Nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1433/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1433/2003
          ze dne 11. srpna 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [2], a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S ohledem na zkušenosti získané během posledních let je třeba změnit nařízení Komise (ES) č. 609/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o operační programy, provozní fondy a finanční podporu, a kterým se ruší nařízení (ES) č. 411/97 [3]. V zájmu srozumitelnosti a racionality je vhodné uvedené nařízení zrušit a nahradit.
          (2) Článek 15 nařízení (ES) č. 2200/96 stanoví, že finanční podpora se má poskytovat organizacím producentů, které zřizují provozní fond, v souladu s určitými pravidly a v rámci určitých omezení. Článek 16 uvedeného nařízení stanoví určitá prováděcí pravidla pro operační programy. Je třeba stanovit prováděcí pravidla k těmto ustanovením.
          (3) Za účelem podpory přeskupování dodávek a usnadnění provádění určitých opatření v rámci operačních programů by organizace producentů měly mít možnost převést částečné nebo úplné provádění činností v rámci jejich operačního programu na uznané sdružení organizací producentů. Aby však nedocházelo ke zneužití nebo dvojímu financování, je nezbytné přijmout zvláštní opatření.
          (4) Pro usnadnění používání režimu musí být jasně definována produkce organizací producentů uváděná na trh, včetně specifikace způsobilosti produktu a fáze uvádění na trh, v níž se má vypočítávat hodnota produkce. Za účelem zajištění rovného zacházení se všemi produkty určenými ke zpracování, které jsou způsobilé pro režim podpor podle nařízení Rady (ES) č. 2201/96 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [4], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [5] a nařízením Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů [6], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 1933/2001 [7], je třeba podporu uvedenou v článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 a článku 1 nařízení (ES) č. 2202/96 připočítat k hodnotě produkce uváděné na trh. Za účelem důsledného provádění režimu se mezní hodnoty finanční podpory Společenství vypočítají na základě hodnoty produkce uváděné na trh během dvanáctiměsíčního období. Pro zajištění pružnosti tohoto programu pro subjekty mohou členské státy stanovit omezené možnosti výpočtu tohoto dvanáctiměsíčního období. Měly by být rovněž umožněny doplňkové způsoby výpočtu produkce uváděné na trh v případě ročních výkyvů nebo nedostatečných údajů. Aby nedocházelo ke zneužívání režimu, organizacím producentů by nemělo být povoleno během trvání programu měnit referenční období.
          (5) K zajištění správného používání podpor je nutno stanovit pravidla pro spravování provozních fondů a finančních příspěvků členů do těchto fondů. Zejména je nutno výslovně uvést, že se finanční příspěvky členů organizace producentů řídí podle na trh uváděné produkce použité k výpočtu podpory. Členské státy mohou dát organizacím producentů oprávnění používat svých vlastních fondů a stanovit různé výše příspěvků pod podmínkou, že všichni producenti do provozního fondu přispívají a mají z provozního fondu užitek.
          (6) V zájmu řádného řízení je třeba stanovit postupy pro předkládání a schvalování operačních programů, včetně lhůt, aby příslušné orgány mohly odpovídajícím způsobem vyhodnotit informace a opatření, a činnosti tak mohly být zahrnuty nebo vyňaty z programů. Jelikož jsou programy prováděny na ročním základě, je třeba stanovit, aby provádění programů, které nejsou schváleny do určitého data, bylo o jeden rok odloženo.
          (7) Je vhodné stanovit roční postup pro změny operačních programů, aby tyto změny mohly být upraveny s přihlédnutím k veškerým novým podmínkám, které nebylo možné předvídat při předkládání programů. Kromě toho je nezbytné umožnit, aby bylo možno měnit opatření a částky provozních fondů během roku, v němž se program provádí. Všechny tyto změny by měly podléhat určitým omezením a podmínkám, které určí členské státy a které mají zahrnovat povinné oznamování změn příslušným orgánům za účelem plnění všeobecných cílů schválených programů.
          (8) Z důvodů finanční a právní jistoty musí být vypracovány seznamy operací a výdajů, které mohou či nesmí být zahrnuty v rámci operačních programů. Tyto seznamy by měly být vyčerpávající. Za účelem transparentnosti a usnadnění provádění pravidel Společenství by se kritéria způsobilosti některých opatření měla podle potřeby řídit pokyny stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [8], ve znění nařízení (ES) č. 1105/2003 [9]. Určité operace a výdaje by měly být povoleny dočasně nebo s určitými omezeními.
          (9) Aby se zabránilo bezdůvodnému obohacení soukromého subjektu, který během doby čerpání investice přerušil své svazky s organizací, by měla být pro případy investic do jednotlivých podniků stanovena opatření, která organizaci umožní získat zpět zbytkovou hodnotu investice, bez ohledu na to, zda investici vlastní člen nebo organizace.
          (10) V zájmu řádné správy podpory musí organizace producentů svým jménem nebo pod jménem svých členů učinit písemný závazek, že nebudou přijímat dvojí financování Společenství nebo vnitrostátní financování, pokud jde o opatření způsobilá pro financování Společenství podle tohoto nařízení.
          (11) K zajištění účinného provádění operačních programů musejí organizace producentů dostat oznámení o rozhodnutích příslušných orgánů o operačních programech a schválené částce podpory nejpozději 15. prosince roku předcházejícího provádění programu.
