Nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1458/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1458/2003
          ze dne 18. srpna 2003
          o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 [2], a zejména na čl. 8 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a článek 22 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [3], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1486/95 ze dne 28. června 1995 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa [4] bylo několikrát podstatně změněno [5]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.
          (2) V rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola projednalo Společenství různé dohody, zejména dohodu o zemědělství. Dohoda mimo jiné umožňuje některým produktům v odvětví vepřového masa dováženým ze třetích zemí přístup na trh Společenství. Nyní je možné stanovit zvláštní prováděcí pravidla pro odvětví vepřového masa.
          (3) Dohoda vyzývá k odstranění různých dovozních poplatků formou přeměny všech opatření omezujících dovoz zemědělských produktů na cla.
          (4) Správa režimu by měla být založena na dovozních licencích. Za tímto účelem by měla být stanovena pravidla pro podávání žádostí a informací, které musí být uváděny v žádostech i licencích, odchylně od článku 8 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [6] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 325/2003 [7]. Rovněž by mělo být stanoveno, že licence se mohou vydávat až po uplynutí lhůty pro zvážení žádosti, případně by měla být pro stanovení přidělovaného množství ve vztahu ke každé žádosti použita jednotná procentní sazba. V zájmu hospodářských subjektů by mělo být vydáno ustanovení o možnosti stažení žádostí po stanovení koeficientu, který má být použit.
          (5) Z důvodů srozumitelnosti by mělo být stanoveno, že všechny dovozy v rámci celní kvóty podléhají předložení dovozní licence. Mělo by být stanoveno prahové množství, které hospodářským subjektům umožní stáhnout žádost o licenci po uplatnění jednotné procentní sazby.
          (6) Aby se usnadnil obchod mezi Evropským společenstvím a třetími zeměmi, musí být umožněno dovážet produkty z vepřového masa bez povinnosti dovozu ze země původu, která však musí být nicméně uvedena ze statistických důvodů v kolonce 8 dovozní licence.
          (7) Aby byla zajištěna pravidelnost dovozů, je třeba určit produkty spadající do dovozního režimu a zajistit, aby množství uvedená v příloze I byla rozložena v období od 1. července do 30. června.
          (8) K zajištění řádné správy režimu by měla být pro dovozní licence stanovena jistota ve výši 20 EUR za 100 kg v rámci uvedeného režimu. Vzhledem k velkému nebezpečí spekulace s vepřovým masem by měly být stanoveny jasné podmínky pro přístup hospodářských subjektů k tomuto režimu.
          (9) Je zapotřebí upozornit hospodářské subjekty na skutečnost, že licence mohou být použity pouze pro produkty, které splňují všechna veterinární pravidla platná ve Společenství.
          (10) K zajištění řádné správy dovozních režimů potřebuje Komise přesné informace od členských států o skutečně dovezených množstvích. Z důvodů srozumitelnosti je nezbytné použít jednotný vzor pro sdělování množství mezi členskými státy a Komisí.
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní celní kvóty stanovené v příloze I se otevřou každý rok pro skupiny v ní uvedených produktů, a za podmínek v této příloze stanovených.
          Článek 2
          V souladu s tímto nařízením se produkty spadajícími pod kódy KN ex02031955 aex02032955 uvedenými ve skupinách G2 a G3 přílohy I rozumí:
          - "vykostěnou pečení" pečeň a její části, bez panenské svíčkové, s podkožním tukem nebo kůží nebo bez podkožního tuku nebo kůže,
          - "panenskou svíčkovou" kusy masa včetně svalů musculus major psoas a musculus minor psoas, s hlavou nebo bez hlavy, upravené nebo neupravené.
          Článek 3
          Celní kvóty stanovené v příloze I se rozdělí do čtvrtletí po 25 % s použitelností od 1. července, 1. října, 1. ledna a 1. dubna.
