoužívá se formátovaný text).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Změny příloh nařízení (ES) č. 437/2003
          "
          PŘÍLOHA I
          STRUKTURA ZÁZNAMU ÚDAJŮ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT EUROSTATU
          Oblast vykazovaných dat je omezena pouze na civilní letectví.
          Lety pro účely státu a pozemní pohyby cestujících prostředky pozemní dopravy s číslem letu nebo při přepravě nákladu za použití leteckého nákladního listu jsou vyloučeny.
          A. Tabulka letového úseku (měsíční údaje [1])
          Údaje vykazované v této tabulce se vztahují pouze na obchodní lety.
          Formát datového souboru
          Prvek | Typ | Klasifikace | Jednotka |
          Tabulka | 2 písmena | "A1" | |
          Vykazující země | 2 písmena | (1) ICAO kód země | |
          Sledovaný rok | 2 číslice | Uveďte "yy" (2 poslední číslice roku) | |
          Sledované období | 2 písmena | (2) Explicitně (nebo Statra) | |
          Vykazující letiště | 4 písmena | (3) ICAO | |
          Následující/předchozí letiště | 4 písmena | (3) ICAO | |
          Přílet/odlet | 1 číslice | 1přílet2odlet | |
          Pravidelné/nepravidelné lety | 1 číslice | 1pravidelný2nepravidelný | |
          Let určený k přepravě cestujících/let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek | 1 číslice | 1let určený k přepravě cestujících2let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek | |
          Informace o leteckém dopravci | 3 písmena | (4) Informace o leteckém dopravci (dobrovolná) | |
          Typ letadla | 4 písmena | (5) ICAO | |
          Cestující na palubě | 12 číslic | | Cestující |
          Zboží a poštovní zásilky na palubě | 12 číslic | | Tuna |
          Obchodní lety | 12 číslic | | Počet letů |
          Nabízená kapacita letadla | 12 číslic | | Počet sedadel |
          B. Tabulka matice letů (měsíční údaje [2])
          Údaje vykazované v této tabulce se vztahují pouze na obchodní lety.
          Formát datového souboru
          Prvek | Typ | Klasifikace | Jednotka |
          Tabulka | 2 písmena | B1 | |
          Vykazující země | 2 písmena | (1) ICAO kód země | |
          Sledovaný rok | 2 číslice | Uveďte "yy" (2 poslední číslice roku) | |
          Sledované období | 2 písmena | (2) Explicitně (nebo Statra) | |
          Vykazující letiště | 4 písmena | (3) ICAO | |
          Počáteční/cílové letiště | 4 písmena | (3) ICAO | |
          Přílet/odlet | 1 číslice | 1přílet2odlet | |
          Pravidelné/nepravidelné lety | 1 číslice | 1pravidelný2nepravidelný | |
          Let určený k přepravě cestujících/let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek | 1 číslice | 1let určený k přepravě cestujících2let určený výhradně k přepravě zboží a poštovních zásilek | |
          Informace o leteckém dopravci | 3 písmena | (4) Informace o leteckém dopravci (dobrovolná) | |
          Cestující na palubě | 12 číslic | | Cestující |
          Zboží a poštovní zásilky naložená/vyložená | 12 číslic | | Tuna |
          C. Tabulka letišť (minimálně roční údaje)
          Údaje vykazované v této tabulce se týkají pouze obchodních letů, s odchylkou "celkového počtu pohybů letadel u obchodních letů", který se rovněž vztahuje na všechny obchodní letecké práce, a "celkového počtu pohybů letadel", který zahrnuje všechny pohyby letadel civilního letectví (kromě letů pro účely státu).
          Formát datového souboru
          Prvek | Typ | Klasifikace | Jednotka |
          Tabulka | 2 písmena | C1 | |
          Vykazující země | 2 písmena | (1) ICAO kód země | |
          Sledovaný rok | 2 číslice | Uveďte "yy" (2 poslední číslice roku) | |
          Sledované období | 2 písmena | (2) Explicitně (nebo Statra) | |
          Vykazující letiště | 4 písmena | (3) ICAO | |
          Informace o leteckém dopravci | 3 písmena | (4) Informace o leteckém dopravci | |
          Celkový počet cestujících | 12 číslic | | Cestující |
          Celkový počet cestujících v přímém tranzitu | 12 číslic | | Cestující |
          Celkové množství zboží a poštovních zásilek naložené/vyložené | 12 číslic | | Tuna |
          Celkový počet pohybů letadel u obchodních letů | 12 číslic | | Pohyby |
          Celkový počet pohybů letadel | 12 číslic | | Pohyby |
          [1] V roce 2003 je možné akceptovat čtvrtletní údaje.
          [2] V roce 2003 je možné akceptovat čtvrtletní údaje.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.