          (12) Aby se předcházelo obtížím v peněžním toku, organizace producentů by měly mít k dispozici systém záloh na platby provázený příslušnými jistotami. Aby se zabránilo systematickému vymáhání záloh, musí se stanovit, že tyto platby nesmí překročit minimální výši finanční podpory. Musí být možné složené jistoty postupně uvolňovat v závislosti na průběhu operačního programu, a to až do výše 80 % vyplacených záloh, přičemž zbývající částka je držena do vyplacení zbývající částky podpory. Alternativní systém by měl být k dispozici pro náhradu již vzniklých výdajů, a to průběžně během roku.
          (13) Pro zajištění správného uplatňování režimu musí být specifikovány informace, které mají být uvedeny v žádostech o podporu. Aby byla učiněna opatření proti nepředvídatelným okolnostem v provádění operačních programů, žádosti o zálohy nebo platby mohou být převedeny do následujícího roku v případě operací, které z důvodů mimo kontrolu organizace producentů nemohly být provedeny ve stanovených lhůtách. Všechny žádosti podléhají správní prověřovací kontrole. V zájmu řádné finanční správy musí být stanoveny sankce za pozdní předložení žádostí o finanční podporu.
          (14) Strop finanční podpory Společenství se vztahuje na všechny žádosti ve výši stanovené čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96.
          (15) Činnosti organizací producentů a jejich účinnost musí být sledovány. Toho lze docílit pomocí pravidelných zpráv a hodnocení.
          (16) Musí být stanoveny přísné kontrolní postupy spolu s odstrašujícími sankcemi v případě porušení pravidel vzhledem k vysokému stupni odpovědnosti a iniciativě přiznané organizacím producentů. Tyto sankce se posuzují vzhledem k závažnosti porušení. K zajištění spravedlivého zacházení by měly být stanoveny podmínky vztahující se na nezpůsobilé činnosti, které byly organizací producentů omylem zahrnuty do operačního programu a schváleny členským státem, přičemž v souladu s judikaturou Soudního dvora by členské státy v takovém případě neměly být povinny zadržet platby podpory nebo vymáhat vyplacené částky.
          (17) Příslušným orgánům odpovídajícím za ověřování způsobilosti navržených opatření v operačních programech a jejich provádění musí být poskytnuta možnost zavést doplňující vnitrostátní opatření, aby se zajistilo správné používání tohoto režimu.
          (18) Toto nařízení se musí použít na všechny operační programy, které se mají provádět od roku 2004. Již schválené programy, jejichž používání pokračuje v roce 2004, musejí být změněny, pokud jejich provádění není ve fázi, že je změna nevhodná.
          (19) K zajištění správného používání tohoto režimu musejí členské státy postoupit všechny podklady doplňkových a dodatečných opatření přijatých v rámci tohoto nařízení. Pro statistické, rozpočtové a kontrolní účely musí být Komisi dány k dispozici příslušné záznamy činností organizací producentů a použití provozních fondů.
          (20) Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
          Článek 1
          Předmět a oblast působnosti
          1. Toto nařízení stanoví pravidla použitelná na finanční podporu Společenství (dále jen "podpora") provozním fondům a operačním programům podle článků 15 a 16 nařízení (ES) č. 2200/96.
          2. Organizace producentů mohou získat nárok na podporu podle podmínek stanovených v článcích 15 a 16 nařízení (ES) č. 2200/96 a v článcích stanovených v tomto nařízení.
          Článek 2
          Definice
          1. Pro účely tohoto nařízení se "organizacemi producentů" rozumí organizace uznané podle článku 11 nařízení (ES) č. 2200/96.
          2. Pro účely tohoto nařízení se za organizaci producentů považuje uznané "sdružení organizací producentů", které jedná jménem svých členů za účelem plného nebo částečného řízení jejich provozních fondů a operačních programů v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96.
          KAPITOLA II HODNOTA PRODUKCE UVÁDĚNÉ NA TRH
          Článek 3
          Základ výpočtu
          1. Pro účely tohoto nařízení se hodnota produkce uváděné na trh zakládá na produkci členů organizací producentů podle odstavců 2 až 6.
          2. Produkce zahrnuje částku podpory stanovené článkem 2 nařízení (ES) č. 2201/96 a článkem 1 nařízení (ES) č. 2202/96, kterou organizace producentů obdržely za stejné referenční období uvedené v článku 4.
          3. Produkce zahrnuje produkci členů, kteří z organizace producentů vystupují nebo do ní vstupují. Členské státy přijmou opatření k zamezení dvojího výpočtu.
          4. Produkce zahrnuje hodnotu produktů stažených z trhu k bezplatnému rozdělení ve smyslu čl. 30 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 2200/96 hodnocenou podle průměrné ceny těchto produktů uvedených na trh organizací producentů.
          5. Produkce se odepisuje podle čl. 11 odst. 1 písm. c) bodu 3 prvního a druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2200/96.
          Nepoužijí se však podmínky stanovené v první odrážce uvedeného bodu a v případech mezních množství produktu uváděného na trh nebo prodávaného zpracovatelskému průmyslu v čerstvém stavu samotnými producenty ani v druhé odrážce uvedeného bodu.
          6. Produkce se fakturuje ve fázi odeslání "z organizace producentů":
          a) případně jako "balený nebo upravený, avšak nezpracovaný produkt";
          b) bez DPH;
          c) bez nákladů na vnitřní dopravu, pokud je vzdálenost mezi ústředními sběrnými a balícími místy organizace producentů a distribučním místem organizace producentů značná.
