Nařízení Komise (ES) č. 1398/2003 ze dne 5. srpna 2003, kterým se pozměňuje příloha A směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala malého úlového brouka (Aethina tumida), roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), virus eboly a neštovice opicText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1398/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1398/2003
          ze dne 5. srpna 2003,
          kterým se pozměňuje příloha A směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala malého úlového brouka (Aethina tumida), roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), virus eboly a neštovice opic
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS [1], naposledy pozměněnou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 [2], a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) obchod se včelami a jejich dovoz do Společenství je upraven směrnicí 92/65/EHS. Směrnice 92/65/EHS stanoví některá pravidla pro zvířata a druhy vnímavé k chorobám povinným hlášením, které jsou uvedeny v příloze A této směrnice;
          (2) malý úlový brouk (Aethina tumida) je exotický parazit včely medonosné a čmeláka, který se rozšířil z Afriky do řady dalších třetích zemí, kde působí závažné problémy odvětví včelařství;
          (3) malý úlový brouk není uveden v seznamu Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) a údaje o jeho rozšíření ve třetích zemích nejsou k dispozici;
          (4) ve Společenství nebyly hlášeny žádné případy, avšak podle směrnice 92/65/EHS není malý úlový brouk povinný hlášením v Evropském společenství;
          (5) při zavlečení do Společenství by mohl mít malý úlový brouk zhoubné důsledky pro nákazový status včely medonosné, na odvětví včelařství a na produkci medu;
          (6) Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) je exotický parazitní roztoč včely medonosné, který se vyskytuje převážně v jihovýchodní Asii, ale při zavlečení do Společenství by mohl mít zhoubné důsledky pro nákazový status včely medonosné, pro odvětví včelařství a produkci medu;
          (7) Tropilaelaps je chorobou povinnou hlášením na seznamu Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat. Podle směrnice 92/65/EHS však není chorobou povinnou hlášením v Evropském společenství;
          (8) virus eboly a virus neštovic opic jsou občas hlášeny v některých třetích zemích. Ve Společenství byla proti ebole a neštovicím opic přijata opatření omezující dovoz, protože tyto zoonózy mohou postihovat některá zvířata nebo jimi mohou být přenášena. V zájmu přehlednosti a jasnosti je tedy třeba, aby byly tyto choroby povinné hlášením podle směrnice 92/65/EHS;
          (9) malého úlového brouka, Tropilaelaps spp., virus eboly a virus neštovic opic je tedy třeba doplnit na seznam chorob povinných hlášením uvedený v příloze A směrnice 92/65/EHS;
          (10) je tedy třeba odpovídajícím způsobem pozměnit směrnici 92/65/EHS;
          (11) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha A směrnice 92/65/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. srpna 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
          [2] Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha A směrnice 92/65/EHS se nahrazuje tímto:
          „PŘÍLOHA A
          Choroby povinné hlášením v rámci této směrnice
          Choroby | Primárně postižené řády/rody/druhy |
          Mor koní | Equidae |
          Africký mor prasat | Suidae a Tayassuidae |
          Influenza ptáků | Aves |
          Mor včelího plodu | Apis |
          Sněť slezinná | Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae a Hippopotamidae |
          Katarální horečka ovcí | Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae a Rhinocerotidae |
          Brucellosis abortus | Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae |
          Brucellosis melitensis | Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae |
          Brucellosis ovis | Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae a Antilocapridae |
          Brucellosis suis | Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a Tayassuidae |
          Klasický mor prasat | Suidae a Tayassuidae |
          Plicní nákaza skotu | Turovití (včetně zebu, buvolů, bizonů a jaků) |
          Ebola | Primáti |
          Slintavka a kulhavka | Artiodactylaa asijští sloni |
          Infekční nekróza krvetvorné tkáně | Salmonidae |
          Nodulární dermatitida | Bovidae a Giraffidae |
          Neštovice opic | Rodentia a primáti |
          Mycobacterium bovis | Mammalia, zejména Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae a Tragulidae |
          Newcastleská choroba | Aves |
          Mor malých přežvýkavců | Bovidae a Suidae |
          Enterovirová encefalomyelitida prasat | Suidae |
          Psittakóza (papouščí nemoc) | Psittaciformes |
          Vzteklina | Carnivora a Chiroptera |
          Horečka údolí Rift | Bovidae, druhy Camelus a Rhinocerotidae |
          Mor skotu | Artiodactyla |
          Malý úlový brouk (Aethina tumida) | Apis a Bombus |
          Neštovice ovcí a koz | Bovidae |
          Vezikulární choroba prasat | Suidae a Tayassuidae |
          Roztoč Tropilaelaps (Tropilaelapsspp.) | Apis |
          Vezikulární stomatitida | Artiodactyla a Equidae |
          TSE | Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.