Nařízení Komise (ES) č. 1411/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1411/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1411/2003
          ze dne 7. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na články 26, 33 a 36 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1183/2003 [4], je v rámci režimu podpory hroznového moštu používaného k obohacování vína stanovena odchylka pro mošty z vinařských zón jiných než CIII. Platnost této odchylky uplyne na konci hospodářského roku 2002/2003. Do doby budoucího hlubšího přezkoumání režimu podpory by však měl být zachován stávající stav a dotyčná odchylka prodloužena.
          (2) Režim destilace pro víno získané z hroznů odrůd zatříděných současně jako moštové odrůdy a jako odrůdy určené k jiným účelům byla pro hospodářské roky 2001/2002 a 2002/2003 mírně upravena, přičemž se předpokládala větší změna režimu v budoucnosti. Jelikož přípravné práce v této věci nebyly ještě dokončeny, je třeba i nadále používat úpravy pro roky 2001/2002 a 2002/2003.
          (3) Mezi některými články a/nebo odstavci nařízení (ES) č. 1623/2000 se vyskytují technické nesrovnalosti, které je třeba opravit.
          (4) Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být změněno.
          (5) Řídící výbor pro víno nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:
          1. v čl. 13 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Pro hospodářské roky 2003/2004 až 2004/2005 však částka podpory na rektifikovaný moštový koncentrát, který byl získán z hroznů sklizených mimo vinařské zóny CIII a) a CIII b) a který byl vyroben v zařízeních začínajících s výrobou rektifikovaného moštového koncentrátu ve Španělsku před 1. lednem 1986 nebo jinde před 30. červnem 1982, odpovídá částce podpory stanovené pro produkty z vinařské zóny CIII."
          2. v čl. 52 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
          "V případě vín vyrobených z hroznů odrůd zatříděných současně jako moštové odrůdy a jako odrůdy k výrobě vínovice s označením původu se celkové běžně vinifikované množství v oblasti snižuje během tohoto referenčního období o množství, které se ve stejném období destilovalo jinak než při destilaci určené k výrobě vínovice s označením původu. Navíc, pokud je navíc běžně vinifikované množství v oblasti vyšší než 5 miliónů hektolitrů, pak se toto celkové běžně vinifikované množství snižuje o 1,4 miliónu hektolitru pro hospodářské roky 2001/2002 až 2004/2005."
          3. v článku 58 se druhý pododstavec mění takto:
          a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) se nákupní cena zbývajícího množství podle prvního pododstavce a cena alkoholu získaného z tohoto množství a dodaného intervenční agentuře snižuje o 0,6279 EUR na % objemové alkoholu a hektolitr v případě destilace podle článku 27 nařízení (ES) č. 1493/1999 a o 0,7728 EUR na % objemové a hektolitr v případě destilace podle článku 28 uvedeného nařízení;"
          b) zrušuje se písmeno c);
          4. v článku 91 se odstavce 8 a 9 nahrazují tímto:
          "8. Vlastnictví alkoholu, na který byla vystavena poukázka o převzetí, přechází dnem uvedeným na poukázce, přičemž toto datum nemůže být pozdější než termíny uvedené v odst. 7 třetím pododstavci.
          9. Zpozdí-li se fyzické převzetí alkoholu oproti termínu uvedenému na poukázce o převzetí vinou vybraného účastníka, přebírá tento účastník náklady na skladování, jakož i rizika krádeže, ztráty nebo zničení.
          Zpozdí-li se fyzické převzetí alkoholu oproti termínu uvedenému na poukázce o převzetí vinou intervenční agentury, uhradí členský stát vybranému účastníka vzniklé ztráty."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. srpna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1..
          [3] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45.
          [4] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 20.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.