          Členské státy stanoví snížení, které se má použít na fakturované hodnoty za produkty fakturované v různých fázích zpracování, nebo přepravy.
          Článek 4
          Referenční období
          1. Roční strop podpory uvedený v čl. 15 odst. 5 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 2200/96 se vypočítává každý rok na základě hodnoty produkce uvedené na trh během referenčního období dvanácti měsíců, které mají stanovit členské státy.
          2. Referenčním obdobím je:
          a) období 12 měsíců, začínající nejdříve 1. ledna dva roky před rokem, v němž se provádí operační program, a končící nejpozději 1. července téhož roku, nebo
          b) průměrná hodnota ze tří po sobě následujících období dvanácti měsíců začínajících nejdříve 1. ledna čtyři roky před rokem, v němž se provádí operační program, a končících nejpozději 1. července téhož roku.
          3. Členské státy mohou použít různá referenční období pro různé organizace producentů, aby se vzala v úvahu různá produkční, prodejní a účetní období u různých produktů nebo skupin produktů.
          Referenční období se nesmí během operačního programu měnit, leda v náležitě odůvodněných případech.
          4. Pokud dojde ke snížení hodnoty produktu z důvodů, které jsou ke spokojenosti členského státu náležitě oprávněné, za něž organizace producentů nenese odpovědnost a jimž nemohla zabránit, nesmí být hodnota produkce uváděné na trh stanovená v odstavci 1 menší než 65 % hodnoty dotyčného produktu v předchozím referenčním období.
          Důvody uvedené v prvním pododstavci musejí být náležitě oprávněné.
          5. Pokud nedávno uznané organizace producentů nemají pro použití odstavce 2 dostatečné množství historických údajů o produkci uváděné na trh, považuje se za hodnotu produkce uváděné na trh hodnota tržní produkce poskytnutá organizací producentů za účelem jejího uznání.
          6. Členské státy podniknou opatření nutná pro shromáždění informací o hodnotě na trh uváděné produkce organizací producentů, které operační programy nepředložily.
          KAPITOLA III PROVOZNÍ FONDY
          Článek 5
          Řízení
          1. Provozní fondy zřízené organizacemi producentů podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 se používají pouze pro finanční transakce spojené s:
          a) prováděním operačního programu;
          b) správou provozního fondu;
          c) vyrovnávací platbou Společenství za stažení z trhu podle čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96.
          2. Členské státy zajistí, aby provozní fondy byly řízeny takovým způsobem, aby externí auditoři mohli každoročně zjistit a kontrolovat výdaje a příjmy a udělovat osvědčení o výdajích a příjmech.
          3. Výdaje týkající se provozního fondu mohou být plněny dceřinným podnikem organizace producentů ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 1432/2003 [10].
          Článek 6
          Financování provozních fondů
          1. Finanční příspěvky členů provozního fondu uvedené v čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 se určí na základě objemu anebo hodnoty produkce uváděné na trh.
          2. Členské státy mohou organizaci producentů oprávnit:
          a) používat všechny své vlastní fondy nebo část svých vlastních fondů, vytvořených prodejem ovoce a zeleniny jejích členů, které spadají do kategorie, pro kterou bylo uděleno uznání, s výjimkou fondů získaných z jiné veřejné podpory;
          b) vybírat příspěvky v různé výši od producentů, kteří jsou členy.
          V případě použití prvního pododstavce musí být dodrženy tyto podmínky:
          a) všichni producenti přispívají do provozního fondu;
          b) všichni producenti mají možnost provozní fond využívat;
          c) všichni producenti mají možnost podílet se demokraticky na rozhodnutích o využívání fondu organizace producentů a o finančních příspěvcích do provozních fondů.
          Článek 7
          Sdělení odhadnuté částky
          Organizace producentů sdělí členským státům nejpozději do 15. září odhadnuté částky provozních fondů na následující rok, spolu s operačními programy nebo žádostmi o schválení změn.
          Výpočet odhadnuté částky provozních fondů se zakládá na operačních programech, předpokládaných výdajích v rámci stažení a hodnotě produkce uváděné na trh.
          KAPITOLA IV OPERAČNÍ PROGRAMY
          Článek 8
          Obsah operačních programů
          1. Operační programy zahrnují následující:
          a) popis výchozího stavu, zejména pokud jde o produkci, uvádění na trh a vybavení;
          b) cíle programu s ohledem na vyhlídky produkce a odbytu;
          c) podrobný popis opatření, který obsahuje zvlášť pro každý rok provádění programu potřebné akce a prostředky k dosažení těchto cílů;
          d) dobu trvání programu;
          e) finanční hlediska, jmenovitě:
          i) metodiku výpočtu a výši finančních příspěvků;
          ii) postup financování provozního fondu;
          iii) informace nutné k odůvodnění rozdílů ve výši příspěvků;
          iv) rozpočet a časový rozvrh pro podnikání operací pro každý rok provádění programu;
          2. Operační programy mohou obsahovat body, které nejsou stanoveny v odstavci 1, zejména body uvedené v příloze I.
          3. Operační programy nesmějí obsahovat operace nebo výdaje uvedené v seznamu uvedeném v příloze II, ani žádné jiné operace zahrnuté pod opatření přijímaná členskými státy podle článku 25.