          Článek 4
          Dovozní licence pro celní kvóty stanovené v příloze I podléhají těmto ustanovením:
          a) žadatelem o dovozní licence musí být fyzická nebo právnická osoba, která v době podání žádosti musí příslušným orgánům v členském státě přesvědčivě prokázat, že aktivně obchoduje se třetími zeměmi s produkty vepřového masa po dobu alespoň posledních 12 měsíců; maloobchodní prodej a zásobování podniků, které prodávají své produkty konečným spotřebitelům se však z tohoto režimu vylučují;
          b) žádost o licenci se může vztahovat pouze k jedné ze skupin stanovených v příloze I tohoto nařízení a může se týkat více produktů spadajících pod různé kódy KN, pocházejících z jedné země; v takových případech musí být uvedeny v kolonce 16 všechny kódy KN a v kolonce 15 jejich popis; pro skupinu G2 se musí žádosti o licenci týkat nejméně 20 tun a nejvíce10 % množství, které je pro dané období k dispozici podle článku 3; žádosti o licence pro ostatní skupiny se musí týkat nejméně 1 tuny a nejvíce 10 % množství, které je pro dané období k dispozici podle článku 3;
          c) v kolonce 8 žádosti o licenci a v licenci musí být uvedena země původu;
          d) v kolonce 20 žádosti o licenci a v licenci musí být uveden jeden z těchto údajů:
          - Reglamento (CE) no 1458/2003
          - Forordning (EF) nr. 1458/2003
          - Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
          - Regulation (EC) No 1458/2003
          - Règlement (CE) no 1458/2003
          - Regolamento (CE) n. 1458/2003
          - Verordening (EG) nr. 1458/2003
          - Regulamento (CE) n.o 1458/2003
          - Asetus (EY) N:o 1458/2003
          - Förordning (EG) nr 1458/2003
          e) v kolonce 24 licence musí být uveden jeden z těchto údajů:
          clo ve výši … podle:
          - Reglamento (CE) no 1458/2003
          - Forordning (EF) nr. 1458/2003
          - Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
          - Regulation (EC) No 1458/2003
          - Règlement (CE) no 1458/2003
          - Regolamento (CE) n. 1458/2003
          - Verordening (EG) nr. 1458/2003
          - Regulamento (CE) n.o 1458/2003
          - Asetus (EY) N:o 1458/2003
          - Förordning (EG) nr 1458/2003.
          Článek 5
          1. Žádosti o licence se podávají během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému období uvedenému v článku 3.
          2. Žádosti o licence jsou přípustné pouze tehdy, jestliže žadatel písemně prohlásí, že nepodal a nezamýšlí podat v běžném období na produkty téže skupiny uvedené v příloze I, žádnou další žádost v členském státě, ve kterém žádost podává, ani v žádném jiném členském státě.
          Jestliže žadatel podá více než jednu žádost týkající se produktů téže skupiny uvedené v příloze I, jsou všechny žádosti této osoby nepřípustné; žadatel však může podat několik žádostí o dovozní licence na produkty téže skupiny uvedené v příloze I, jestliže tyto produkty pocházejí z různých zemí.
          3. Tyto žádosti, jedna pro každou zemi původu, se podají společně příslušnému orgánu členského státu. Považují se za jedinou žádost, ať jde o maximum uvedené v čl. 4 písm. b) nebo o uplatnění pravidla uvedeného v odstavci 2 druhém pododstavci.
          4. U žádostí o dovozní licence musí být složena jistota ve výši 20 EUR za 100 kg pro všechny produkty uvedené v příloze I.
          5. Třetí pracovní den po skončení období pro podávání žádostí musí členské státy oznámit Komisi informace o žádostech podaných na každý z produktů v dotyčných skupinách. V tomto oznámení musí být uveden seznam žadatelů a přehled o množstvích, o něž bylo v každé skupině požádáno.
          Všechna oznámení, včetně oznámení o tom, že nedošlo k žádným dovozům, musí být provedena telexem nebo faxem vesta novený pracovní den za použití vzoru uvedeného v příloze II v případech, kdy nebyla podána žádná žádost, a za použití vzorů uvedených v přílohách II a III v případech, kdy žádosti byly podány.
          6. Komise rozhodne v nejkratší možné době, v jakém rozsahu je možno vyhovět žádostem uvedeným v článku 4.
          Pokud množství uvedená v žádostech překračují množství, která jsou k dispozici, stanoví Komise jednotnou procentní sazbu pro přijetí žádostí. V případě, kdy je procentní sazba nižší než 5 %, může Komise zamítnout všechny žádosti a odpovídající jistota se ihned uvolní.
          7. Hospodářský subjekt může svou žádost o licenci stáhnout do 10 dní po zveřejnění jednotné procentní sazby pro přijetí žádostí v Úředním věstníku Evropské unie, jestliže uplatnění této procentní sazby vede ke stanovení množství nižšího než 20 tun pro skupinu G2 a nižšího než jedna tuna pro ostatní skupiny. Členské státy informují o stažení žádosti Komisi během pěti dnů po stažení a ihned uvolní odpovídající jistotu.
          8. Komise vypočítá zbývající množství, které se připojí k množství, které je k dispozici pro následující čtvrtletí téhož období uvedeného v článku 1.
          9. Licence se vydávají co nejdříve poté, kdy Komise přijala své rozhodnutí.
          10. Licence smějí být využity pouze pro produkty, které vyhovují všem veterinárním předpisům platným ve Společenství.
          11. Členské státy oznámí Komisi před koncem čtvrtého měsíce následujícího po každém jednoročním období od 1. července do 30. června množství skutečně dovezených produktů podle tohoto nařízení pro uvedené období.
