Nařízení Komise (ES) č. 1386/2003 ze dne 1. srpna 2003 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1386/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1386/2003
          ze dne 1. srpna 2003
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2176/2002 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 2658/87 je nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury. Tato pravidla se vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo k ní přidává další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2.
          (4) Je účelné, aby závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu tří měsíců v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], naposledy pozměněného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [4].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které vydaly celní orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu tří měsíců.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. srpna 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení Kód KN | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Digitální průtiskový stroj se scannerem pro digitalizaci a elektronické zpracování reprodukovaného textu a obrázků. Přístroj používá šablonu (matrici) tvořenou vrstvou rostlinných vláken s měkčeným povrchem pro vypalování dat pomocí tepelné hlavy. Vypálená matrice se posouvá do tiskařského válce a tam je fixována. Listy papíru, na něž se má tisknout, jsou tlačeny proti válci pomocí přítlačného válečku.Přístroj má vícerychlostní systém tisku (60, 80, 100 a 120 kopií za minutu). Je vybaven řídícím panelem obsahujícím displej s tekutými krystaly, automatickým třídičem, podavači papíru a zásobníkem na hotové kopie se stranovými vodícími lištami. Stroj pracuje jako samostatná jednotka, ale lze jej připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat. | 84721000 | 3Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8472 a 84721000. Výrobek je průtiskový stroj, který může pracovat samostatně. Proto je zařazení do čísla 8443, 8471 a 9009 vyloučeno. Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8472, bod 1. |
          2.Souprava na cvičení svalů dodávaná v plastovém přepravním pouzdru, složená z bateriemi poháněné elektronické jednotky s kabely, osmi elektrod a dvou nastavitelných pružných pásků.Elektrody jsou na lidském těle přidržovány pásky a pomocí kabelů jsou připojeny k elektronické jednotce. Elektrické impulsy jsou přenášeny prostřednictvím elektrod, které stimulují opakované stahy svalstva. Intenzitu impulsů lze zvyšovat nebo snižovat. | 85438995 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8543, 854389 a 85438995. Zařazení soupravy do čísla 9018 je vyloučeno, protože není určena k používání jako lékařský nástroj ani přístroj. Zařazení soupravy do čísla 9019 je vyloučeno, protože se neužívá k léčení nemocí svalů ani jako masážní přístroj. Zařazení soupravy do čísla 9506 je vyloučeno, protože není určena k tělesnému cvičení. |
          3.Nové kloubové vozidlo určené k provozu mimo silniční komunikace k přepravě dřeva na neupraveném povrchu a po lesních cestách.Nejvyšší technicky přípustná hmotnost vozidla činí 19,7 tun a nosnost činí 8,5 tun. Vozidlo se skládá z: čtyřkolové tahací jednotky s dieselovým motorem, kabiny řidiče a trvale připevněným hydraulickým jeřábem pro manipulaci s nákladem,čtyřkolové nákladní jednotky pro přepravu kmenů stromů, která je trvale připojena k tahací jednotce pomocí spřáhla.(Viz obrázek A) | 87042291 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8704, 870422 a 87042291. Vozidlo je určeno zejména pro přepravu zboží a nikoli k tažení nebo tlačení jiných strojů, vozidel nebo nákladů. Nesplňuje tedy podmínky poznámky 2 ke kapitole 87. Kromě toho nelze vozidlo považovat za motorové vozidlo pro zvláštní účely čísla 8705. |
          4.Nové čtyřkolové motorové vozidlo s pístovým zážehovým spalovacím motorem o obsahu válců 286 cm3, o celkové hmotnosti přibližně 620 kg a přibližných rozměrech 263 cm (délka) x 122 cm (šířka) x 122 cm (výška). Nosnost vozidla činí přibližně 364 kg. Rozměry otevřeného nákladního prostoru jsou 96 cm x 115 cm. Nejvyšší rychlost vozidla je 24,1 km/h.Vozidlo má otevřenou kabinu a sedadlo pro dvě osoby (včetně řidiče). Má sklopný nákladní prostor s výklopnými zadními dveřmi. (Viz fotografie B) | 87043191 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8704, 870431 a 87043191. Vozidlo je určeno zejména pro přepravu zboží a nikoli k tažení nebo tlačení jiných strojů, vozidel nebo nákladů. Nesplňuje tedy podmínky poznámky 2 ke kapitole 87. Vozidlo není určeno pro přepravu osob (číslo 8703) ani jako vozík s vlastním pohonem k přepravě zboží na krátké vzdálenosti (číslo 8709). |
          5.Čtyřkolové motorové vozidlo poháněné bateriovým elektrickým motorem (48 V), o celkové hmotnosti přibližně 620 kg a přibližných rozměrech 263 cm (délka) x 122 cm (šířka) x 122 cm (výška). Nosnost vozidla činí zhruba 364 kg. Rozměry otevřeného nákladního prostoru jsou 96 cm x 115 cm. Nejvyšší rychlost vozidla je 24,1 km/h.Vozidlo má otevřenou kabinu a sedadlo pro dvě osoby (včetně řidiče). Má sklopný nákladní prostor s výklopnými zadními dveřmi. (Viz fotografie B) | 87049000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8704 a 87049000. Vozidlo je určeno zejména pro přepravu zboží a nikoli k tažení nebo tlačení jiných strojů, vozidel nebo nákladů. Nesplňuje tedy podmínky poznámky 2 ke kapitole 87. Vozidlo není určeno pro přepravu osob (číslo 8703) ani jako vozík s vlastním pohonem k přepravě zboží na krátké vzdálenosti (číslo 8709). |
          6.Souprava kuchyňského náčiní malých rozměrů složená z dvou lžic (17 cm dlouhých), jedné obracečky (17 cm dlouhé) a dvou naběraček (8 a 11 cm dlouhých), vyrobených ze dřeva a zabalených v plastovém sáčku. | 95037000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech l 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9503 a 95037000. Zařazení soupravy do kapitoly 44 je vyloučeno na základě poznámky 1písm. p) k této kapitole. |
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.