          Článek 9
          Doklady, které je třeba předložit
          Operační programy musejí být provázeny:
          a) dokladem o zřízení provozního fondu;
          b) písemným závazkem organizace producentů, že bude dodržovat nařízení (ES) č. 2200/96 a toto nařízení;
          c) písemným závazkem organizace producentů a jejích členů, že nepřijali přímo ani nepřímo dvojí financování Společenství nebo vnitrostátní financování s ohledem na opatření a/nebo operace, z nichž vyplývá nárok na podporu podle tohoto nařízení.
          Článek 10
          Částečné operační programy
          1. V případě použití čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 mohou členské státy dát uznaným sdružením organizací producentů oprávnění předložit svůj vlastní částečný operační program, který se skládá z akcí identifikovaných v operačních programech členských organizací producentů, avšak neprovedených.
          2. Na částečné operační programy se použijí stejná pravidla jako na ostatní operační programy a posuzují se společně s operačními programy členských organizací producentů.
          3. Členské státy zajistí, aby:
          a) akce byly plně financovány z příspěvků členských organizací producentů vyplácených z provozních fondů těchto organizací;
          b) akce a příslušná finanční účast byly uvedeny v operačním programu každé účastnící se organizace producentů;
          c) nebylo nebezpečí dvojího financování.
          Článek 11
          Lhůta pro podání
          Organizace producentů podávají operační programy ke schválení příslušnému orgánu v členském státě, v němž má organizace producentů své sídlo, nejpozději do 15. září roku, který předchází roku, v němž se mají operační programy provádět.
          Členské státy však mohou tuto lhůtu prodloužit.
          Článek 12
          Ověřování
          Příslušné vnitrostátní orgány ověří všemi vhodnými prostředky, včetně kontrol na místě:
          a) správnost informací poskytnutých podle čl. 8 odst. 1 písm. a), b) a e);
          b) soulad cílů programů s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96;
          c) způsobilost operací a navrhovaných výdajů s ohledem na čl. 8 odst. 2 a 3;
          d) hospodářskou důslednost a technickou kvalitu programů, správnost odhadů a plánu podpor, jakož i plánování jeho provedení.
          Článek 13
          Rozhodování
          1. Příslušný vnitrostátní orgán podle případu:
          a) schvaluje částky fondů a programy, které vyhovují požadavkům článků 15 a 16 nařízení (ES) č. 2200/96 a požadavkům této kapitoly;
          b) schvaluje programy, pokud organizace producentů souhlasí s určitými změnami; nebo
          c) zamítá programy.
          2. Příslušný vnitrostátní orgán přijímá rozhodnutí o programech a fondech nejpozději do 15. prosince roku, v němž se podávají.
          Členské státy oznámí tato rozhodnutí organizacím producentů nejpozději do 15. prosince.
          Článek 14
          Změny operačních programů na následující roky
          1. Organizace producentů mohou nejpozději do 15. září žádat o změny operačních programů, které se mají použít od 1. ledna následujícího roku.
          Členské státy však mohou tuto lhůtu prodloužit.
          2. K žádostem o změny se přikládají podpůrné doklady, v nichž se uvádí důvod, povaha a důsledky navrhovaných změn.
          3. Po zvážení dodaných dokladů a v souladu s článkem 12 přijímá příslušný orgán nejpozději do 15. prosince rozhodnutí o žádostech o změny operačních programů. Pokud v této lhůtě není přijato rozhodnutí, považuje se žádost za zamítnutou.
          Článek 15
          Změny operačních programů během roku
          1. Během roku mohou členské státy schvalovat změny operačních programů za podmínek, které samy určí.
          2. Příslušný vnitrostátní orgán může organizacím producentů povolit, aby během roku:
          a) provedly jen část svých operačních programů;
          b) změnily obsah operačního programu, včetně prodloužení jeho trvání až do celkové doby pěti let;
          c) změnily částku provozního fondu až do nanejvýš 20 % původně schválené částky, pokud zůstanou všeobecné cíle operačního programu zachovány.
          3. Členské státy určují podmínky, za nichž mohou být operační programy během roku změněny bez předchozího schválení příslušného vnitrostátního orgánu.
          Avšak každé zvýšení částky provozního fondu schválené pro stažení podpor podle čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96 podléhá ve všech případech předchozímu schválení příslušného orgánu.
          Tyto změny jsou způsobilé pro podporu pouze v případě, že jsou organizací producentů bezodkladně sděleny příslušnému orgánu.
          Článek 16
          Rozvrh operačních programů
          1. Operační programy se provádějí v ročních obdobích, která trvají od 1. ledna do 31. prosince.
          2. Operační programy schválené nejpozději 15. prosince se provádějí od 1. ledna následujícího roku.
          Provádění programů schválených po 15. prosinci se odkládá o jeden rok.
          KAPITOLA V PODPORA
          Článek 17
          Schválená částka podpory
          Po schválení programů stanoví členské státy podle čl. 16 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 2200/96 schválenou částku podpory.
          Členské státy uvědomí organizace producentů o schválené částce podpory nejpozději do 15. prosince.
          Článek 18
          Žádosti
          1. Organizace producentů podávají příslušnému orgánu žádost o podporu nebo o zůstatek podpory na každý operační program, na který je podpora žádána, nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, na který je podpora žádána.
          2. K žádosti se připojují podpůrné doklady, které ukazují:
          a) hodnotu produkce uváděné na trh;
          b) finanční příspěvky vybrané od členů a zaplacené do provozního fondu;
          c) výdaje vzniklé v rámci operačního programu;
          d) podíl provozního fondu spotřebovaný na podpory za stažení z trhu;
          e) výši vyrovnávacích a/nebo doplňkových plateb členům;
          f) dodržování mezí stanovených v čl. 15 odst. 3 třetím pododstavci a v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 2200/96.
