Nařízení Komise (ES) č. 1408/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1408/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1408/2003
          ze dne 7. srpna 2003,
          kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých členských státech
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1038/2001 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 ze dne 22. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1035/2003 [4] stanoví podmínky udělování plateb na plochu pro některé plodiny na orné půdě. Podle čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2316/1999 musí plochy vyňaté z produkce zůstat vyňaté v období začínajícím nejpozději 15. ledna a končícím nejdříve 31. srpna, a není-li stanoveno jinak, nesmí se používat k zemědělské produkci, ani k jakémukoli výdělečnému účelu.
          (2) Klimatické podmínky v posledních měsících se v některých regionech Společenství vyznačovaly mimořádným suchem, což značně postihlo zásobování krmivy a způsobilo chovatelům hospodářských zvířat těžké ztráty příjmů, protože byli nuceni prodat svá zvířata, když nelze zajistit běžné krmivo.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 1360/2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých regionech Společenství [5], povoluje v těchto regionech využít půdu vyňatou z produkce pro výživu zvířat. Jelikož se však sucho rozšířilo i do jiných regionů Společenství, je žádoucí najít dodatečné místní zdroje krmiv pro výživu hospodářských zvířat do podzimu;
          (4) Za současných mimořádných klimatických podmínek je dostupnost krmiv stále naprosto nepředvídatelná, proto je třeba urychleně stanovit novou odchylku od nařízení (ES) č. 2316/1999, která dovolí postiženým členským státům stanovit podmínky a objektivní kriteria pro využití půdy vyňaté z produkce pro pěstování plodin pro účely výživy zvířat před uplynutím období vynětí z produkce. Současně musí být stanovena opatření, která zajistí dodržení nevýdělečného využívání této půdy.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2316/1999 mohou členské státy uvedené v příloze stanovit podmínky a objektivní kriteria, podle nichž je možné v regionech Společenství, které nejsou vyjmenovány v příloze nařízení (ES) č. 1360/2003, využít půdu vyňatou z produkce pro hospodářský rok 2003/2004 pro účely výživy zvířat.
          2. Dotyčné členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že bude dodržen nevýdělečný charakter využití půdy vyňaté z produkce uvedené v odstavci 1, a zvláště vyloučí plodiny sklizené na této půdě z režimu podpory produkce sušených krmiv podle nařízení Rady (ES) č. 603/95 [6].
          Článek 2
          Členské státy vyjmenované v příloze informují Komisi o opatřeních přijatých k provádění tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 18. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.
          [4] Úř. věst. L 150, 18.6.2003, s. 24.
          [5] Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 35.
          [6] Úř. věst. L 63, 21.3.1995, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Belgie
          Německo
          Španělsko
          Francie
          Itálie
          Lucembursko
          Rakousko
          Portugalsko.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.