Nařízení Komise (ES) č. 1392/2003 ze dne 4. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1392/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1392/2003
          ze dne 4. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 500/2003 [4], stanoví, že se pro produkty, které v den přijetí vývozního prohlášení nemají řádnou a uspokojivou obchodní jakost, neposkytuje žádná vývozní náhrada. Má-li být zajištěno jednotné používání platné právní úpravy, je třeba v nařízení Komise (ES) č. 174/1999 [5] naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 833/2003 [6] stanovit, že pro poskytnutí náhrady pro produkty, které jsou uvedeny v článku 1 směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [7], naposledy pozměněné směrnicí 94/71/ES [8], a které jsou rovněž uvedeny v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999, musí být tyto produkty připraveny v souladu s požadavky uvedené směrnice a opatřeny označením zdravotní nezávadnosti, které tato směrnice vyžaduje.
          (2) Má-li se zabránit nepovolenému obchodování s cílem obejít tuto novou právní úpravu, je třeba stanovit, že produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a určené k použití jako krmivo musí být připraveny v souladu s požadavky směrnice 92/46/EHS a opatřeny označením zdravotní nezávadnosti stanovené touto směrnicí, pokud se pro tyto produkty žádá o náhradu.
          (3) Je třeba umožnit, aby byla přijata všechna opatření nezbytná pro zajištění označení produktů určených na vývoz s poskytnutím náhrady, aby se uskutečnil vývoz stávajících zásob a aby byly využity obaly, které nejsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti. Proto je nutné stanovit použitelnost tohoto nařízení ode dne 1. ledna 2004.
          (4) Nařízení (ES) č. 174/1999 je třeba z tohoto důvodu změnit.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (ES) č. 174/1999 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
          "4. Aby mohla být poskytnuta náhrada pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999, musí tyto produkty odpovídat ustanovením směrnice 92/46/EHS, zejména musí jít o produkty připravené ve schválené provozovně a splňující požadavky na označování zdravotní nezávadnosti stanovené v příloze C kapitole IV oddíle A uvedené směrnice."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 74. 20. 3. 2003, s. 19.
          [5] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8.
          [6] Úř. věst. L 120, 15.5.2003, s. 18.
          [7] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.