          3. Žádosti se mohou vztahovat na plánované, avšak neuskutečněné výdaje, pokud jsou prokázány tyto okolnosti:
          a) dotyčné operace nemohly být provedeny nejpozději do 31. prosince roku provádění operačního programu z důvodů, které dotyčná organizace producentů nemohla ovlivnit;
          b) tyto operace mohou být provedeny nejpozději do 30. dubna následujícího roku;
          c) ekvivalentní příspěvek organizace producentů zůstává v provozním fondu.
          Podpora se vyplatí a jistota složená podle čl. 20 odst. 3 se uvolní pouze pod podmínkou, že se nejpozději do 30. dubna roku následujícího po roce, na který bylo dotyčné vydání plánováno, poskytne důkaz o provedení plánovaného vydání uvedeného v písmenu b) prvního pododstavce, a na základě skutečně prokázaného nároku na podporu.
          4. Pokud jsou žádosti podány po datu stanoveném v odstavci 1, podpora se sníží o 1 % za každý den prodlení.
          Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech může příslušný orgán přijmout žádosti po datu stanoveném v odstavci 1, pokud byly provedeny kontroly stanovené v článku 23 a je dodržena lhůta pro platbu stanovená v článku 19.
          Článek 19
          Vyplácení podpory
          Členské státy vyplácejí požadovanou podporu nejpozději 30. června roku následujícího po roce provádění programu.
          Členské státy však mohou toto datum odložit do 15. října.
          Článek 20
          Zálohy
          1. Organizace producentů mohou žádat, aby jim byla jako záloha vyplacena část podpory odpovídající předvídatelným výlohám vznikajícím v rámci operačního programu během tříměsíčního období začínajícího v měsíci, v němž byla žádost podána.
          2. Žádosti o vyplacení záloh se podávají v lednu, dubnu, červenci a říjnu.
          Celková částka záloh vyplacených na daný rok nesmí přesáhnout 90 % původně schválené částky podpory pro daný operační program.
          3. Podle nařízení Komise č. 2220/85 [11] se zálohy vyplácejí až po složení jistoty rovnající se 110 % zálohy.
          Členské státy stanoví podmínky, které zajistí, že jsou finanční příspěvky do provozních fondů vybírány podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 a že jsou dříve vyplacené zálohy skutečně spotřebovány.
          4. Žádosti o uvolnění jistoty mohou být podávány během roku a musejí být provázeny příslušnými podpůrnými doklady.
          Jistota se uvolňuje do výše 80 % vyplacených záloh.
          5. Hlavním požadavkem ve smyslu článku 20 nařízení (ES) č. 2220/85 je provedení operací stanovených v operačních programech při dodržení závazků stanovených v čl. 9 písm. b) a c) tohoto nařízení.
          Při nedodržení hlavního požadavku nebo závažném porušení závazků stanovených v čl. 9 písm. b) a c) jistota propadne, aniž jsou dotčeny jiné sankce, které je možné stanovit podle článku 24.
          Při nedodržení jiných požadavků jistota propadne úměrně k závažnosti zjištěné nesrovnalosti.
          Článek 21
          Dílčí platby
          1. Organizace producentů mohou žádat o proplacení části podpory odpovídající výdajům vyplývajícím z operačního programu během předchozích tří měsíců.
          Žádosti se podávají v dubnu, červenci a říjnu. Musejí být provázeny vhodnými podpůrnými doklady.
          Celková částka plateb na základě žádostí o části podpory nesmí přesáhnout 90 % původně schválené částky podpory na operační program nebo na skutečné výdaje, podle toho, která částka je menší.
          2. Organizace producentů mohou žádat o proplacení části podpory za stažení z trhu.
          Žádosti mohou být podávány společně s žádostmi uvedenými v odstavci 1. Vztahují se na ně omezení stanovená v čl. 15 odst. 3 třetím pododstavci a v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 2200/96.
          KAPITOLA VI OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 22
          Zprávy podávané organizací producentů
          1. Organizace producentů podávají spolu s žádostmi o podporu výroční zprávy o provádění operačních programů a úkonů spojených se stažením z trhu způsobilých pro poskytnutí podpory z provozního fondu.
          Tyto zprávy se týkají:
          a) realizace operačních programů a stažení z trhu prováděných během předchozího roku;
          b) hlavních změn operačních programů;
          c) rozdílů mezi odhadnutou podporou a žádanou podporou.
          2. Za poslední rok provádění operačního programu nahrazuje výroční zprávu uvedenou v odstavci 1 zpráva závěrečná.
          Závěrečné zprávy obsahují vyhodnocení operačních programů, která mohou být připravena za pomoci specializované poradenské agentury. Ukáží, do jaké míry bylo dosaženo sledovaných cílů v programech. Vysvětlí změny operací nebo metod, o nichž se uvažuje nebo bude uvažovat při vypracování následných operačních programů nebo při změně stávajících operačních programů.
          Článek 23
          Kontroly
          1. Členské státy vykonávají neoznámené nebo jen s krátkým předstihem oznámené kontroly na místě, aby se zajistilo dodržování podmínek pro poskytnutí podpory.
          Tyto kontroly se týkají zejména:
          a) provádění opatření obsažených v operačních programech, přičemž zvláštní pozornost se věnuje opatřením týkajícím se investic;
          b) skutečných nákladů a výdajů ve srovnání s ohlášenou podporou.
