Nařízení Komise (ES) č. 1401/2003 ze dne 6. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1401/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1401/2003
          ze dne 6. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 245/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 651/2002 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 7 odst. 1 druhá odrážka nařízení Komise (ES) č. 245/2001 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 651/2002, stanoví, že podpora pro zpracování lněných a konopných stonků se poskytuje pouze pro taková vlákna, která jsou vyrobena do 1. května následujícího po konci příslušného hospodářského roku. Podle čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení jsou podpora pro zpracování a případně doplňková podpora vypláceny členským státem, na jehož území byly lněné nebo konopné stonky sklizeny, a to do 1. srpna následujícího po uvedené lhůtě.
          (2) S ohledem na lhůtu, která je potřebná ke splnění administrativních formalit a kontrol před poskytnutím a konečným vyplacením podpor, je vhodné prodloužit uvedenou lhůtu, ve které mají členské státy vyplatit podporu. S cílem zajistit kontinuitu je nezbytné stanovit, že se toto opatření použije se zpětným účinkem od 1. srpna 2003.
          (3) Je proto vhodné změnit lhůtu, do které členské státy oznámí Komisi souhrnné informace o hospodářském roce.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro len a konopí,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 245/2001 se mění takto:
          1. v čl. 12 odst. 2 se datum "1. srpna" nahrazuje datem "15. října";
          2. v čl. 15 odst. 3 se datum "30. září" nahrazuje datem "15. prosince".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. srpna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16..
          [2] Úř. věst. L 101, 17.4.2002, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 35, 6.2.2001, s. 18.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.