          Všechna oznámení, včetně oznámení o tom, že nedošlo k žádným dovozům, musí být provedena podle vzoru uvedeného v příloze IV.
          Článek 6
          1. Pro účely čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 platí dovozní licence po dobu 150 dnů ode dne jejich skutečného vydání.
          Licence však neplatí déle než do 30. června roku, v němž byly vydány.
          2. Dovozní licence vydané podle tohoto nařízení jsou nepřenosné.
          Článek 7
          Nařízení (ES) č. 1291/2000 se použije, aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení.
          Odchylně od čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení však nesmí množství dovezené podle tohoto nařízení překročit množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Do kolonky 19 licence se proto zanese číslice "0".
          Článek 8
          Nařízení (ES) č. 1486/95 se zrušuje.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5.
          [3] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 58.
          [5] Viz příloha V.
          [6] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Skupina číslo | Kód KN | Popis zboží | Clo EUR/tuna | Množství v tunách od 1. července 2000 |
          G2 | ex02031955ex02032955 | Pečeně a šunky, vykostěné, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 250 | 34000 |
          G3 | ex02031955ex02032955 | Panenská svíčková, čerstvá, chlazená nebo zmrazená | 300 | 5000 |
          G4 | 16010091 | Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené, | 747 | 3000 |
          16010099 | Ostatní | 502 |
          G5 | 16024110 | Ostatní upravené nebo konzervované maso, droby nebo krev | 784 | 6100 |
          16024210 | 646 |
          16024911 | 784 |
          16024913 | 646 |
          16024915 | 646 |
          16024919 | 428 |
          16024930 | 375 |
          16024950 | 271 |
          G6 | 0203111002032110 | Jatečně upravená těla nebo půlky, čerstvá, chlazená nebo zmrazená | 268 | 15000 |
          G7 | 02031211 | Kusy z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, též vykostěné, kromě samostatně upravené panenské svíčkové | 389 | 5500 |
          02031219 | 300 |
          02031911 | 300 |
          02031913 | 434 |
          02031915 | 233 |
          ex02031955 | 434 |
          02031959 | 434 |
          02032211 | 389 |
          02032219 | 300 |
          02032911 | 300 |
          02032913 | 434 |
          02032915 | 233 |
          ex02032955 | 434 |
          02032959 | 434 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Zrušené nařízení a jeho následné změny
          Nařízení Komise (ES) č. 1486/95 | (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 58) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1176/96 | (Úř. věst. L 155, 28.6.1996, s. 26) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2068/96, pouze článek 2 | (Úř. věst. L 277, 30.10.1996, s. 12) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1244/97 | (Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 80) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1390/98 | (Úř. věst. L 187, 1.7.1998, s. 28) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1409/1999 | (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 51) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1378/2000 | (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 31) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1006/2001, pouze článek 2 | (Úř. věst. L 140, 24.5.2001, s. 13) |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Srovnávací tabulka
          Nařízení (ES) č. 1486/95 | Toto nařízení |
          články 1 až 4 | články 1 až 4 |
          čl. 5 odst. 1 | čl. 5 odst. 1 |
          čl. 5 odst. 2 pododstavce 1 a 2 | čl. 5 odst. 2 pododstavce 1 a 2 |
          čl. 5 odst. 2 pododstavec 3 | čl. 5 odst. 3 |
          čl. 5 odst. 3 | čl. 5 odst. 4 |
          čl. 5 odst. 4 | čl. 5 odst. 5 |
          čl. 5 odst. 5 pododstavce 1 a 2 | čl. 5 odst. 6 pododstavce 1 a 2 |
          čl. 5 odst. 5 pododstavec 3 | čl. 5 odst. 7 |
          čl. 5 odst. 5 pododstavec 4 | čl. 5 odst. 8 |
          čl. 5 odst. 6 | čl. 5 odst. 9 |
          čl. 5 odst. 7 | čl. 5 odst. 10 |
          čl. 5 odst. 8 | čl. 5 odst. 11 |
          čl. 6 pododstavce 1 a 2 | čl. 6 odst. 1 pododstavce 1 a 2 |
          čl. 6 pododstavec 3 | čl. 6 odst. 2 |
          Článek 7 | Článek 7 |
          – | Článek 8 |
          Článek 8 | Článek 9 |
          příloha I | příloha I |
          příloha II | příloha II |
          příloha III | příloha III |
          příloha IV | příloha IV |
          – | příloha V |
          – | příloha VI |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.