          2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se musejí každý rok vztahovat k podstatnému vzorku žádostí. Vzorek musí představovat nejméně 20 % organizací producentů a 30 % celkové podpory.
          Pokud kontroly odhalí vážné nesrovnalosti v oblasti nebo v části oblasti nebo u konkrétní organizace producentů, provedou příslušné orgány během dotyčného roku doplňkové kontroly a zvýší procento odpovídajících žádostí, které mají být zkontrolovány v následujícím roce.
          3. Příslušné orgány určí na základě analýzy rizika a reprezentativnosti podpory, které organizace producentů se musejí kontrolovat.
          Při analýze rizika je třeba přihlédnout k:
          a) výši podpory;
          b) trendu ročních programů ve vztahu k předchozímu roku;
          c) zjištěním kontrol v předchozích letech;
          d) ostatním parametrům, které určí členské státy, zejména zda organizace producentů uplatňují kvalitativní hlediska uznaná členskými státy nebo nezávislými orgány udělujícími osvědčení.
          4. U každé organizace producentů se musí před výplatou podpory nebo zůstatku podpory na závěrečný rok jejího operačního programu provést nejméně jedna kontrola.
          Článek 24
          Zpětné vymáhání a sankce
          1. Neoprávněně vyplacená podpora nebo neoprávněná žádost o podporu podle odstavce 3 se vymáhá zpět nebo zadrží a dotyčnému příjemci/žadateli se uloží sankce, pokud:
          a) je reálná hodnota produkce uváděné na trh menší než částka použitá k výpočtu podpory;
          b) je provozní fond udržován způsobem, který není v souladu s čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 2200/96 nebo se používá k jiným účelům než k účelům uvedeným v čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení; nebo
          c) se operační program provádí způsobem, který není v souladu s podmínkami pro jeho schválení dotyčným členským státem, aniž je dotčen článek 14 a 15 tohoto nařízení.
          2. Aniž je dotčen čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 [12], může členský stát – v případě opatření, které je následně shledáno nezpůsobilým a které je provedeno v souladu s operačním programem schváleným členským státem – vyplatit příslušnou náležitou podporu nebo nepřistoupit ke zpětnému vymáhání již vyplacené podpory, pokud by tímto způsobem postupoval u srovnatelných případů financovaných z vnitrostátního rozpočtu a pokud organizace producentů nejednala z nedbalosti.
          3. Při použití odstavce 1 musí příjemce podpory/žadatel:
          a) pokud je podpora již vyplacena:
          i) v případě zřejmého omylu uhradit neoprávněně vyplacenou podporu včetně úroků,
          ii) v případě podvodu uhradit dvojnásobek neoprávněně vyplacené podpory včetně úroků,
          iii) ve všech ostatních případech uhradit neoprávněně vyplacenou podporu zvýšenou o 50 % a o úroky;
          b) pokud jsou podány žádosti o podporu, avšak podpora ještě není vyplacena:
          i) v případě podvodu zaplatit neoprávněně požadovanou podporu,
          ii) ve všech ostatních případech, kromě případů zřejmého omylu, zaplatit 50 % neoprávněně požadované podpory.
          4. Úrok uvedený v odst. 3 písm. a) se vypočítá:
          a) na základě doby, která uplynula mezi platbou a úhradou příjemcem;
          b) podle sazby používané Evropskou centrální bankou pro své hlavní operace refinancování zveřejněné v sérii "C"Úředního věstníku Evropské unie a platné v den, kdy byla neoprávněná platba provedena, zvýšené o tři procentní body.
          5. Podpora vymáhaná podle odstavce 3 se splácí odpovědné platební agentuře, která ji odečte od výdajů financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem.
          6. V případě nepravdivého prohlášení provedeného úmyslně či z hrubé nedbalosti je dotyčná organizace producentů vyloučena z poskytování podpory na rok následující po roce, v němž bylo nepravdivé prohlášení zjištěno.
          Článek 25
          Předpisy členských států
          Členské státy mohou přijmout doplňkové předpisy k nařízení (ES) č. 2200/96 a k tomuto nařízení týkající se operací nebo výdajů způsobilých pro podporu.
          Článek 26
          Hlášení podávaná členskými státy
          1. V souladu s přílohou III hlásí členské státy do 1. června každého roku finanční a kvalitativní údaje o organizacích producentů, provozních fondech a operačních programech, jakož i o kontrolách a sankcích.
          2. Členské státy sdělí Komisi všechna jimi v rámci tohoto nařízení stanovená opatření a podmínky, a to zejména:
          a) metodiku, postup a informace uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. e) bodu i), ii) a iii);
          b) odhady provozních fondů uvedené v článku 7;
          c) podrobné údaje o žádostech o podporu;
          d) podmínky stanovené pro povolování provádění změn operačních programů během roku podle článku 15;
          e) případně podmínky stanovené pro používání čl. 24 odst. 2;
          f) opatření přijatá podle článku 25.
          KAPITOLA VII ZRUŠUJÍCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 27
          Zrušení
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 609/2001.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 28
          Přechodná ustanovení
          Operační programy, které byly členskými státy schváleny před vstupem v platnost tohoto nařízení a jejichž provádění pokračuje v roce 2004, se musejí uvést do souladu s tímto nařízením. Organizace producentů musejí o nutné změny zažádat nejpozději do 15. září 2003.
