Nařízení Komise (ES) č. 1456/2003 ze dne 14. srpna 2003, kterým se po dvacáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1456/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1456/2003
          ze dne 14. srpna 2003,
          kterým se po dvacáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1184/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 19. června a 12. srpna 2003 Výbor pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. srpna 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 21.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Do oddílu
          "Fyzické osoby"
          se doplňuje nový záznam, který zní:
          "Shamil BASAYEV, velitel ("amir".) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [1]
          2. Záznam
          "Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Místo narození: obec Vydricha, východní Kazachstán, SSSR. Datum narození: 12. září 1952. Státní příslušnost: Ruská federace. Pasy: ruský pas 43 č. 1600453."
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Narozen dne 12. září 1952 v obci Vydricha, východní Kazachstán, SSSR. Státní příslušnost: Ruská federace. Pasy: ruský pas 43 č. 1600453."
          3. Záznam
          "AL-MASRI, Abu Hamza (také znám jako AL-MISRI, Abu Hamza); narozen dne 15. dubna 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené království."
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Mostafa Kamel MOSTAFA (známý též jako a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d)Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza); narozen dne 15. dubna 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené království; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené království."
          [1] Tato právnická osoba, skupina nebo subjekt byly doplněny do přílohy I nařízením (ES) č. 414/2003, Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 24.".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.