Nařízení Komise (ES) č. 1425/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulinText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1425/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1425/2003
          ze dne 11. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulin
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1], a zejména čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny (SCF),
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 [2] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 563/2002 [3], stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Maximální limity byly stanoveny pro dusičnany, aflatoxiny, ochratoxin A, olovo, kadmium, rtuť, 3chlorpropan1,2diol (3MCPD) a dioxiny.
          (2) Některé členské státy přijaly nebo mají v úmyslu přijmout maximální limity pro patulin v ovocných šťávách, zejména v jablečné šťávě, pevných výrobcích z jablek, například kompotech a jablečné dřeni, a ve výrobcích tohoto druhu určených pro kojence a malé děti. Vzhledem k rozdílům mezi členskými státy a k následnému riziku narušení hospodářské soutěže jsou opatření Společenství nezbytná k zajištění jednoty trhu při zachování zásady proporcionality.
          (3) Patulin je mykotoxin, který produkují houby různých rodů včetně rodů Penicillium, Aspergillus a Byssochlamys. Přestože se může patulin vyskytovat v řadě plodů, obilovin a jiných potravin napadených plísní, jsou hlavním zdrojem kontaminace patulinem výrobky z jablek.
          (4) Vědecký výbor pro potraviny stanovil na svém zasedání dne 8. března 2000 prozatímní maximální přijatelný denní příjem (PMTDI) patulinu na 0,4 μg na kg tělesné hmotnosti.
          (5) V roce 2001 byl v rámci směrnice Rady 1993/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin [4] (SCOOP) řešen zvláštní úkol "Posouzení dietárního příjmu patulinu v členských státech EU". Z tohoto posouzení vyplynulo, že průměrná expozice je zřejmě zřetelně nižší než PMTDI 0,4 μg na kg tělesné hmotnosti. U specifických skupin spotřebitelů, zejména u malých dětí, je však za nejnepříznivějších podmínek expozice patulinu významnější, třebaže stále nižší než PMTDI.
          (6) Nařízení (ES) č. 466/2001 by proto mělo být změněno.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 466/2001 se mění takto:
          1. V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "4. Komise přezkoumá maximální limity pro patulin stanovené v příloze I oddílu 2 bodech 2.3.1 a 2.3.2 nejpozději do 30. června 2005 s cílem snížit je s ohledem na pokrok vědeckých a technologických znalostí a s ohledem na uplatňování "Zásad prevence a omezování kontaminace patulinem u jablečných šťáv a jablečných šťáv používaných jako doplňky jiných nápojů"."
          2. Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. listopadu 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. srpna 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 52, 4.3.1993, s. 18.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I oddílu 2 (Mykotoxiny) se vkládá bod 2.3:
          "Produkty | Patulin: maximální limity (μg/kg nebo ppb) | Metoda odběru vzorků | Referenční metoda analýzy |
          2.3.Patulin
          2.3.1Ovocné šťávy a ovocný nektar, zejména jablečná šťáva a ovocná šťáva používaná jako doplněk jiných nápojůKoncentrovaná ovocná šťávapo obnovení podle pokynů výrobce | 50,0 | směrnice 2003/78/ES | směrnice 2003/78/ES |
          2.3.2Lihoviny, cidr a jiné kvašené nápoje z jablek nebo nápoje obsahující jablečnou šťávu | 50,0 | směrnice 2003/78/ES | směrnice 2003/78/ES |
          2.3.3Tužší výrobky z jablek, včetně jablečných kompotů a jablečné dřeně, určené k přímé spotřebě | 25,0 | směrnice 2003/78/ES | směrnice 2003/78/ES |
          2.3.4Jablečná šťáva a tužší výrobky z jablek pro kojence a malé děti, včetně jablečných kompotů a jablečné dřeně,které jsou označené a prodávané jako výrobky určené pro kojence a malé dětiostatní příkrmy pro malé děti | 10,0 | směrnice 2003/78/ES | směrnice 2003/78/ES |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.