          Členské státy mohou stanovit opatření pro zachování programů schválených před vstupem v platnost tohoto nařízení.
          Článek 29
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 90, 30.3.2001, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [5] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [6] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49.
          [7] Úř. věst. L 262, 2.10.2001, s. 6.
          [8] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 3.
          [10] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 18.
          [11] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.
          [12] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Volitelný obsah operačního programu
          1. Náklady na rostliny v případě trvalých kultur (trvalek, stromů a keřů).
          2. Pro období nejvýše 10 let na akci, zvláštní náklady na:
          a) organickou, integrovanou nebo experimentální produkci [1];
          b) materiály pro biologickou ochranu rostlin [2];
          c) opatření na ochranu životního prostředí včetně nákladů vzniklých nakládáním s obaly šetrným k životnímu prostředí [3];
          d) opatření pro zlepšení jakosti včetně certifikovaného osiva, podhoubí a rostlin.
          Pro každou kategorii výše uvedených způsobilých nákladů mohou členské státy k výpočtu dodatečných nákladů ve srovnání s obvyklými náklady stanovit přiměřené normalizované paušály.
          3. Režijní náklady týkající se jmenovitě provozních fondů nebo operačních programů [4] placené jednorázovou úhrnnou částkou rovnající se 2 % schváleného provozního fondu až do nanejvýš 180000 EUR [5]. Tato 2 % sestávají z 1 % podpory Společenství a 1 % od organizace producentů.
          V případě sdružení organizace producentů uvedeného v článku 9 nařízení (ES) č. 1432/2003 [6] může být tato jednorázová souhrnná částka násobena počtem organizací producentů členů tohoto sdružení až do nanejvýš 1250000 EUR.
          4. Osobní náklady (včetně platů a odměn, pokud jsou hrazeny organizací producentů) vyplývající z opatření:
          a) ke zlepšení nebo udržení vysoké úrovně ochrany životního prostředí;
          b) ke zlepšení úrovně uvádění na trh.
          Provedení těchto opatření vyžaduje nezbytně použití kvalifikovaného personálu. Pokud organizace producentů využívá v těchto případech svých vlastních zaměstnanců nebo členských producentů, odpracovaná doba se musí dokumentovat.
          Pokud si členský stát přeje poskytnout alternativu k omezení financování na skutečné náklady všech výše uvedených způsobilých osobních nákladů, stanoví ex ante a náležitě odůvodněným způsobem jednorázové souhrnné částky do nanejvýš 20 % schváleného provozního fondu. Toto procento může být v náležitě odůvodněných případech zvýšeno.
          Aby mohly o tyto jednorázové souhrnné částky požádat, dodají organizace producentů ke spokojenosti členského státu důkaz o provedení akce.
          5. Investice do dopravních prostředků vybavených chladicími boxy nebo boxy s regulovatelnou atmosférou.
          6. Dodatečné vnější dopravní náklady, v porovnání s kamionovou dopravou, vzniklé při použití železniční anebo lodní dopravy jako součást opatření ochrany životního prostředí, které stanoví členský stát ve formě paušální sazby za kilometr.
          7. Náklady na zasedání a vzdělávací programy týkající se provádění činností operačního programu, včetně denních příspěvků pro účastníky zahrnujících náklady na dopravu a ubytování (případně ve formě paušální sazby).
          8. Generickou reklamu a propagaci značek jakosti. Zeměpisné údaje jsou povoleny pouze:
          a) pokud jde o chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, na které se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 [7], nebo
          b) ve všech případech, kde se ustanovení písmene a) nepoužije a tyto zeměpisné údaje jsou vzhledem k hlavnímu sdělení druhotné.
          Propagační materiál musí nést emblém Evropského společenství (pouze v případě vizuálních médií) a musí obsahovat tento popis: "Kampaň financovaná s podporou Evropského společenství".
          9. Propagace značek/ochranných známek organizací producentů.
          10. Právní a správní náklady na sloučení organizací producentů nebo jejich nabytí, jakož i právní a správní náklady spojené s vytvořením nadnárodních organizací producentů nebo nadnárodních sdružení organizací producentů; studie proveditelnosti a návrhy zadané v tomto ohledu organizacemi producentů.
          11. Vybavení z druhé ruky za podmínek stanovených v pravidle č. 4 nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 [8].
          12. Nezastavěný pozemek, pokud je nákup nezbytný pro provedení investice zahrnuté v programu, za podmínek stanovených v odst. 1.1 písm. a), b) a c) a odst. 1.2 pravidla č. 5 nařízení (ES) č. 1685/2000 [9].
          13. Leasing v mezích čisté tržní hodnoty položky a za podmínek stanovených v odstavci 3 pravidla č. 10 nařízení (ES) č. 1685/2000.
          14. Poplatky podle podmínek stanovených v pravidle č. 3 nařízení (ES) č. 1685/2000.
          15. Pronájem jako alternativu k nákupu, pokud je hospodářsky odůvodněn, ke spokojenosti členských států.
          16. Nákup nemovitostí za podmínek stanovených v odstavcích 2.1, 2.2 a 2.3 pravidla č. 6 nařízení (ES) 1685/2000.
          17. Investice nebo činnosti směřující do jednotlivých zemědělských podniků za podmínky, že přispívají ke splnění cílů operačního programu. Členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření za účelem vymáhání investice nebo její zbytkové hodnoty v případě, že člen organizaci opustí.
