Nařízení Komise (ES) č. 1410/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1410/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1410/2003
          ze dne 7. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 46 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2244/2002 [4], stanoví mezní hodnoty a určité podmínky pro použití látek povolených nařízením (ES) č. 1493/1999. Na základě vývoje metod výroby vína a pokusných metod je třeba změnit mezní hodnoty pro kyselinu L-askorbovou a živné soli hydrogenfosforečnan amonný nebo síran amonný stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 1622/2000.
          (2) Podle čl. 46 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 mají být stanovena kritéria čistoty a identity pro látky užívané při enologických postupech. Kritéria jsou již pro velký počet těchto látek stanovena ve směrnici Komise 96/77/ES ze dne 2. prosince 1996, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla [5], naposledy pozměněné směrnicí 2002/82/ES [6], která pro polyvinylpyrrolidon stanoví přísnější kritéria, než jsou požadavky a kritéria pro čistotu stanovená v příloze V nařízení (ES) č. 1622/2000. V důsledku toho je třeba zajistit, aby se horizontální právní předpisy, jimiž se stanoví kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek, použila na odvětví vína a aby byla zrušena příloha V.
          (3) V seznamu vinařských oblastí vinařské zóny A vyjmenovaných v článku 8 nařízení (ES) č. 1622/2000 se úředně uznaný název oblasti "Rheinpfalz" změnil na "Pfalz". Nové označení dotyčného regionu je třeba použít ve zmíněném článku.
          (4) Italská jakostní vína s. o. s nárokem na označení původu "Colli orientali del Friuli", k němuž je připojen výraz "Picolit", vykazují obsah zbytkového cukru vyšší než 5 gramů na litr a pro jejich uchování za dobrých jakostních podmínek vyžadují vyšší obsah oxidu siřičitého, než je obvyklá mezní hodnota 260 mg/l, avšak nižší než 300 mg/l. Proto by tato vína měla být doplněna do seznamu v příloze XII.
          (5) Výše uvedená jakostní vína s. o. "Colli orientali del Friuli" s připojeným výrazem "Picolit" jsou vyráběna zvláštními metodami a mají celkový obsah alkoholu vyšší než 13 % objemových a obvykle mají obsah těkavých kyselin převyšující mezní hodnoty stanovené v příloze V části B nařízení (ES) č. 1493/1999, avšak nepřesahující 25 miliekvivalentů na litr. Proto by měla být tato vína doplněna do seznamu v příloze XIII.
          (6) Nařízení (ES) č. 1622/2000 stanoví, že obvyklé metody rozboru uvedené v nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín [7], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 440/2003 [8], se zrušují od 1. srpna 2003. Některé z těchto obvyklých metod rozboru jsou nyní předmětem technického a vědeckého vyhodnocování a validace jejich přesnosti a správnosti, aby je bylo možné uznat jako referenční metody. Jelikož tyto činnosti nejsou dosud dokončeny, je třeba odložit datum zrušení některých ustanovení nařízení (EHS) č. 2676/1990 o další dvouleté období, než budou známy konečné výsledky probíhajících studií.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1622/2000 se mění takto:
          1. článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          Kritéria čistoty a identity pro látky užívané v enologických postupech podle čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1493/1999 jsou kritéria stanovená ve směrnici 96/77/ES. V případě potřeby se tato kritéria pro čistotu doplní zvláštními požadavky stanovenými tímto nařízením."
          2. v čl. 8 předposlední odrážce se slovo "Rheinpfalz" nahrazuje slovem "Pfalz";
          3. v čl. 44 odst. 2 se datum "1. srpna 2003" nahrazuje datem "1. srpna 2005";
          4. příloha IV se nahrazuje přílohou tohoto nařízení;
          5. příloha V se zrušuje;
          6. v přílohy XII písm. a) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
          "— jakostní vína s. o., která mohou užívat označení původu "Colli orientali del Friuli – Picolit","
          7. v příloze XIII písm. c) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
          "— jakostní víno s. o. Colli orientali del Friuli, k němuž je připojen výraz "Picolit".,".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. srpna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 27.
          [5] Úř. věst. L 339, 30.12.1996, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 292, 28.10.2002, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA IV
          Mezní hodnoty pro užití určitých látek
          (článek 5 tohoto nařízení)
          Mezní hodnoty pro užití látek uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1493/1999 za podmínek podle uvedené přílohy jsou tyto:
          Látka | Užití pro čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt ze zaschlých hroznů, zahuštěný hroznový mošt a mladé víno v procesu kvašení | Užití pro částečně zkvašený hroznový mošt určený k přímé lidské spotřebě v nezměněném stavu, víno vhodné k získávání stolního vína, stolní víno, šumivé víno, šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, perlivé víno, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, likérové víno a jakostní víno s. o. |
          Přípravky obsahující buněčné stěny kvasinek | 40 g/hl | 40 g/hl |
          Oxid uhličitý | | maximální obsah v takto ošetřeném víně: 2 g/l |
          Kyselina L-askorbová | | 250 mg/l; maximální obsah v takto ošetřeném víně nesmí překročit 250 mg/l |
          Kyselina citronová | | maximální obsah v takto ošetřeném víně: 1 g/l |
          Kyselina metavinná | | 100 mg/l |
          Síran měďnatý | | 1 g/hl, pokud obsah mědi v takto ošetřeném produktu nepřekročí 1 mg/l |
          Enologické aktivní uhlí | 100 g suchého uhlí na hl | 100 g suchého uhlí na hl |
          Živné soli: hydrogenfosforečnan amonný nebo síran amonný | 1 g/l (vyjádřeno v soli) | 0,3 g/l (vyjádřeno v soli), pro výrobu šumivého vína |
          Siřičitan amonný nebo hydrogensiřičitan amonný | 0,2 g(l (vyjádřeno v soli) | |
          Podpora růstu: thiamin ve formě thiaminhydrochloridu | 0,6 mg/l (vyjádřeno v thiaminu) | 0,6 mg/l (vyjádřeno v thiaminu) pro výrobu šumivého vína |
          Polyvinylpolypyrrolidon | 80 g/hl | 80 g/hl |
          Vinan vápenatý | | 200 g/hl |
          Fytát vápenatý | | 8 g/hl |
          Lysozym | 500 mg/l | 500 mg/l |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.