Nařízení Komise (ES) č. 1452/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se zachovává odchylka podle čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 s ohledem na určité druhy osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu a kterým se stanoví prováděcí pravidla a kritéria pro uvedenou odchylku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1452/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1452/2003
          ze dne 14. srpna 2003,
          kterým se zachovává odchylka podle čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 s ohledem na určité druhy osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu a kterým se stanoví prováděcí pravidla a kritéria pro uvedenou odchylku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského Společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 599/2003 [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 písm. b) druhou a třetí odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle odchylky stanovené v čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2092/91 mohou členské státy během přechodného období do 31. prosince 2003 v ekologickém zemědělství povolovat použití osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaných ekologickými metodami produkce, pokud si producenti nemohou opatřit rozmnožovací materiál získaný ekologickými metodami produkce.
          (2) Podle článku 3 nařízení (EHS) č. 2092/91 je rovněž použitelné právo Společenství týkající se osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu.
          (3) Zachování biologické rozmanitosti je důležitou zásadou ekologického zemědělství, a proto by mělo být zajištěno, aby zemědělci měli možnost volit z velké řady kultivar a odrůd, včetně místních kultivar a odrůd.
          (4) Je zřejmé, že pro určité druhy pěstované uvnitř Společenství nebudou po 31. prosinci 2003 k dispozici dostatečná množství ekologicky vyprodukovaného osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu.
          (5) Je proto nezbytné ponechat možnost užít osivo a vegetativní rozmnožovací materiál nezískaný ekologickou metodou produkce, pokud není možné opatřit si osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál získaný ekologickými metodami produkce.
          (6) Pro druhy, pro které budou k dispozici dostatečná množství ekologicky vyprodukovaného osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu značného počtu odrůd, by nemělo být povoleno použití osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaných ekologickou metodou produkce. V souladu s tím by měl být stanoven seznam druhů vyňatých z oblasti působnosti odchylky.
          (7) Použitelnost odchylky týkající se vegetativního rozmnožovacího materiálu jiného než sadbové brambory by měla podléhat uvážení členských států, dokud nebudou přijata příslušná kritéria na úrovni Společenství.
          (8) V zájmu stimulace vyšší produkce a používání osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu je třeba vytvořit mnohem transparentnější nabídku a poptávku osiva vegetativního rozmnožovacího materiálu získaného touto metodou.
          (9) Každý členský stát by proto měl zajistit, aby byla zřízena a uživatelům byla k dispozici databáze, ve které mohou zaregistrovat osivo a sadbové brambory vyprodukované ekologickou metodou produkce při dodržování obecně platných kritérií pro produkci osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu. V této souvislosti a pro usnadnění přístupu k údajům je třeba vyvinout harmonizovaný model registračního formuláře, který použijí dodavatelé osiva a sadbových brambor v databázích.
          (10) Každý členský stát by měl zajistit zveřejnění oznámení o postupu schvalování pro informování všech zúčastněných, ostatních členských států a Komise.
          (11) Systém by měl být důkladně přezkoumán po prvních dvou letech zkušeností za účelem posouzení, v jakém rozsahu ekologicky vyprodukované osivo a vegetativní rozmnožovací materiál byly využity zemědělci. V této souvislosti by Komise měla posoudit možnost vývoje databáze na úrovni Společenství.
          (12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          OBECNÁ PRAVIDLA
          Článek 1
          Zachování odchylky
          1. Odchylka podle čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EHS) č. 2092/91, podle které členské státy mohou povolit použití osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaného ekologickou metodou produkce s výhradou podmínek stanovených v tomto článku, se po 31. prosinci 2003 zachová, pokud jde o druhy neuvedené v příloze tohoto nařízení.
          Prováděcí pravidla a kritéria pro použití odchylky týkající se osiva nebo sadbových brambor uvedených v prvním pododstavci jsou stanovena v článcích 3 až 14.
          2. Druhy, pro které je v souladu s postupem podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91 stanoveno, že ekologicky vyprodukované osivo nebo sadbové brambory jsou k dispozici v dostatečném množství a ve značném počtu odrůd ve všech částech Společenství, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Druhy uvedené v příloze nejsou způsobilé pro povolení podle odchylky uvedené v odstavci 1, ledaže je to odůvodněno jedním z účelů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d).
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení:
          a) se použijí definice uvedené v nařízení (EHS) č. 2092/91;
          b) "dodavatelem" se rozumí hospodářský subjekt, který prodává osivo nebo sadbové brambory jiným hospodářským subjektům.
