Nařízení Rady (ES) č. 1445/2003 ze dne 21. ledna 2003 o vývozu některých výrobků z oceli z Rumunska do Společenství pro období od data vstupu v platnost tohoto nařízení do data přistoupení Rumunska k Evropské unii (prodloužení systému dvojité kontroly)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1445/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1445/2003
          ze dne 21. ledna 2003
          o vývozu některých výrobků z oceli z Rumunska do Společenství pro období od data vstupu v platnost tohoto nařízení do data přistoupení Rumunska k Evropské unii (prodloužení systému dvojité kontroly)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé [1] vstoupila v platnost dne 1. února 1995.
          (2) Smluvní strany se dohodly rozhodnutím Rady přidružení č. 1/2003 [2] na prodloužení systému dvojité kontroly, který byl znovu zaveden rozhodnutím č. 3/2003 [3], na období od data vstupu v platnost tohoto nařízení do data přistoupení Rumunska k Evropské unii.
          (3) Je proto nutné prodloužit prováděcí právní předpisy Společenství, zavedené nařízením Rady (ES) č. 1499/2002 ze dne 20. června 2002 o vývozu některých výrobků z oceli z Rumunska do Společenství v období od 1. července do 31. prosince 2002 (systém dvojité kontroly) [4],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1499/2002 se i nadále použije pro období od data vstupu v platnost tohoto nařízení do data přistoupení Rumunska k Evropské unii v souladu s ustanoveními rozhodnutí Rady přidružení č. 1/2003 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1499/2002 se následně mění takto:
          1. V názvu, preambuli a čl. 1 odst. 1 nařízení se odkazy na "období od 1. července do 31. prosince 2002" nahrazují odkazy na "období od 25. srpna 2003 do data přistoupení Rumunska k Evropské unii".
          2. Znění přílohy IV uvedeného nařízení se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
          Článek 3
          Zboží odeslané do Společenství v období od 1. ledna 2003 do data vstupu v platnost tohoto nařízení se vylučuje z oblasti působnosti tohoto nařízení.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. ledna 2003.
          Za Radu
          předseda
          N. Christodoulakis
          [1] Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2.
          [2] Viz strana 31 tohoto čísla Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 227, 23.8.2002, s. 38.
          [4] Úř. věst. L 227, 23.8.2002, s 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA IV
          LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTESLISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDERLISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATENΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝLIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIESLISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTESELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALILIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIESLISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTESLUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTAFÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
          BELGIQUE/BELGIË
          Ministère des affaires économiques
          Administration des relations économiques
          Services Licences
          Rue Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Télécopieur (32-2) 230 83 22
          Ministerie van Economische Zaken
          Bestuur van de Economische Betrekkingen
          Dienst Vergunningen
          Generaal Lemanstraat 60
          B-1040 Brussel
          Fax (32-2) 230 83 22
          DANMARK
          Erhvervsfremme Styrelsen
          Økonomi- og Erhvervsministeriet
          Vejlsøvej 29
          DK-8600 Silkeborg
          Fax (45) 35 46 64 01
          DEUTSCHLAND
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
          (BAFA)
          Frankfurter Straße 29-35
          D-65760 Eschborn 1
          Fax: (49-6196) 942 26
          ΕΛΛΑΔΑ
          Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
          Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
          Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
          Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αθήνα
          Φαξ: (30 10) 328 60 94
          ESPAÑA
          Ministerio de Economía
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31
          FRANCE
          Service des industries manufacturières
          DIGITIP
          12, rue Villiot, bâtiment Le Bervil
          F-75572 Paris
          Cedex 12
          Télécopieur (33-1) 53 44 91 81
          IRELAND
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Import/Export Licensing, Block C
          Earlsfort Centre
          Hatch Street
          Dublin
          2
          Ireland
          Fax (353-1) 631 28 26
          ITALIA
          Ministero delle Attività produttive
          Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del
          regime degli scambi
          Viale America, 341
          I-00144 Roma
          Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36
          LUXEMBOURG
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          BP 113
          L-2011 Luxembourg
          Télécopieur (352) 46 61 38
          NEDERLAND
          Belastingdienst/douane
          Centrale dienst voor in- en uitvoer
          Postbus 30003
          Engelse Kamp 2
          9700 RD Groningen
          Nederland
          Fax (31-50) 523 23 41
          ÖSTERREICH
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Außenwirtschaftsadministration
          Landstrasser Hauptstraße 55-57
          A-1030 Wien
          Fax: (43-1) 711 00/83 86
          PORTUGAL
          Ministério das Finanças
          Direcçao-Geral das Alfândegas e dos Impostos
          Especiais sobre o Consumo
          Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
          P-1140-060 Lisboa
          Fax: (351-21) 881 42 61
          SUOMI/FINLAND
          Tullihallitus
          PL 512
          FIN-00101 Helsinki
          Faksi (358-9) 614 28 52
          SVERIGE
          Kommerskollegium
          Box 6803
          S-113 86 Stockholm
          Fax (46-8) 30 67 59
          UNITED KINGDOM
          Department of Trade and Industry
          Import Licensing Branch
          Queensway House — West Precinct
          Billingham, Cleveland
          TS23 2NF
          United Kingdom
          Fax (44-1642) 53 35 57
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.