Nařízení Komise (ES) č. 1361/2003 ze dne 31. července 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 977/2003 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2003 do 30. června 2004)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1361/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1361/2003
          ze dne 31. července 2003,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 977/2003 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od 1. července 2003 do 30. června 2004)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 9 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 977/2003 [3] obsahuje chybu, kterou je třeba opravit.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 9 nařízení (ES) č. 977/2003 se odstavec 6 opravuje takto:
          "6. Pro účely tohoto článku se použijí články 4 až 8. Dnem pro podání žádosti podle čl. 4 odst. 2 je však 27. únor 2007 a dnem pro sdělení podle čl. 4 odst. 5 je 5. březen 2004."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. července 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 141, 7.6.2003, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.