          KAPITOLA II
          POUŽITÍ ODCHYLKY
          Článek 3
          Použití osiva nebo sadbových brambor nezískaných ekologickou metodou produkce
          Členské státy mohou postupem podle článku 5 povolit použití osiva nebo sadbových brambor nezískaných ekologickou metodou produkce, pokud osivo nebo sadbové brambory:
          a) nejsou ošetřeny prostředky na ochranu rostlin jinými než těmi, které byly schváleny pro ošetření osiva v příloze II části B nařízení (EHS) č. 2092/91, ledaže je chemické ošetření předepsáno v souladu se směrnicí Rady 2000/29/ES [3] pro rostlinolékařské účely příslušným orgánem členského státu pro všechny odrůdy určitého druhu v oblasti, kde se osivo nebo sadbové brambory používají, a
          b) jsou vyprodukovány bez použití geneticky modifikovaných organismů nebo produktů získaných na jejich základě.
          Článek 4
          Orgány nebo subjekty udělující povolení
          Kontrolní orgány nebo subjekty uvedené v článku 9 nařízení (EHS) č. 2092/91 jsou odpovědné za udělování povolení podle článku 5 tohoto nařízení, pokud členský stát neurčí jiné orgány nebo subjekty pod dohledem dotyčného členského státu.
          Článek 5
          Podmínky pro udělování povolení
          1. Povolení k použití osiva nebo sadbových brambor nezískaných ekologickou metodou produkce může být uděleno pouze v těchto případech:
          a) pokud žádná odrůda druhu, který uživatel chce obdržet, není registrována v databázi podle článku 6;
          b) pokud žádný dodavatel není schopen dodat osivo nebo sadbové brambory nejpozději do výsevu nebo výsadby, přestože si uživatel objednal osivo nebo sadbové brambory včas;
          c) pokud odrůda, kterou uživatel chce obdržet, není registrovaná v databázi a uživatel prokáže, že žádná z registrovaných alternativ téhož druhu není vhodná a že povolení je z toho důvodu významné pro jeho produkci;
          d) pokud je to odůvodněno výzkumnými účely, pokusnými testy v malém měřítku nebo různými účely zachování odrůd, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu.
          2. Povolení se uděluje před výsadbou.
          3. Povolení se uděluje jen jednotlivým uživatelům na jednu sezónu a orgán nebo subjekt odpovědný za povolování zaregistruje povolené množství osiva nebo sadbových brambor.
          4. Odchylně od odstavce 3 může příslušný orgán členského státu udělit všem uživatelům obecné povolení
          - pro určitý druh, jestliže a pokud je podmínka podle odst. 1 písm. a) splněna, nebo
          - pro určitou odrůdu, jestliže a pokud jsou podmínky podle v odst. 1 písm. c) splněny.
          Taková povolení se v databázi zřetelně označují.
          5. Povolení může být uděleno pouze v obdobích, pro které je databáze aktualizována podle čl. 7 odst. 3.
          KAPITOLA III
          PRAVIDLA REGISTRACE OSIVA NEBO SADBOVÝCH BRAMBOR ZÍSKANÝCH EKOLOGICKOU METODOU PRODUKCE
          Článek 6
          Databáze
          1. Každý členský stát zajistí, aby elektronická databáze byla vytvořena pro seznam odrůd, pro které osivo nebo sadbové brambory získané ekologickou metodou produkce podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2092/91 jsou k dispozici na jeho území.
          2. Databáze je spravována buď příslušným orgánem členského státu, nebo orgánem či subjektem zmocněným k tomuto účelu členským státem, dále jen "správce databáze". Členské státy mohou rovněž určit orgán nebo soukromý subjekt v jiné zemi.
          3. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům orgán nebo soukromý subjekt pověřený správou databáze.
          Článek 7
          Registrace
          1. Odrůdy, pro které osivo nebo sadbové brambory vyprodukované ekologickou metodou produkce jsou k dispozici, se na žádost dodavatele registrují v databázi.
          2. Pokud se týče použitelnosti článku 5 tohoto nařízení, každá odrůda, která nebyla zaregistrována v databázi, se považuje za odrůdu, která není k dispozici.
          3. Každý členský stát rozhodne, ve kterém období roku musí být databáze pravidelně aktualizována pro jednotlivé druhy nebo skupiny druhů pěstovaných na jeho území. Údaje o tom musí být obsaženy v databázi.
