Nařízení Komise (ES) č. 1429/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se mění nařízení ES č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1429/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1429/2003
          ze dne 11. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení ES č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropských společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 386/90 ze dne 12. února 1990 o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky [1], pozměněné nařízením (ES) č. 163/94 [2], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 10 nařízení Komise (ES) č. 2090/2002 [3] pozměněné nařízením (ES) č. 444/2003 [4] stanoví provedení kontroly záměny, pokud bylo vývozní prohlášení přijato vývozním celním úřadem, který není celním úřadem výstupu nebo úřadem určení kontrolního výtisku T5.
          (2) Pro zajištění jednotného postupu celních úřadů výstupu nebo úřadů určení kontrolního výtisku T5 a za účelem předejít pochybnostem o totožnosti zboží, která je předpokladem pro poskytnutí náhrad, je třeba přijmout ustanovení o zvláštní kontrole záměny v případech, kdy tyto celní úřady zjistily, že celní závěry připevněné při odeslání byly odstraněny jinak než pod celním dozorem nebo že byly porušeny nebo že nebylo zboží zproštěno povinnosti být uzavřeno. Vzhledem k tomu, že v těchto případech je podezření na záměnu jasné, vyžadují zvláštní kontroly záměny zvýšenou pozornost, jejich součástí může být v případě potřeby fyzická kontrola zboží.
          (3) Pro zajištění provedení dostatečného počtu kontrol záměny u veškerého zboží určeného pro vývoz je třeba stanovit, aby zvláštní kontroly záměny prováděné v případech, kdy byly celní závěry odstraněny jinak než pod celním dozorem nebo byly porušeny nebo nebylo zboží zproštěno povinnosti být uzavřeno, byly při výpočtu minimálního počtu kontrol záměny brány v úvahu jen v omezené míře.
          (4) Pro zlepšení monitorování kontrol záměny je třeba stanovit, aby informace o počtu zvláštních kontrol záměny provedených v případech, kdy byly celní závěry odstraněny jinak než pod celním dozorem nebo byly porušeny nebo nebylo zboží zproštěno povinnosti být uzavřeno, byly na dotyčných celních úřadech kdykoli dostupné a aby o všech kontrolách záměny byla vypracována zpráva uvádějící provedené kontroly.
          (5) V důsledku toho je třeba změnit nařízení (ES) č. 2090/2002.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech dotyčných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 10 nařízení (ES) č. 2090/2002 se mění takto:
          1. první pododstavec odstavce 2 se nahrazuje tímto:
          "Pokud vývozní celní úřad nepřipevnil celní závěry na dopravní prostředek nebo nákladový kus, provedou se kontroly záměny, je-li to možné, z hlediska analýzy rizika, aniž je dotčen odstavec 2a a kontroly prováděné podle jiných ustanovení.";
          2. vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
          "2a. Jestliže celní úřad výstupu nebo úřad určení kontrolního výtisku T5 zjistí, že celní závěry připevněné při odjezdu byly odstraněny jinak než pod celním dozorem nebo byly porušeny nebo nebylo zboží zproštěno povinnosti být uzavřeno podle čl. 357 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí být provedena zvláštní kontrola záměny.
          Počet zvláštních kontrol záměny provedených podle předchozího pododstavce bude zohledněn při výpočtu kontrol záměny podle odstavce 2 druhého pododstavce, nejvýše však z 50 %."
          3. první pododstavec odstavce 4 se nahrazuje tímto:
          "Kontrola záměny podle odstavce 2 se provádí pomocí zrakové kontroly toho, zda zboží a doklad, který je doprovází z vývozního celního úřadu do celního úřadu výstupu nebo úřadu určení kontrolního výtisku T5, si vzájemně odpovídají.";
          4. vkládá se nový odstavec 4a, který zní:
          "4a. V případě kontroly záměny uvedeném v odstavci 2a celní úřad výstupu nebo úřad určení kontrolního výtisku T5 rozhodne s přihlédnutím k analýze rizika, zda se tato kontrola omezí pouze na zrakovou kontrolu uvedenou v odstavci 4 nebo zda bude zahrnovat též fyzickou kontrolu podle čl. 5 odst. 1 a 4.";
          5. první pododstavec odstavce 5 se nahrazuje tímto:
          "Každý celní úřad výstupu nebo úřad určení kontrolního výtisku T5 přijme opatření umožňující kdykoli sdělit:
          a) počet vývozních prohlášení, k nimž se přihlíží pro účely kontrol záměny uvedených v odstavci 2,
          b) počet provedených kontrol záměny uvedených v odstavci 2,
          c) počet provedených kontrol záměny uvedených v odstavci 2a.";
          6. vkládá se nový odstavec 5a, který zní:
          "5a. Každá kontrola záměny uvedená v odstavcích 2 a 2a je předmětem zprávy vypracované příslušným úředníkem, který kontrolu provedl. Tato zpráva umožňuje monitorování provedených kontrol a je v ní uvedeno datum a jméno úředníka.
          Tuto zprávu uchovává celní úřad výstupu nebo úřad určení kontrolního výtisku T5 po dobu tří let po roce vývozu v takové formě, aby bylo možné do ní snadno nahlédnout."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004 pro prohlášení přijatá od tohoto dne.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 42, 16.2.1990, s. 6.
          [2] Úř. věst. L 24, 29.1.1994, s. 2.
          [3] Úř. věst. L 322, 27.11.2002, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.