Nařízení Komise (ES) č. 1387/2003 ze dne 1. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1387/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1387/2003
          ze dne 1. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1221/97 ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2070/98 [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2300/97 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1216/2002 [4] stanoví prováděcí pravidla k ročním národním programům stanoveným v nařízení (ES) č. 1221/97. Finanční příspěvek Společenství k těmto programům vychází z celkového počtu včelstev v jednotlivých členských státech uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 2300/97.
          (2) Ze sdělení členských států týkajících se aktualizace strukturálních údajů o situaci v odvětví v souladu s čl. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2300/97 vyplývá, že došlo ke změnám v počtu včelstev.
          (3) Nařízení (ES) č. 2300/97 je tudíž třeba náležitě změnit.
          (4) Vzhledem k tomu, že čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2300/97 stanoví jako konečné datum pro provedení opatření podle ročních programů 31. srpen, mělo by se toto nařízení použít počínaje hospodářským rokem 2003/2004.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 2300/97 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Poprvé se použije pro roční programy vztahující se na hospodářský rok 2003/2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 1.
          [2] Úř. věst. č. 265, 30.9.1998, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 319, 21.11.1997, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 4.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA I
          Členský stát | Počet včelstev |
          BE | 100000 |
          DK | 155000 |
          DE | 893000 |
          EL | 1380000 |
          ES | 2397840 |
          FR | 1150000 |
          IE | 20000 |
          IT | 1100000 |
          LU | 10213 |
          NL | 80000 |
          AT | 336139 |
          PT | 632500 |
          FI | 47000 |
          SE | 145000 |
          UK | 274000 |
          EU 15 | 8720692 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.