          Článek 8
          Podmínky pro registraci
          1. Pro registraci musí být dodavatel schopen:
          a) prokázat, že on nebo poslední hospodářský subjekt, pokud dodavatel obchoduje pouze s baleným osivem nebo sadbovými bramborami, byl podroben systému kontroly podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2092/91;
          b) prokázat, že osivo nebo sadbové brambory uváděné na trh vyhovují obecným požadavkům na osivo a vegetativní rozmnožovací materiál;
          c) zpřístupnit všechny požadované údaje podle článku 9 tohoto nařízení a aktualizaci těchto údajů provádět na žádost správce databáze nebo kdykoli je nezbytná, aby bylo zajištěno, že údaje jsou spolehlivé.
          2. Správce databáze může se souhlasem příslušného orgánu členského státu odmítnout dodavatelovu žádost o registraci nebo vymazat již schválenou registraci, pokud dodavatel nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1.
          Článek 9
          Registrované údaje
          1. Pro každou registrovanou odrůdu a pro každého dodavatele musí databáze obsahovat nejméně tyto údaje:
          a) vědecký název druhu a denominace odrůdy;
          b) název a kontaktní údaje o dodavateli nebo jeho zástupci;
          c) oblast, ve které dodavatel může dodávat osivo nebo sadbové brambory uživateli v obvyklém čase potřebném pro dodávku;
          d) země nebo region, ve kterých je odrůda testována a povolena za účelem společného katalogu odrůd zemědělských rostlin a zeleniny;
          e) datum, od kterého budou osivo nebo sadbové brambory k dispozici;
          f) jméno nebo kódové číslo kontrolního úřadu nebo orgánu zmocněného kontrolovat hospodářské subjekty podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2092/91.
          2. Dodavatel neprodleně informuje správce databáze, jestliže některá z registrovaných odrůd není již k dispozici. Změny se zaznamenávají do databáze.
          3. Kromě údajů uvedených v odstavci 1 musí databáze obsahovat seznam druhů uvedených v příloze.
          Článek 10
          Přístup k údajům
          1. Údaje v databázi musí být zdarma přístupné uživatelům osiva nebo sadbových brambor a veřejnosti prostřednictvím internetu. Členské státy mohou rozhodnout, že uživatelé, kteří jsou evidováni podle čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2092/91, na žádost obdrží od správce databáze výpis údajů týkající se jedné nebo více skupin druhů.
          2. Členské státy zajistí, aby všichni uživatelé, kteří jsou registrováni podle čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2092/91, byli informováni nejméně jedenkrát do roka o datovém systému a způsobu získání údajů v databázi.
          Článek 11
          Registrační poplatek
          Každá registrace může podléhat vybírání poplatku odpovídajícímu nákladům na zavedení a údržbu údajů v databázi. Příslušný orgán členského státu schvaluje výši poplatku vybíraného správcem databáze.
          KAPITOLA IV
          ZPRÁVA A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 12
          Výroční zpráva
          1. Orgány nebo subjekty určené k udělování povolení podle článku 4 všechna povolení zaregistrují a tyto údaje předají ve zprávě odpovědnému orgánu členského státu a správci databáze.
          Zpráva musí pro každý druh, kterého se týká povolení podle čl. 5 odst. 1, obsahovat tyto údaje:
          a) vědecký název druhu a denominaci odrůdy;
          b) odůvodnění povolení s odvoláním na čl. 5 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d);
          c) celkový počet povolení;
          d) celkové množství příslušného osiva nebo sadbových brambor;
          e) chemické ošetření pro rostlinolékařské účely podle čl. 3 písm. a).
          2. Pro povolení podle čl. 5 odst. 4 musí zpráva obsahovat údaje uvedené v odst. 1 písm. a) a dobu, po kterou byla povolení platná.
          Článek 13
          Souhrnná zpráva
          Příslušný orgán členského státu nejpozději do 31. března každého roku shromáždí zprávy a zašle souhrnnou zprávu o všech povoleních v členském státě za předcházející kalendářní rok Komisi a ostatním členským státům. Zpráva musí obsahovat údaje podle článku 12. Údaje se zveřejňují v databázi. Příslušný orgán může pověřit shromažďováním zpráv správce databáze.
          Článek 14
          Údaje poskytované na žádost
          Na žádost členského státu nebo Komise musí být ostatním členským státům nebo Komisi poskytnuty podrobné údaje o povoleních udělených v jednotlivých případech.
          Článek 15
          Přezkoumání
          Nejpozději do 31. července 2006 Komise přezkoumá dostupnost a používání osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu získaného ekologickou metodou produkce a účinné provádění tohoto nařízení a případně učiní vhodná opatření.
          Článek 16
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 85, 2.4.2003, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Komise v současné době zkoumá tuto záležitost s členskými státy za účelem sestavení seznamu druhů, které je třeba do přílohy zahrnout, v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.