Nařízení Komise (ES) č. 1421/2003 ze dne 8. srpna 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1421/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1421/2003
          ze dne 8. srpna 2003,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2103/2002, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Jihoafrické republice před dovozem do Evropského společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropských společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením ES č. 47/2003 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2103/2002 [3] ve znění nařízení (ES) č. 836/2003 [4] schvaluje kontroly v Jihoafrické republice a ve své příloze II stanoví vzorové osvědčení, které použijí jihoafrické kontrolní subjekty.
          (2) Při schvalování nařízení (ES) č. 836/2003 došlo k písařské chybě týkající se doby platnosti uvedené v osvědčení pro námořní a silniční dopravu.
          (3) Nařízení (ES) č. 2103/2002 je proto třeba podle toho opravit.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 2103/2002 se opravuje takto:
          V kolonce 13 ("počet dnů platnosti") se číslo "30" nahrazuje číslem "40".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 121, 16.5.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.