          18. Investice do akcií společností, pokud investice přispívá k dosažení cílů operačního programu.
          19. Náhrady za investice, pokud je zbytková hodnota nahrazovaných investic:
          a) přičtena k provoznímu fondu organizace producentů, nebo
          b) odečtena od nákladů na náhradu.
          Investice, včetně investic podle leasingových smluv, jejichž doba navrácení překračuje délku operačního programu, mohou být v hospodářsky řádně odůvodněných případech převedeny do následného operačního programu, a to zejména v případech, když je doba daňových odpisů delší než pět let.
          [1] Příslušný vnitrostátní orgán stanoví kritéria způsobilosti pro experimentální produkci se zřetelem k inovačnímu charakteru postupu nebo koncepce a k riziku, které je s tím spojené.
          [2] Materiály pro biologickou ochranu rostlin (jako feromony a predátoři) používané v biologické, integrované nebo tradiční produkci.
          [3] Opatření pro nakládání s obaly šetrné k životnímu prostředí musí být náležitě opodstatněná a musí se řídit kritérii přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalovém odpadu (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s.10).
          [4] Včetně nákladů na řízení a personál, zprávy a hodnotící studie; náklady na účetnictví a vedení účtů uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b).
          [5] Členské státy mohou omezit financování na skutečné náklady, v kterémžto případě musejí definovat způsobilé náklady.
          [6] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 18.
          [7] Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 50.
          [8] Úř. věst. L 242, 27.9.2000, s. 18.
          [9] Příslušný vnitrostátní orgán může stanovit dodatečné podmínky k pravidle č. 5 nařízení (ES) č. 1685/2000 pro schvalování tohoto druhu výdajů, aby se zabránilo všem spekulacím; tyto podmínky mohou zahrnovat zejména zákaz prodeje investice/pozemku během minimální doby a stanovení maximální úměry mezi hodnotou pozemku a hodnotou investice.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Nezpůsobilé operace a výdaje
          1. Obecné náklady na produkci, zejména na:
          - osiva, podhoubí a rostliny,
          - produkty pro ochranu rostlin, včetně integrovaných kontrolních materiálů, hnojiv a jiných vstupů,
          - náklady na balení, skladování, obalovou úpravu, a to i jako součást nového zpracování, náklady na obalové materiály,
          - náklady na sběr nebo přepravu (vnitřní či vnější),
          - provozní náklady (zejména elektrická energie, pohonné hmoty a údržba).
          2. Režijní náklady.
          3. Příplatky k příjmům nebo k cenám.
          4. Náklady na pojištění včetně pojistného na individuální nebo skupinové pojištění a vytvoření fondů pojištění v rámci organizace producentů.
          5. Úhrada (zvláště ve formě ročních splátek) úvěrů čerpaných pro operaci provedenou zcela nebo zčásti před začátkem operačního programu.
          6. Nákup nezastavěného pozemku.
          7. Platby producentům, kteří se účastní zasedání a vzdělávacích programů, jako náhrada ušlých příjmů.
          8. Operace nebo náklady vztahující se k množstvím vyprodukovaným členy organizace producentů vně Společenství.
          9. Operace, jež by mohly narušovat hospodářskou soutěž v ostatních hospodářských činnostech organizace producentů; operace nebo opatření, jež mají přímo či nepřímo zisk z jiných hospodářských činností organizace producentů se musejí financovat v poměru k jejich využití nebo produkty, pro něž je organizace producentů uznána.
          10. Vybavení z druhé ruky.
          11. Investice do dopravních prostředků, které má organizace producentů používat pro uvádění na trh nebo k distribuci produktů.
          12. Pronájem jako alternativa k nákupu; provozní náklady pronajatého zboží.
          13. Výdaje spojené s leasingovými smlouvami (daně, úroky, náklady na pojištění atd.) a provozní náklady.
          14. Podpora jednotlivých obchodních značek nebo značek obsahujících zeměpisné údaje.
          15. Subdodavatelské smlouvy týkající se operací nebo výdajů uvedených v tomto seznamu.
          16. DPH a ostatní daně nebo poplatky v rámci podmínek stanovených v odst. 4 pravidla č. 7 nařízení (ES) č. 1685/2000.
          17. Investice pro zpracování čerstvých produktů (operace prováděné organizacemi producentů, jež se týkají přípravy produktu, zejména čištění, krájení, odstřihávání, sušení a balení za účelem jeho uvedení na trh, se nepovažují za zpracování).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          POŽADAVKY NA ZPRÁVY ČLENSKÝCH STÁTŮ
          Informace, které mají členské státy sdělovat Komisi ve formě, kterou stanoví Komise
          Část 1: Organizace producentů
          1. Správní informace (včetně čísla uznání, právní formy, počtu fyzických a právnických osob – členů organizace producentů).
          2. Informace o produkci (včetně výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh a informací o hlavních produktech).
          Část 2: Provozní fondy a operační programy
          1. Použité/použitá referenční období.
          2. Odhady podpor.
          3. Žádosti o podporu a skutečně provedené výplaty podpor včetně procentního podílu provozního fondu spotřebovaného na stažení.
          4. Hlavní kategorie výdajů (včetně podstatných změn během roku).
          Část 3: Kontroly, vymáhání a sankce
          1. Kontrolované organizace producentů.
          2. Kontrolní orgán a shrnutí včetně výsledů kontrol (pouze klíčové body).
          3. Aktualizovaná konečná čísla týkající se skutečně provedených výplat podpor, podaná nejpozději do 15. listopadu.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.